ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 77

అయోధ్యకాండ సర్గ 77

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 77

తతో దశాహే.?తిగతే కృతశౌచో నృపాత్మజః.
ద్వాదశే.?హని సమ్ప్రాప్తే శ్రాద్ధకర్మాణ్యకారయత్..2.77.1..

బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ రత్నం ధనమన్నం చ పుష్కలమ్.
వాసాంసి చ మహార్హాణి రత్నాని వివిధాని చ..2.77.2..

బాస్తికం బహు శుక్లం చ గాశ్చాపి శతశస్తథా.
దాసీదాసం చ యానం చ వేశ్మాని సుమహాన్తి చ..2.77.3..
బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ పుత్రో రాజ్ఞస్తస్యౌర్ధ్వదైహికమ్.

తత: ప్రభాతసమయే దివసే.?థ త్రయోదశే..2.77.4..
విలలాప మహాబాహుర్భరత శ్శోకమూర్ఛితః.
శబ్దాపిహితకణ్ఠస్తు శోధనార్థముపాగతః..2.77.5..
చితామూలే పితుర్వాక్యమిదమాహ సుదుఃఖితః.

తాత! యస్మిన్నిసృష్టో.?హం త్వయా భ్రాతరి రాఘవే..2.77.6..
తస్మిన్వనం ప్రవ్రజితే శూన్యే త్యక్తో.?స్మ్యహం త్వయా.

యస్యా గతిరనాథాయాః పుత్రః ప్రవాజితో వనమ్.
తామమ్బాం తాత! కౌసల్యాం త్యక్త్వా త్వం క్వ గతో నృప..2.77.7..

దృష్ట్వా భస్మారుణం తచ్చ దగ్ధాస్థి స్థానమణ్డలమ్..2.77.8..
పితు శ్శరీరనిర్వాణం నిష్టనన్విషసాద సః.

స తు దృష్ట్వా రుదన్ దీనః పపాత ధరణీతలే..2.77.9..
ఉత్థాప్యమానశ్శక్రస్య యన్త్రధ్వజ ఇవ చ్యుతః.

అభిపేతుస్తతస్సర్వే తస్యామాత్యాశ్శుచివ్రతమ్..2.77.10..
అన్తకాలే నిపతితం యయాతిమృషయో యథా.

శత్రుఘ్న శ్చాపి భరతం దృష్ట్వా శోకమ్ పరిప్లుతః..2.77.11..
విసంజ్ఞో న్యపతద్భూమౌ భూమిపాలమనుస్మరన్.

ఉన్మత్త ఇవ నిశ్చేతా విలలాప సుదుఃఖితః..2.77.12..
స్మృత్వా పితుర్గుణాఙ్గాని తాని తాని తథా తథా.

మన్థరాప్రభవస్తీవ్రః కైకేయీగ్రాహసఙ్కులః..2.77.13..
వరదానమయో.?క్షోభ్యో.?మఞ్జయచ్ఛోకసాగరః.

సుకుమారం చ బాలం చ సతతం లాలితం త్వయా..2.77.14..
క్వ తాత! భరతం హిత్వా విలపన్తం గతో భవాన్.

నను భోజ్యేషు పానేషు వస్త్రేష్వాభరణేషు చ..2.77.15..
ప్రవారయసి నస్సర్వాన్ తన్నః కో.?న్య: కరిష్యతి.

అవదారణకాలే తు పృథివీ నావదీర్యతే..2.77.16..
యా విహీనా త్వయా రాజ్ఞా ధర్మజ్ఞేన మహాత్మనా.

పితరి స్వర్గమాపన్నే రామే చారణ్యమాశ్రితే..2.77.17..
కిం మే జీవితసామర్థ్యం ప్రవేక్ష్యామి హుతాశనమ్.

హీనో భ్రాత్రా చ పిత్రా చ శూన్యామిక్ష్వాకుపాలితామ్..2.77.18..
అయోధ్యాం న ప్రవేక్ష్యామి ప్రవేక్ష్యామి తపోవనమ్.

తయోర్విలపితం శ్రుత్వా వ్యసనం చాన్వవేక్ష్య తత్..2.77.19..
భృశమార్తతరా భూయస్సర్వఏవానుగామినః.

తతో విషణ్ణౌ శ్రాన్తౌ చ శత్రుఘ్నభరతావుభౌ..2.77.20..
ధరణ్యాం సంవ్యవేష్టేతాం భగ్నశృఙ్గావివర్షభౌ.

తతః ప్రకృతిమాన్వైద్యః పితురేషాం పురోహితః ..2.77.21..
వసిష్ఠో భరతం వాక్యముత్థాప్య తమువాచ హ.

త్రయోదశో.?యం దివసః పితుర్వృత్తస్య తే విభో..2.77.22..
సావశేషాస్థినిచయే కిమిహ త్వం విలమ్భసే.

త్రీణి ద్వన్ద్వాని భూతేషు ప్రవృత్తాన్యవిశేషతః..2.77.23..
తేషు చాపరిహార్యేషు నైవం భవితుమర్హసి.

సుమన్త్రశ్చాపి శత్రుఘ్నముత్థాప్యాభిప్రసాద్య చ..2.77.24..
శ్రావయామాస తత్త్వజ్ఞ స్సర్వభూతభవాభవమ్.

ఉత్థితౌ చ నరవ్యాఘ్రౌ ప్రకాశేతే యశస్వినౌ..2.77.25..
వర్షాతపపరిక్లినౌ పృథగిన్ద్రధ్వజావివ.

అశ్రూణి పరిమృద్నన్తౌ రక్తాక్షౌ దీనభాషిణౌ.
అమాత్యాస్త్వరయన్తి స్మ తనయౌ చాపరాః క్రియాః..2.77.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తసప్తతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s