ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 62

అయోధ్యకాండ సర్గ 62

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 62

ఏవం తు క్రుద్ధయా రాజా రామమాత్రా సశోకయా.
శ్రావితః పరుషం వాక్యం చిన్తయామస దుఃఖితః.. 2.62.1 ..

చిన్తయిత్వా స చ నృపో ముమోహ వ్యాకులేన్ద్రియః.
అథ దీర్ఘీణ కాలేన సంజ్ఞామాప పరన్తపః.. 2.62.2 ..

స సంజ్ఞాముపలభ్యైవ దీర్ఘముష్ణం చ నిశ్శ్వసన్.
కౌసల్యాం పార్శ్వతో దృష్ట్వా పున శ్చిన్తాముపాగమత్..2.61.3..

తస్య చిన్తయమానస్య ప్రత్యాభాత్కర్మ దుష్కృతమ్.
యదనేన కృతం పూర్వమజ్ఞానాచ్ఛబ్దవేధినా..2.62.4..

అమనాస్తేన శోకేన రామశోకేన చ ప్రభుః.
ద్వాభ్యామపి మహారాజ శ్శోకాభ్యామన్వతప్యత.. 2.62.5 ..

దహ్యామాన స్సశోకాభ్యాం కౌసల్యామాహ భూపతిః.
వేపమానో.?ఞ్జలిం కృత్వా ప్రసాదార్థమవాఙ్ముఖః..2.62.6..

ప్రసాదయే త్వాం కౌసల్యే! రచితో.?యం మయా.?ఞ్జలిః.
వత్సలా చానృశంసా చ త్వం హి నిత్యం పరేష్వపి..2.62.7..

భర్తా తు ఖలు నారీణాం గుణవాన్నిర్గుణో.?పి వా.
ధర్మం విమృశమానానాం ప్రత్యక్షం దేవి! దైవతమ్..2.62.8..

సా త్వం ధర్మపరా నిత్యం దృష్టలోక పరావరా.
నార్హసే విప్రియం వక్తుం దుఖిఃతా.?పి సుదుఃఖితమ్..2.62.9..

తద్వాక్యం కరుణం రాజ్ఞః శ్రుత్వా దీనస్య భాషితమ్.
కౌసల్యా వ్యసృజద్బాష్పం ప్రణాలీవ నవోదకమ్..2.62.10..

సా మూర్ధ్నిబధ్వా రుదతీ రాజ్ఞః పద్మమివాఞ్జలిమ్.
సమ్భ్రమాదబ్రవీత్ త్రస్తా త్వరమాణాక్షరం వచః..2.62.11..

ప్రసీద శిరసా యాచే భూమౌ నిపతితాస్మి తే.
యాచితాస్మి హతా దేవ! క్షన్తవ్యా.?హం న హి త్వయా..2.62.12 ..

నైషా హి సా స్త్రీ భవతి శ్లాఘనీయేన ధీమతా.
ఉభయోర్లోకయోర్వీర! పత్యా యా సమ్సాద్యతే..2.62.13..

జానామి ధర్మం ధర్మజ్ఞ! త్వాం జానే సత్యవాదినమ్ .
పుత్రశోకార్తయా తత్తు మయా కిమపి భాషితమ్..2.62.14..

శోకో నాశయతే ధైర్యం శోకో నాశయతే శ్రుతమ్ .
శోకో నాశయతే సర్వం నాస్తి శోకసమో రిపుః..2.62.15..

శక్య ఆపతిత స్సోఢుం ప్రహారో రిపుహస్తతః .
సోఢుంమాపతితశ్శోకస్సుసూక్ష్మో.?పి న శక్యతే..2.62.16..

ధర్మజ్ఞా శ్శ్రుతిమన్తో.?పి ఛిన్నధర్మార్థసంశయాః.
యతయో వీర! ముహ్యన్తి శోకసమ్మూఢచేతసః..2.62.17..

వనవాసాయ రామస్య పఞ్చరాత్రో.?ద్య గణ్యతే.
య శ్శోకహతహర్షాయాః పఞ్చవర్షోపమో మమ ..2.62.18..

తం హి చిన్తయమానాయా శ్శోకో.?యం హృది వర్ధతే .
నదీనామివ వేగేన సముద్రసలిలం మహత్ .. 2.62. 19 ..

ఏవం హి కథయన్త్యాస్తు కౌసల్యాయాశ్శుభం వచః.
మన్దరశ్మిరభూత్సూర్యో రజనీ చాభ్యవర్తత..2.62.20..

తథా ప్రసాదితో వాక్యైర్దేవ్యా కౌసల్యయా నృపః .
శోకేన చ సమాక్రాన్తో నిద్రాయా వశన్తోమేయివాన్ .. 2.62.21 ..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ద్విషష్టితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s