ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 81

అయోధ్యకాండ సర్గ 81

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 81

తతో నాన్దీముఖీం రాత్రిం భరతం సూతమాగధాః.
తుష్టువుర్వాగ్విశేషజ్ఞాస్స్తవైర్మఙ్గలసంహితైః..2.81.1..

సువర్ణకోణాభిహతః ప్రాణదద్యామదున్దుభిః.
దధ్ముశ్శఙ్ఖాంశ్చ శతశో నాదాంశ్చోచ్చావచస్వరాన్..2.81.2..

స తూర్యఘోష స్సుమహాన్దివమాపూరయన్నివ.
భరతం శోకసన్తప్తం భూయశ్శోకైరరన్ధ్రయత్..2.81.3..

తతః ప్రబుద్ధో భరతస్తం ఘోషం సన్నివర్త్య చ.
నాహం రాజేతి చాప్యుక్త్వా శోత్రుఘ్నమిదమబ్రవీత్..2.81.4..

పశ్య శత్రుఘ్న! కైకేయ్యా లోకస్యాపకృతం మహత్.
విసృజ్య మయి దుఃఖాని రాజా దశరథో గతః..2.81.5..

తస్యైషా ధర్మరాజస్య ధర్మమూలా మహాత్మనః.
పరిభ్రమతి రాజ్య శ్రీర్నౌరివాకర్ణికా జలే..2.81.6..

యో హి న స్సుమహాన్నాథస్సో.?పి ప్రవ్రాజితో వనమ్.
అనయా ధర్మముత్సృజ్య మాత్రా మే రాఘవస్స్వయమ్..2.81.7..

ఇత్యేవం భరతం ప్రేక్ష్య విలపన్తం విచేతనమ్.
కృపణం రురుదుస్సర్వాస్సస్వరం యోషిత స్తదా.. 2.81.8..

తథా తస్మిన్విలపతి వసిష్ఠో రాజధర్మవిత్.
సభామిక్ష్వాకునాథస్య ప్రవివేశ మహాయశాః..2.81.9..

శాతకుమ్భమయీం రమ్యాం మణిరత్నసమాకులామ్.
సుధర్మామివ ధర్మాత్మా సగణః ప్రత్యపద్యత..2.81.10..

స కాఞ్చనమయం పీఠం సుఖాస్తరణసంవృతమ్.
అధ్యాస్త సర్వవేదజ్ఞో దూతాననుశశాస చ..2.81.11..

బ్రాహ్మణాన్ క్షత్రియాన్వైశ్యనమాత్యాన్గణవల్లభాన్.
క్షిప్రమానయతా.?వ్యగ్రాః కృత్యమాత్యయికం హి నః..2.81.12..

సరాజభృత్యం శత్రుఘ్నం భరతం చ యశస్వినమ్.
యుధాజితం సుమన్త్రం చ యే చ తత్ర హితా జనాః..2.81.13..

తతో హలహలాశబ్దస్సుమహాన్సమపద్యత.
రథైరశ్వైర్గజైశ్చాపి జనానాముపగచ్ఛతామ్..2.81.14..

తతో భరతమాయాన్తం శతక్రతుమివామరాః.
ప్రత్యనన్దన్ప్రకృతయో యథా దశరథం తథా..2.81.15..

హ్రద ఇవ తిమినాగసంవృతః
స్తిమితజలో మణిశఙ్ఖశర్కరః.
దశరథసుతశోభితా సభా
సదశరథేవ బభౌ యథా పురా..2.81.16..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకాశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s