ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 61

అయోధ్యకాండ సర్గ 61

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 61

వనం గతే ధర్మపరే రామే రమయతాం వరే.
కౌసల్యా రుదతీ స్వార్తా భర్తారమిదమబ్రవీత్..2.61.1..

యద్యపి త్రిషు లోకేషు ప్రథితం తే మహద్యశః.
సానుక్రోశో వదాన్యశ్చ ప్రియవాదీ చ రాఘవః..2.61.2..

కథం నరవరశ్రేష్ఠ! పుత్రౌ తౌ సహ సీతయా.
దుఃఖితౌ సుఖసంవృద్ధౌ వనే దుఃఖం సహిష్యతః ..2.61.3..

సా నూనం తరుణీ శ్యామా సుకుమారీ సుఖోచితా.
కథముష్ణం చ శీతం చ మైథిలీ ప్రసహిష్యతే..2.61.4..

భుక్త్వా.?శనం విశాలాక్షీ సూపదం శాన్వితం శుభమ్.
వన్యం నైవారమాహారం కథం సీతోపభోక్ష్యతే..2.61.5..

గీతవాదిత్రనిర్ఘోషం శ్రుత్వా శుభమనిన్దితా.
కథం క్రవ్యాదసింహానాం శబ్దం శ్రోష్యత్యశోభనమ్ .. 2.61.6..

మహేన్ద్రధ్వజసఙ్కాశః క్వ ను శేతే మహాభుజః.
భుజం పరిఘసఙ్కాశముపధాయ మహాబలః ..2.61.7..

పద్మవర్ణం సుకేశాన్తం పద్మనిశ్శ్వాసముత్తమమ్.
కదా ద్రక్ష్యామి రామస్య వదనం పుష్కరేక్షణమ్ .. 2.61.8..

వజ్రసారమయం నూనం హృదయం మే న సంశయః.
అపశ్యన్త్యా న తం యద్వై ఫలతీదం సహస్రధా ..2.61.9.

యత్త్వయా.?కరుణం కర్మ వ్యపోహ్య మమ బాన్ధవాః.
నిరస్తాః పరిధావన్తి సుఖార్హాః కృపణా వనే ..2.61.10..

యది పఞ్చదశే వర్షే రాఘవః పునరేష్యతి.
జహ్యాద్రాజ్యం చ కోశం చ భరతో నోపలక్షయతే..2.61.11..

భోజయన్తి కిల శ్రాద్ధే కేచిత్స్వానేవ బాన్ధవాన్.
తతః పశ్చాత్సమీక్షన్తే కృతకార్యా ద్విజర్షభాన్..2.61.12..

తత్ర యే గుణవన్తశ్చ విద్వాంసశ్చ ద్విజాతయః.
న పశ్చాత్తే.?భిమన్యన్తే సుధామపి సురోపమా: .. 2.61.13..

బ్రాహ్మణేష్వపి తృప్తేషు పశ్చాద్భోక్తుం ద్విజర్షభాః.
నాభ్యుపైతుమలం ప్రాజ్ఞా శ్శృఙ్గచ్ఛేదమివర్షభాః.. 2.61.14..

ఏవం కనీయసా భ్రాత్రా భుక్తం రాజ్యం విశామ్పతే.
భ్రాతా జ్యేష్ఠో వరిష్ఠశ్చ కిమర్థం నావమంస్యతే..2.61.15..

న పరేణా.?హృతం భక్ష్యం వ్యాఘ్రః ఖాదితుమిచ్ఛతి.
ఏవమేతన్నరవ్యాఘ్రః పరలీఢం న మన్యతే ..2.61.16..

హవిరాజ్యం పురోడాశాః కుశా యూపాశ్చ ఖాదిరాః.
నైతాని యాతయామాని కుర్వన్తి పునరధ్వరే..2.61.17..

తథా హ్యాత్తమిదం రాజ్యం హృతసారాం సురామివ.
నాభిమన్తుమలం రామో నష్టసోమమివాధ్వరమ్..2.61.18..

న చేమాం ధర్షణాం రామ సఙ్గచ్ఛేదత్యమర్షణః.
దారయేన్మన్దరమపి స హి క్రుద్ధశ్శితైశ్శరైః..2.61.19..

త్వాం తు నోత్సహతే హన్తుం మహాత్మా పితృగౌరవాత్.
ససోమార్కగ్రహగణం నభస్తారావిచిత్రితమ్..2.61.20..
పాతయేద్యోదివం క్రుద్ధస్సత్వాం న వ్యతివర్తతే.
ప్రక్షోభయేద్వారయే ద్వా మహీం శైలశతాచితామ్..2.61.21..

నైవం విధమసత్కారం రాఘవో మర్షయిష్యతి.
బలవానివ శార్దూలో వాలధేరభిమర్శనమ్..2.61.22..

నైతస్య సహితా లోకా భయం కుర్యుర్మహామృథే.
అధర్మంత్విహ ధర్మాత్మా లోకం ధర్మేణ యోజయేత్ ..2.61.23..

నన్వసౌ కాఞ్చనైర్బాణైర్మహావీర్యో మహాభుజః.
యుగాన్త ఇవ భూతాని సాగరానపి నిర్దహేత్..2.61.24..

స తాదృశస్సింహబలో వృషభాక్షో నరర్షభః.
స్వయమేవ హతః పిత్రా జలజేనాత్మజో యథా..2.61.25..

ద్విజాతిచరితో ధర్మశ్శాస్త్రదృష్టస్సనాతనః.
యది తే ధర్మనిరతే త్వయా పుత్రే వివాసితే..2.61.26..

గతిరేకా పతిర్నార్యా ద్వితీయా గతిరాత్మజః.
తృతీయా జ్ఞాతయో రాజంశ్చతుర్థీ నేహ విద్యతే..2.61.27..

తత్ర త్వం చైవ మే నాస్తి రామశ్చ వనమాశ్రితః.
న వనం గన్తుమిచ్ఛామి సర్వథా నిహతా త్వయా .. 2.61.28..

హతం త్వయా రాజ్యమిదం సరాష్ట్రం
హతస్తథా.?త్మా సహ మన్త్రిభిశ్చ.
హతా సపుత్రా.?స్మి హతాశ్చ పౌరా-
స్సుత శ్చ భార్యా చ తవ ప్రహృష్టౌ..2.61.29..

ఇమాం గిరం దారుణశబ్ద సంశ్రితాం
నిశమ్య రాజా.?పి ముమోహ దుఃఖితః.
తత స్స శోకం ప్రవివేశ పార్థివ-
స్స్వదుష్కృతం చాపి పునస్తదా స్మరన్..2.61.30..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకషష్టితమస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s