ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 68

అయోధ్యకాండ సర్గ 68

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 68

తేషాం హి వచనం శ్రుత్వా వసిష్ఠః ప్రత్యువాచ హ.
మిత్రామాత్యగణాన్సర్వాన్బ్రాహ్మణాంస్తానిదం వచః..2.68.1..

యదసౌ మాతులకులే దత్తరాజ్యం పరం సుఖీ .
భరతో వసతి భ్రాత్రా శత్రుఘ్నేన సమన్వితః..2.68.2..
తచ్ఛీఘ్రం జవనా దూతా గచ్ఛన్తు త్వరితైర్హయైః.
ఆనేతుం భ్రాతరౌ వీరౌ కిం సమీక్షామహే వయమ్..2.68.3..

గచ్ఛన్త్వితి తత స్సర్వే వసిష్ఠం వాక్యమబ్రువన్.
తేషాం తద్వచనం శ్రూత్వా వసిష్ఠో వాక్యమబ్రవీత్..2.68.4..

ఏహి సిద్ధార్థ! విజయ! జయన్తాశోక! నన్దన!.
శ్రూయతామితి కర్తవ్యం సర్వానేవ బ్రవీమి వః..2.68.5..

పురం రాజగృహం గత్వా శీఘ్రం శీఘ్రజవై ర్హయైః.
త్యక్తశోకైరిదం వాచ్య శ్శాసనాద్భరతో మమ..2.68.6..

పురోహిత స్త్వాం కుశలం ప్రాహ సర్వే చ మన్త్రిణః.
త్వరమాణశ్చ నిర్యాహి కృత్యమాత్యయికం త్వయా..2.68.7..

మా చాస్మై ప్రోషితం రామం మా చాస్మై పితరం మృతమ్.
భవన్త శ్శంసిషుర్గత్వా రాఘవాణామిమం క్షయమ్..2.68.8..

కౌశేయాని చ వస్త్రాణి భూషణాని వరాణి చ.
క్షిప్రమాదయ రాజ్ఞశ్చ భరతస్య చ గచ్ఛత..2.68.9..

దత్తపథ్యశనా దూతా జగ్ముస్స్వం స్వం నివేశనమ్.
కేకయాం స్తే గమిష్యన్తో హయానారుహ్య సంమతాన్..2.68.10..

తతః ప్రాస్థానికం కృత్వా కార్యశేషమనన్తరమ్.
వసిష్ఠేనాభ్యనుజ్ఞాతా దూతా స్సంత్వరితా యయుః..2.68.11..

న్యన్తేనాపరతాలస్య ప్రలమ్బస్యోత్తరం ప్రతి.
నిషేవమాణా స్తే జగ్ముర్నదీం మధ్యేన మాలినీమ్..2.68.12..

తే హస్తినాపురే గఙ్గాం తీర్త్వా ప్రత్యఙ్ముఖా యయుః.
పాఞ్చాలదేశమాసాద్య మధ్యేన కురుజాఙ్గలమ్..2.68.13..
సరాంసి చ సుపూర్ణాని నదీశ్చ విమలోదకాః.
నిరీక్షమాణా స్తే జగ్ముర్దూతాః కార్యవశాద్ద్రుతమ్..2.68.14..

తే ప్రసన్నోదకాం దివ్యాం నానావిహగసేవితామ్.
ఉపాతిజగ్ముర్వేగేన శరదణ్డాం జనాకులామ్..2.68.15..

నికూలవృక్షమాసాద్య దివ్యం సత్యోపయాచనమ్.
అభిగమ్యాభివాద్యం తం కులిఙ్గాం ప్రావిశన్పురీమ్..2.68.16..

ఆభికాలం తతః ప్రాప్య తే బోధిభవనాచ్చ్యుతామ్.
పితృపైతామహీం పుణ్యాం తేరురిక్షుమతీం నదీమ్..2.68.17..

అవేక్ష్యాఞ్జలిపానాంశ్చ బ్రాహ్మణాన్వేదపారగాన్.
యయుర్మధ్యేన బాహ్లీకాన్ సుదామానం చ పర్వతమ్..2.68.18..

విష్ణోః పదం ప్రేక్షమాణా విపాశాంచాపి శాల్మలీమ్.
నదీర్వాపీ స్తటాకాని పల్వలాని సరాంసి చ..2.68.19..
పశ్యన్తో వివిధాంశ్చాపి సింహావ్యాఘ్రమృగ ద్విపాన్.
యయుః పథా.?తిమహతా శాసనం భర్తురీప్సవః..2.68.20..

తే శ్రాన్తవాహనా దూతా వికృష్ణేన పథా తతః.
గిరివ్రజం పురవరం శీఘ్రమాసేదురఞ్జసా..2.68.21..

భర్తుః ప్రియార్థం కులరక్షణార్థం
భర్తుశ్చ వంశస్య పరిగ్రహార్థమ్.
అహేడమానా స్త్వరయా స్మ దూతా
రాత్ర్యాన్తు తే తత్పురమేవ యాతాః..2.68.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే అష్టషష్టితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s