ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 76

అయోధ్యకాండ సర్గ 76

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 76

తమేవం శోకసన్తప్తం భరతం కైకయీ సుతమ్.
ఉవాచ వదతాం శ్రేష్ఠో వసిష్ఠ శ్శ్రేష్ఠవాగృషిః..2.76.1..

అలం శోకేన భద్రం తే రాజపుత్ర మహాయశః.
ప్రాప్తకాలం నరపతేః కురు సంయానముత్తమమ్..2.76.2..

వసిష్ఠస్య వచ శ్శృత్వా భరతో ధారణాం గతః.
ప్రేతకార్యాణి సర్వాణి కారయామాస ధర్మవిత్..2.276.3..

ఉద్ధృతం తైలసంరోధాత్సతు భూమౌ నివేశితమ్.
ఆపీతవర్ణవదనం ప్రసుప్తమివ భూమిపమ్..2.76.4..
సంవేశ్య శయనే చాగ్య్రే నానారత్నపరిష్కృతే.
తతో దశరథం పుత్రో విలలాప సుదుఃఖితః..2.76.5..

కిం తే వ్యవసితం రాజన్! ప్రోషితే మయ్యనాగతే.
వివాస్య రామం ధర్మజ్ఞం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్..2.76.6..

క్వ యాస్యసి మహారాజ! హిత్వేమం దుఃఖితం జనమ్.
హీనం పురుషసింహేన రామేణాక్లిష్టకర్మణా..2.76.7..

యోగక్షేమం తు తే రాజన్! కో.?స్మిన్కల్పయితా పురే
త్వయి ప్రయాతే స్వస్తాత రామే చ వనమాశ్రితే..2.76.8..

విధవా పృథివీ రాజన్! స్త్వయా హీనా న రాజతే.
హీనచన్ద్రేవ రజనీ నగరీ ప్రతిభాతి మా..2.76.9..

ఏవం విలపమానం తం భరతం దీనమానసమ్.
అబ్రవీద్వచనం భూయో వసిష్ఠస్తు మహామునిః..2.76.10..

ప్రేతకార్యాణి యాన్యస్య కర్తవ్యాని విశాం పతేః.
తాన్యవ్యగ్రం మహాబాహో! క్రియాన్తామవిచారితమ్..2.76.11..

తథేతి భరతో వాక్యం వసిష్ఠస్యాభిపూజ్య తత్.
ఋత్విక్పురోహితాచార్యాన్ స్త్వరయామాస సర్వశః..2.76.12..

యే త్వగ్నయో నరేన్ద్రేస్య చాగ్న్యగారాద్బహిష్కృతాః.
ఋత్విగ్భిర్యాజకైశ్చైవ తే ఆహ్రియన్త యథావిధి..2.76.13..

శిబికాయామథ.?.?రోప్య రాజానం గతచేతసమ్.
బాష్పకణ్ఠా విమనసస్తమూహుః పరిచారకాః..2.76.14..

హిరణ్యం చ సువర్ణం చ వాసాంసి వివిధాని చ.
ప్రకిరన్తో జనా మార్గం నృపతేరగ్రతో యయుః..2.76.15..

చన్దనాగరునిర్యాసాన్ సరలం పద్మకం తథా.
దేవదారూణి చాహృత్య క్షేపయన్తి తథాపరే..2.76.16..
గన్ధానుచ్చావచాంశ్చాన్యాం స్తత్ర గత్వాథ భూమిపమ్.
తత్ర సంవేశయామాసుశ్చితామధ్యే తమృత్విజః..2.76.17..

తదా హుతాశనం హుత్వా జేపుస్తస్య తదృత్విజః.
జగుశ్చ తే యథాశాస్త్ర తత్ర సామాని సామగాః..2.76.18..

శిబికాభిశ్చ యానైశ్చ యథార్హం తస్య యోషితః.
నగరా న్నిర్యయుస్తత్ర వృద్ధై: పరివృతా స్తదా..2.76.19..

ప్రసవ్యం చాపి తం చకుః ఋత్విజో.?గ్నిచితం నృపమ్.
స్త్రియశ్చ శోకసన్తప్తాః కౌసల్యాప్రముఖాస్తదా..2.76.20..

క్రౌఞ్చీనామివ నారీణాం నినాదస్తత్ర శుశ్రువే.
ఆర్తానాం కరుణం కాలే క్రోశన్తీనాం సహస్రశః..2.76.21..

తతో రుదన్త్యో వివశావిలప్య చ పునః పునః.
యానేభ్యస్సరయూతీరమవతేరుర్వరాఙ్గనాః..2.76.22..

కృత్వోదకం తే భరతేన సార్ధం
నృపాఙ్గనా మన్త్రిపురోహితా శ్చ.
పురంప్రవిశ్యాశ్రుపరీతనేత్రా:
భూమౌ దశాహం వ్యనయన్త దుఃఖమ్..2.76.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే షటసప్తతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s