ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 83

అయోధ్యకాండ సర్గ 83

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 83

తత స్సముత్థితః కాల్యమాస్థాయ స్యన్దనోత్తమమ్.
ప్రయయౌ భరతశ్శీఘ్రం రామదర్శనకాఙ్క్షయా..2.83.1..

అగ్రతః ప్రయయుస్తస్య సర్వే మన్త్రిపురోధసః.
అధిరుహ్య హయైర్యుక్తాన్రథాన్సూర్యరథోపమాన్..2.83.2..

నవనాగసహస్రాణి కల్పితాని యథావిధి.
అన్వయుర్భరతం యాన్తమిక్ష్వాకుకులనన్దనమ్..2.83.3..

షష్టీ రథసహస్రాణి ధన్వినో వివిధాయుధా:.
అన్వయుర్భరతం యాన్తం రాజపుత్రం యశస్వినమ్..2.83.4..

శతం సహస్రాణ్యశ్వానాం సమారూఢాని రాఘవమ్.
అన్వయుర్భరతం యాన్తం సత్యసన్ధం జితేన్ద్రియమ్..2.83.5..

కైకేయీ చ సుమిత్రా చ కౌసల్యా చ యశస్వినీ.
రామానయనసంహృష్టా యయుర్యానేన భాస్వతా..2.83.6..

ప్రయాతాశ్చార్యసఙ్ఘాతా రామం ద్రష్టుం సలక్ష్మణమ్.
తస్యైవ చ కథాశ్చిత్రా: కుర్వాణా హృష్టమానసాః..2.83.7..

మేఘశ్యామం మహాబాహుం స్థిరసత్త్వం దృఢవ్రతమ్.
కదా ద్రక్ష్యామహే రామం జగత శ్శోకనాశనమ్..2.83.8..

దృష్ట ఏవ హి న శ్శోకమపనేష్యతి రాఘవః.
తమ స్సర్వస్య లోకస్య సముద్యన్నివ భాస్కరః..2.83.9..

ఇత్యేవం కథయన్తస్తే సమ్ప్రహృష్టాః కథా శ్శుభాః.
పరిష్వజానాశ్చాన్యోన్యం యయుర్నాగరికా జనాః..2.83.10..

యే చ తత్రాపరే సర్వే సమ్మతా యే చ నైగమాః.
రామం ప్రతి యయుర్హృష్టా స్సర్వాః ప్రకృతయస్తథా..2.83.11..

మణికారాశ్చ యే కేచిత్కుమ్భకారాశ్చ శోభనాః.
సూత్రకర్మకృతశ్చైవ యే చ శస్త్రోపజీవినః.2.83.12..
మయూరకాః క్రాకచికా రోచకా వేధకాస్తథా.
దన్తకారా స్సుధాకారా స్తథా గన్ధోపజీవినః..2.83.13..
సువర్ణకారాః ప్రఖ్యాతాస్తథా కమ్బలధావకాః.
స్నాపకోష్ణోదకా వైద్యాధూపకాశ్శౌణ్డికాస్తథా..2.83.14..
రజకాస్తున్నవాయాశ్చ గ్రామఘోషమహత్తరాః.
శైలూషాశ్చ సహ స్త్రీభిర్యయుః కైవర్తకాస్తథా..2.83.15..

సమాహితా వేదవిదో బ్రాహ్మణా వృత్తసమ్మతాః.
గోరథైర్భరతం యాన్తమనుజగ్ము స్సహస్రశః..2.83.16..

సువేషా శ్శుద్ధవసనాస్తామ్రమృష్టానులేపనాః.
సర్వే తే వివిధైర్యానై శ్శనైర్భరతమన్వయుః..2.83.17..

ప్రహృష్టముదితా సేనా సా.?న్వయాత్కైకయీసుతమ్.
భ్రాతురానయనే యాన్తం భరతం భ్రాతృవత్సలమ్..2.83.18..

తే గత్వా దూరమధ్వానం రథయానాశ్వకుఞ్జరైః.
సమాసేదుస్తతో గఙ్గాం శృఙ్గిబేరపురం ప్రతి..2.83.19..
యత్ర రామసఖో వీరో గుహో జ్ఞాతిగణైర్వృతః.
నివసత్యప్రమాదేన దేశం తం పరిపాలయన్..2.83.20..

ఉపేత్య తీరం గఙ్గాయాశ్చక్రవాకైరలఙ్కృతమ్.
వ్యవాతిష్ఠత సా సేనా భరతస్యానుయాయినీ..2.83.21..

నిరీక్ష్యానుగతాం సేనాం తాం చ గఙ్గాం శివోదకామ్.
భరతస్సచివాన్సర్వానబ్రవీద్వాక్యకోవిదః..2.83.22..

నివేశయత మే సైన్యమభిప్రాయేణ సర్వతః.
విశ్రాన్తాః ప్రతరిష్యామశ్శ్వ ఇదానీమిమాం నదీమ్..2.83.23..

దాతుం చ తావదిచ్ఛామి స్వర్గతస్య మహీపతేః.
ఔర్ధ్వదేహనిమిత్తార్థమవతీర్యోదకం నదీమ్..2.83.24..

తస్యైవం బ్రువతో.?మాత్యాస్తథేత్యుక్త్వా సమాహితాః.
న్యవేశయంస్తాం ఛన్దేన స్వేన స్వేన పృథక్పృథక్..2.83.25..

నివేశ్య గఙ్గామను తాం మహానదీం
చమూం విధానైః పరిబర్హశోభినీమ్.
ఉవాస రామస్య తదా మహాత్మనో
విచిన్తయానో భరతో నివర్తనమ్..2.83.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే త్ర్యశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s