ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 74

అయోధ్యకాండ సర్గ 74

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 74

తాం తథా గర్హయిత్వా తు మాతరం భరతస్తదా.
రోషేణ మహతా.?విష్టః పునరేవాబ్రవీద్వచః..2.74.1..

రాజ్యాద్భ్రంశస్వ కైకేయి! నృశంసే! దుష్టచారిణి!.
పరిత్యక్తా చ ధర్మేణ మా మృతం రుదతీ భవ..2.74.2..

కిన్ను తే.?దూషయద్రాజా రామో వా భృశధార్మికః.
యయోర్మృత్యుర్వివాసశ్చ త్వత్కృతే తుల్యమాగతౌ..2.74.3..

భ్రూణహత్యామసి ప్రాప్తా కులస్యాస్య వినాశనాత్.
కైకేయి! నరకం గచ్ఛ మా చ భర్తు స్సలోకతామ్..2.74.4..

యత్త్వయా హీదృశం పాపం కృతం ఘోరేణ కర్మణా.
సర్వలోకప్రియం హిత్వా మమాప్యాపాదితం భయమ్..2.74.5..

త్వత్కృతే మే పితా వృత్తో రామశ్చారణ్యమాశ్రితః.
అయశో జీవలోకే చ త్వయా.?హం ప్రతిపాదితః..2.74.6..

మాతృరూపే! మమామిత్రే! నృశంసే! రాజ్యకాముకే!.
న తే.?హ మభిభాష్యో.?స్మి దుర్వృత్తే! పతిఘాతిని!..2.74.7..

కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ యాశ్చాన్యా మమ మాతరః.
దుఃఖేన మహతా.?విష్టాస్త్వాం ప్రాప్య కులదూషిణీమ్..2.74.8..

న త్వమశ్వపతేః కన్యా ధర్మరాజస్య ధీమతః.
రాక్షసీ తత్ర జాతా.?సి కులప్రధ్వంసినీ పితుః..2.74.9..
యత్త్వయా ధార్మికో రామో నిత్యం సత్యపరాయణః.
వనం ప్రస్థాపితో దుఃఖాత్పితా చ త్రిదివం గతః..2.74.10..

యత్ప్రధానా.?సి తత్పాపం మయి పిత్రా వినాకృతే.
భ్రాతృభ్యాం చ పరిత్యక్తే సర్వలోకస్య చాప్రియే!..2.74.11..

కౌసల్యాం ధర్మసంయుక్తాం వియుక్తాం పాపనిశ్చయే!.
కృత్వా కం ప్రాప్స్యసే త్వద్య లోకం నిరయగామిని!..2.74.12..

కిం నావబుధ్యసే క్రూరే! నియతం బన్ధుసంశ్రయమ్.
జ్యేష్ఠం పితృసమం రామం కౌసల్యాయా.?త్మసమ్భవమ్..2.74.13..

అఙగప్రత్యఙగజః పుత్రో హృదయాచ్చాపి జాయతే.
తస్మాత్ప్రియతమో మాతుః ప్రియా ఏవ తు బాన్ధవాః..2.74.14..

అన్యదా కిల ధర్మజ్ఞా సురభి స్సురసమ్మతా.
వహమానౌ దదర్శోర్వ్యాం పుత్రౌ విగతచేతసౌ..2.74.15..

తావర్ధదివసే శ్రాన్తౌ దృష్ట్వా పుత్రౌ మహీతలే.
రురోద పుత్రశోకేన బాష్పపర్యాకులేక్షణా..2.74.16..

అధస్తాద్వ్రజతస్తస్యాః సురరాజ్ఞో మహాత్మనః.
బిన్దవః పతితా గాత్రే సూక్ష్మా స్సురభిగన్ధినః..2.74.17..

ఇన్ద్రో.?ప్యశ్రునిపాతం తం స్వగాత్రే పుణ్యగన్ధినమ్.
సురభిం మన్యతే దృష్ట్వా భూయసీం తాం సురేశ్వరః..2.74.18..

నిరీక్షమాణ శ్శక్రస్తాం దదర్శ సురభిం స్థితామ్.
ఆకాశే విష్ఠితాం దీనాం రుదన్తీం భృశదుఃఖితామ్..2.74.19..

తాం దృష్ట్వా శోకసన్తప్తాం వజ్రపాణిర్యశస్వినీమ్.
ఇన్ద్రః ప్రాఞ్జలిరుద్విగ్న స్సురురరాజో.?బ్రవీద్వచః..2.74.20..

భయం కచ్ఛిన్న చాస్మాసు కుతశ్చిద్విద్యతే మహత్.
కుతోనిమత్తశ్శోకస్తే బ్రూహి సర్వహితైషిణి..2.74.21..

ఏవముక్తా తు సురభి స్సురరాజేన ధీమతా.
ప్రత్యువాచ తతో ధీరా వాక్యం వాక్యవిశారదా..2.74.22..

శాన్తం పాపం న వః కిఞ్చిత్కుతశ్చిదమరాధిపః.
అహం మగ్నౌ తు శోచామి స్వపుత్రౌ విషమే స్థితౌ..2.74.23..
ఏతౌ దృష్ట్వా కృశౌ దీనౌ సూర్యరశ్మిప్రతాపితౌ.
బాధ్యమానౌ బలీవర్ధౌ కర్షకేణ సురాధిప..2.74.24..

మమకాయాత్ప్రసూతౌ హి దుఃఖితౌ భారపీడితౌ.
యౌ దృష్ట్వా పరితప్యే.?హం నాస్తి పుత్రసమః ప్రియః..2.74.25..

యస్యాః పుత్రసహస్రైస్తు కృత్స్నం వ్యాప్తమిదం జగత్.
తాం దృష్ట్వా రుదతీం శక్రో న సుతాన్మన్యతే పరమ్..2.74.26..

సదా.?ప్రతిమవృత్తాయా: లోకధారణకామ్యయా.
శ్రీమత్యా గుణనిత్యాయా స్స్వభావపరిచేష్టయా..2.74.27..
యస్యాః పుత్రసహస్రాణి సా.?పి శోచతి కామధుక్.
కిం పునర్యా వినా రామం కౌసల్యా వర్తయిష్యతి..2.74.28..

ఏకపుత్రా చ సాధ్వీ చ వివత్సేయం త్వయా కృతా.
తస్మాత్త్వం సతతం దుఃఖం ప్రేత్య చేహ చ లప్స్యసే..2.74.29..

అహం హ్యపచితిం భ్రాతుః పితుశ్చ సకలామిమామ్.
వర్ధనం యశసశ్చాపి కరిష్యామి న సంశయః..2.74.30..

అనాయయిత్వా తనయం కౌసల్యాయా మహాబలమ్.
స్వయమేవ ప్రవేక్ష్యామి వనం మునినిషేవితమ్..2.74.31..

న హ్యహం పాపసఙ్కల్పే పాపే! పాపం త్వయా కృతమ్.
శక్తో ధారయితుం పౌరైరశ్రుకణ్ఠై ర్నిరీక్షితః..2.74.32..

సా త్వమగ్నిం ప్రవిశ వా స్వయం వా దణ్డకాన్విశ.
రజ్జుం బధాన వా కణ్ఠే న హి తే.?న్యత్పరాయణమ్..2.74.33..

అహమప్యవనీం ప్రాప్తే రామే సత్యపరాక్రమే.
కృతకృత్యో భవిష్యామి విప్రవాసితకల్మషః..2.74.34..

ఇతి నాగ ఇవారణ్యే తోమరాఙ్కుశచోదితః.
పపాత భువి సఙ్కృద్ధో నిశ్శ్వసన్నివ పన్నగః..2.74.35..

సంరక్తనేత్ర శ్శిథిలామ్భరస్తదా
విధూతసర్వాభరణః పరన్తపః.
బభూవ భూమౌ పతితో నృపాత్మజ-
శ్శచీపతేః కేతురివోత్సవక్షయే..2.74.36..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే చతుస్సప్తతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s