ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 80

అయోధ్యకాండ సర్గ 80

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 80

అథ భూమిప్రదేశజ్ఞాస్సూత్రకర్మవిశారదా:.
స్వకర్మాభిరతాశ్శూరాః ఖనకా యన్త్రకాస్తథా..2.80.1..
కర్మాన్తికాః స్థపతయః పురుష యన్త్రకోవిదా:.
తథా వార్ధకయశ్చైవ మార్గిణో వృక్షతక్షకాః..2.80.2..
కూపకారాస్సుధాకారార్వంశకర్మకృతస్తథా.
సమర్థా యే చ ద్రష్టారః పురతస్తే ప్రతస్థిరే..2.80.3..

స తు హర్షాత్తముద్దేశం జనౌఘో విపులః ప్రయాన్.
అశోభత మహావేగస్సముద్ర ఇవ పర్వణి..2.80.4..

తే స్వవారం సమాస్థాయ వర్త్మకర్మణి కోవిదాః.
కరణైర్వివిధోపేతైః పురస్తాత్సమ్ప్రతస్థిరే..2.80.5..

లతావల్లీ శ్చ గుల్మాంశ్చ స్థాణూనశ్మన ఏవ చ.
జనాయాంచక్రిరే మార్గం ఛిన్దన్తో వివిధాన్ద్రుమాన్..2.80.6..

అవృక్షేషు చ దేవేషు కేచిద్వృక్షానరోపయన్.
కేచిత్కుఠారైష్టఙ్కైశ్చ దాత్రైశ్చిన్దన్క్వచిత్క్వచిత్..2.80.7..

అపరే వీరణస్తమ్భాన్బలినో బలవత్తరాః.
విధమన్తి స్మ దుర్గాణి స్థలాని చ తత స్తతః..2.80.8..

అపరే.?పూరయన్కూపాన్పాంసుభి శ్శ్వభ్రమాయతమ్.
నిమ్నభాగాన్స్తతః కేచిత్సమాన్శ్చక్రు స్సమన్తతః..2.80.9..

బబన్ధుర్బన్ధనీయాంశ్చ క్షోద్యాన్సఞ్చుక్షుదుస్తదా.
బిభిదుర్భేదనీయాంశ్చ తాంస్తాన్దేశాన్నరా స్తదా..2.80.10..

అచిరేణైవ కాలేన పరివాహాన్బహూదకాన్.
చక్రుర్బహువిధాకారాన్ సాగరప్రతిమాన్బహూన్..2.80.11..

నిర్జలేషు చ దేశేషు ఖానయామాసురుత్తమాన్.
ఉదపానాన్బహువిధాన్వేదికాపరిమణ్డితాన్..2.80.12..

ససుధాకుట్టిమతలః ప్రపుష్పితమహీరుహః.
మత్తోద్ఘుష్ట ద్విజగణః పతాకాభిరలఙ్కృతః..2.80.13..
చన్దనోదకసంసిక్తో నానాకుసుమభూషితః.
బహ్వశోభత సేనాయాః పన్థా స్సురపథోపమః..2.80.14..

ఆజ్ఞాప్యాథ యథా.?జ్ఞప్తి యుక్తాస్తే.?ధికృతా నరాః.
రమణీయేషు దేశేషు బహుస్వాదుఫలేషు చ..2.80.15..
యో నివేశస్త్వభిప్రేతో భరతస్య మహాత్మనః.
భూయస్తం శోభయామాసుర్భూషాభిర్భూషణోపమమ్..2.80.16..

నక్షత్రేషు ప్రశస్తేషు ముహూర్తేషు చ తద్విదః.
నివేశాన్ స్థాపయామాసుర్భరతస్య మహాత్మనః..2.80.17..

బహుపాంసుచయాశ్చాపి పరిఖాపరివారితా:.
తత్రేన్ద్రకీలప్రతిమాః ప్రతోలీవరశోభితాః..2.80.18..
ప్రాసాదమాలావితతా స్సౌధప్రాకారసంవృతాః.
పతాకాశోభితా స్సర్వే సునిర్మితమహాపథాః..2.80.19..
విసర్పద్భిరివా.?కాశే విటఙ్కాగ్రవిమానకైః.
సముచ్ఛ్రితైర్నివేశాస్తే బభుశ్శక్రపురోపమాః.. 2.80.20..

జాహ్నవీం తు సమాసాద్య వివిధద్రుమకాననామ్.
శీతలామలపానీయాం మహామీనసమాకులామ్..2.80.21..

సచన్ద్రతారాగణమణ్డితం యథా
నభః క్షపాయామమలం విరాజతే.
నరేన్ద్రమార్గస్స తథా వ్యరాజత
క్రమేణ రమ్యః శుభశిల్పినిర్మితః..2.80.22…

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే అశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s