ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 70

అయోధ్యకాండ సర్గ 70

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 70

భరతే బ్రువతి స్వప్నం దూతాస్తే క్లాన్తవాహనాః.
ప్రవిశ్యాసహ్యపరిఖం రమ్యం రాజగృహం పురమ్..2.70.1..
సమాగమ్య తు రాజ్ఞా చ రాజపుత్రేణ చార్చితాః
రాజ్ఞః పాదౌ గృహీత్వా తు తమూచుర్భరతం వచః..2.70.2..

పురోహితస్త్వాం కుశలం ప్రాహ సర్వే చ మన్త్రిణః.
త్వరమాణశ్చ నిర్యాహి కృత్యమాత్యయికం త్వయా..2.70.3..

ఇమాని చ మహార్హాణి వస్త్రాణ్యాభరణాని చ.
ప్రతిగృహ్య విశాలక్ష! మాతులస్య చ దాపయ..2.70.4..

అత్ర విశంతికోట్యస్తు నృపతేర్మాతులస్య తే.
దశకోట్యస్తు సమ్పూర్ణాస్తథైవ చ నృపాత్మజ..2.70.5..

ప్రతిగృహ్య తు తత్సర్వం స్వనురక్త స్సుహృజ్జనే.
దూతానువాచ భరతః కామైస్సమ్ప్రతిపూజ్య తాన్..2.70.6..

కచ్చిత్సుకుశలీ రాజా పితా దశరథో మమ.
కచ్చిచ్చారోగతా రామే లక్ష్మణే చ మహాత్మని..2.70.7..

ఆర్యా చ ధర్మనిరతా ధర్మజ్ఞా ధర్మదర్శినీ.
అరోగా చాపి కౌసల్యా మాతా రామస్య ధీమతః ..2.70.8..

కచ్చిత్సుమిత్రా ధర్మజ్ఞా జననీ లక్ష్మణస్య యా .
శత్రుఘ్నస్య చ వీరస్య సా.?రోగా చాపి మధ్యమా..2.70.9..

ఆత్మకామా సదా చణ్డీ క్రోధనా ప్రాజ్ఞమానినీ.
అరోగా చాపి మే మాతా కైకేయీ కిమువాచ హ..2.70.10..

ఏవముక్తాస్తు తే దూతా: భరతేన మహాత్మనా.
ఊచుస్సప్రశ్రయం వాక్యమిదం తం భరతం తదా..2.70.11..

కుశలాస్తే నరవ్యాఘ్ర! యేషాం కుశలమిచ్ఛసి.
శ్రీశ్చ త్వాం వృణుతే పద్మా యుజ్యతాం చాపి తే రథః..2.70.12..

భరతశ్చాపి తాన్ దూతానేవముక్తో.?భ్యభాషత.
ఆపృచ్చే.?హం మహారాజం దూతాస్సన్త్వరయన్తి మామ్..2.70.13..

ఏవముక్త్వా తు తాన్ దూతాన్భరతః పార్థివాత్మజః.
దూతై స్సఞ్చోదితో వాక్యం మాతామహమువాచ హ..2.70.14..

రాజన్! పితుర్గమిష్యామి సకాశం దూతచోదితః.
పునరప్యహమేష్యామి యదా మే త్వం స్మరిష్యసి..2.70.15..

భరతేనైవముక్తస్తు నృపో మాతామహస్తదా.
తమువాచ శుభం వాక్యం శిరస్యాఘ్రాయ రాఘవమ్..2.70.16..

గచ్ఛ తాతానుజానే త్వాం కైకేయీసుప్రజాస్త్వయా.
మాతరం కుశలం బ్రూయాః పితరం చ పరన్తప..2.70.17..

పురోహితం చ కుశలం యే చాన్యే ద్విజసత్తమాః.
తౌ చ తాత! మహేష్వాసౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ..2.70.18..

తస్మై హస్త్యుత్తమాంశ్చిత్రాన్కమ్బలానజినాని చ.
అభిసత్కృత్య కైకేయో భరతాయ ధనం దదౌ..2.70.19..

రుక్మనిష్కసహస్రే ద్వే షోడశాశ్వశతాని చ.
సత్కృత్య కైకయీపుత్రం కేకయో ధనమాదిశత్..2.70.20..

తథా.?మాత్యానభిప్రేతాన్విశ్వాస్యాంశ్చ గుణాన్వితాన్.
దదావశ్వపతిః క్షిప్రం భరతాయానుయాయినః..2.70.21..

ఐరావతానైన్ద్రశిరాన్నాగాన్వై ప్రియదర్శనాన్.
ఖరాన్ శ్రీఘ్రాన్సుసంయుక్తాన్మాతులో.?స్మై ధనం దదౌ..2.70.22..

అన్తఃపురే.?తి సంవృద్ధాన్ వ్యాఘ్రవీర్యబలాన్వితాన్.
దంష్ట్రా.?.?యుధాన్మహాకాయాన్ శునశ్చోపాయనం దదౌ..2.70.23..

స దత్తం కేకయేన్ద్రేణ ధనం తన్నాభ్యనన్దత.
భరతః కైకయీపుత్రో గమనత్వరయా తదా .. 2.70.24 ..

బభూవ హ్యస్య హృదయే చిన్తా సుమహతీ తదా.
త్వరయా చాపి దూతానాం స్వప్నస్యాపి చ దర్శనాత్..2.70.25..

స స్వవేశ్మాభ్యతిక్రమ్య నరనాగాశ్వసంవృతమ్.
ప్రపేదే సుమహచ్ఛ్రీమాన్రాజమార్గమనుత్తమమ్..2.70.26..

అభ్యతీత్య తతో.?పశ్యదన్తఃపురముదారధీః.
తతస్తద్భరతశ్శ్రీమానావివేశానివారితః..2.70.27..

స మాతామహమాపృచ్ఛ్య మాతులం చ యుధాజితమ్.
రథమారుహ్య భరతశ్శత్రుఘ్నసహితో యయౌ..2.70.28..

రథాన్మణ్డల చక్రాంశ్చ యోజయిత్వా పరశ్శతమ్.
ఉష్ట్ర గో.?శ్వబలైర్భృత్యా భరతం యాన్తమన్వయుః..2.70.29..

బలేన గుప్తో భరతో మహాత్మా
సహార్యకస్యా.?త్మసమైరమాత్యై:.
ఆదాయ శత్రుఘ్నమపేతశత్రు-
ర్గృహాద్యయౌ సిద్ధ ఇవేన్ద్రలోకాత్..2.70.30..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తతితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s