ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 79

అయోధ్యకాండ సర్గ 79

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 79

తతః ప్రభాతసమయే దివసే.?థ చతుర్దశే.
సమేత్య రాజకర్తారో భరతం వాక్యమబ్రువన్..2.79.1..

గతో దశరథస్స్వర్గం యో నో గురుతరో గురుః.
రామం ప్రవ్రాజ్య వై జ్యేష్ఠం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్..2.79.2..

త్వమద్య భవ నో రాజా రాజపుత్ర! మహాయశః.
సఙ్గత్యా నాపరాధ్నోతి రాజ్యమేతదనాయకమ్..2.79.3..

అభిషేచనికం సర్వమిదమాదాయ రాఘవ!.
ప్రతీక్షతే త్వాం స్వజనశ్శ్రేణయశ్చ నృపాత్మజ..2.79.4..

రాజ్యం గృహాణ భరత! పితృపైతామహం ధ్రువమ్.
అభిషేచయ చాత్మానం పాహి చాస్మాన్నరర్షభ!..2.79.5..

అభిషేచనికం భాణ్డం కృత్వా సర్వం ప్రదక్షిణమ్.
భరతస్తం జనం సర్వం ప్రత్యువాచ ధృతవ్రతః .. 2.79.6 ..

జ్యేష్ఠస్య రాజతా నిత్యముచితా హి కులస్య నః.
నైవం భవన్తో మాం వక్తుమర్హన్తి కుశలా జనాః..2.79.7..

రామః పూర్వో హి నో భ్రాతా భవిష్యతి మహీపతిః.
అహం త్వరణ్యే వత్స్యామి వర్షాణి నవ పఞ్చ చ..2.79.8..

యుజ్యతాం మహతీ సేనా చతురఙ్గమహాబలా.
ఆనయిష్యామ్యహం జ్యేష్ఠం భ్రాతరం రాఘవం వనాత్..2.79.9..

అభిషేచనికం చైవ సర్వమేతదుపస్కృతమ్.
పురస్కృత్య గమిష్యామి రామహేతోర్వనం ప్రతి..2.79.10..

తత్రైవం తం నరవ్యాఘ్రమభిషిచ్య పురస్కృతమ్.
ఆనేష్యామి తు వై రామం హవ్యవాహమివాధ్వరాత్..2.79.11.

న సకామాం కరిష్యామి స్వామిమాం మాతృగన్ధినీమ్.
వనే వత్స్యామ్యహం దుర్గే రామో రాజా భవిష్యతి..2.79.12..

క్రియతాం శిల్పిభిః పన్థా స్సమాని విషమాణి చ.
రక్షిణశ్చానుసమ్యాన్తు పథి దుర్గవిచారకాః..2.79.13..

ఏవం సమ్భాషమాణం తం రామహేతోర్నృపాత్మజమ్.
ప్రత్యువాచ జనస్సర్వ శ్శ్రీమద్వాక్యమనుత్తమమ్..2.79.14..

ఏవం తే భాషమాణస్య పద్మా శ్రీరుపతిష్ఠతాత్.
యస్త్వం జ్యేష్ఠే నృపసుతే పృథివీం దాతుమిచ్ఛసి..2.79.15..

అనుత్తమం తద్వచనం నృపాత్మజ-
ప్రభాషితం సంశ్రవణే నిశ్యమ్య చ.
ప్రహర్షజాస్తం ప్రతి బాష్పబిన్దవో
నిపేతురార్యానననేత్రసమ్భవాః..2.79.16..

ఊచుస్తే వచనమిదం నిశమ్య హృష్టా
స్సామాత్యా స్సపరిషదో వియాతశోకాః.
పన్థానం నరవర! భక్తిమాన్ జనశ్చ
వ్యాదిష్టస్తవ వచనాచ్చ శిల్పివర్గః..2.79.17.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకోనాశీతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s