ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 55

అయోధ్యకాండ సర్గ 55

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 55

ఉషిత్వా రజనీం తత్ర రాజపుత్రావరిన్దమౌ.
మహర్షిమభివాద్యాథ జగ్మతుస్తం గిరిం ప్రతి..2.55.1..

తేషాం చైవ స్వస్త్యయనం మహర్షి స్స చకార హ.
ప్రస్థితాంశ్చైవ తాన్ప్రేక్ష్య పితా పుత్రానివాన్వగాత్..2.55.2..

తత: ప్రచక్రమే వక్తుం వచనం స మహామునిః.
భరద్వాజో మహాతేజా రామం సత్యపరాక్రమమ్..2.55.3..

గఙ్గాయమునయో స్సన్ధిమాసాద్య మనుజర్షభౌ.
కాలిన్దీమనుగచ్ఛేతాం నదీం పశ్చాన్ముఖాశ్రితామ్..2.55.4..

అథా.?సాద్య తు కాలిన్దీ శీఘ్రస్రోతసమాపగామ్.
తస్యాస్తీర్థం ప్రచలితం పురాణం ప్రేక్ష్య రాఘవౌ ..2.55.5..
తత్ర యూయం ప్లవం కృత్వా తరతాంశుమతీం నదీమ్.

తతో న్యగ్రోధమాసాద్య మహాన్తం హరితచ్ఛదమ్..2.55.6..
వివృద్ధం బహుభిర్వృక్షై శ్శ్యామం సిద్ధోపసేవితమ్.
తస్మై సీతాఞ్జలిం కృత్వా ప్రయుఞ్జీతాశిషశ్శివా: ..2.55.7..

సమాసాద్య తు తం వృక్షం వసేద్వాతిక్రమేత వా.
క్రోశమాత్రం తతో గత్వా నీలం ద్రక్ష్యథ కాననమ్..2.55.8..
పలాశబదరీమిశ్రం రమ్యం వంశైశ్చ యామునై: .

స పన్థాశ్చిత్రకూటస్య గత స్సుబహుశో మయా..2.55.9..
రమ్యో మార్దవయుక్తశ్చ వనదావైర్వివర్జిత: .

ఇతి పన్థానమావేద్య మహర్షిస్సన్యవర్తత..2.55.10..
అభివాద్య తథేత్యుక్త్వా రామేణ వినివర్తిత: .

ఉపావృత్తే మునౌ తస్మిన్రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్..2.55.11..
కృతపుణ్యా: స్మ సౌమిత్రే మునిర్యన్నో.?నుకమ్పతే.

ఇతి తౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ మన్త్రయిత్వా మనస్వినౌ.
సీతామేవాగ్రత: కృత్వా కాలిన్దీం జగ్మతుర్నదీమ్..2.55.12..

అథా.?సాద్య తు కాలిన్దీం శీఘ్రస్రోతోవహాం నదీమ్.
చిన్తామాపేదిరే సర్వే నదీజలతితీర్షవ:..2.55.13..

తౌ కాష్ఠసఙ్ఘాతమథో చక్రతు స్సుమహాప్లవమ్.
శుష్కైర్వంశై స్సమాస్తీర్ణముశీరైశ్చ సమావృతమ్..2.55.14..

తతో వేతసశాఖాశ్చ జమ్బూశాఖాశ్చ వీర్యవాన్.
చకార లక్ష్మణశ్ఛిత్వా సీతాయా స్సుఖమాసనమ్..2.55.15..

తత్ర శ్రియమివాచిన్త్యాం రామో దాశరథి: ప్రియామ్.
ఈషత్సంలజ్జమానాం తామధ్యారోపయతప్లవమ్..2.55.16..

పార్శ్వే చ తత్ర వైదేహ్యా వసనే భూషణాని చ.
ప్లవే కఠినకాజం చ రామశ్చక్రే సహాయుధైః..2.55.17..

ఆరోప్య ప్రథమం సీతాం సఙ్ఘాటం పరిగృహ్య తౌ.
తత ప్రతేరతుర్యత్తౌ వీరౌ దశరథాత్మజౌ..2.55.18..

కాలిన్దీమధ్యమాయాతా సీతా త్వేనామవన్దత.
స్వస్తి దేవి! తరామి త్వాం పారయే న్మే పతిర్వ్రతమ్..2.55.19..
యక్ష్యే త్వాం గోసహస్రేణ సురాఘటశతేన చ.
స్వస్తి ప్రత్యాగతే రామే పురీ మిక్ష్వాకుపాలితామ్..2.56.20..

కాలిన్దీ మథ సీతా తు యాచమానా కృతాఞ్జలి: .
తీరమేవాభిసమ్ప్రాప్తా దక్షిణం వరవర్ణినీ..2.55.21..

తత ప్లవేనాంశుమతీం శీఘ్రగామూర్మిమాలినీమ్.
తీరజై ర్బహుభిర్వృక్షై స్సన్తేరుర్యమునాం నదీమ్..2.55.22..

తే తీర్ణా: ప్లవముత్సృజ్య ప్రస్థాయ యమునావనాత్.
శ్యామం న్యగ్రోధ మాసేదు శ్శీతలం హరితచ్ఛదమ్..2.55.23..

న్యగ్రోధం తముపాగమ్య వైదేహీ వాక్యమబ్రవీత్.
నమస్తే.?స్తు మహావృక్ష! పారయేన్మే పతిర్వ్రతమ్..2.55.24..
కౌశల్యాం చైవ పశ్యేయం సుమిత్రాం చ యశశ్వినీమ్.
ఇతి సీతా.?ఞ్జలిం కృత్వా పర్యగచ్ఛద్వనస్పతిమ్..2.55.25..

అవలోక్య తత స్సీతామాయాచన్తీమనిన్దితామ్.
దయితాం చ విధేయాం చ రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్..2.55.26..

సీతామాదాయ గచ్ఛత్వమగ్రతో భరతానుజ.
పృష్ఠతో.?హం గమిష్యామి సాయుధో ద్విపదాం వర..2.55.27..

యద్యత్ఫలం ప్రార్థయతే పుష్పం వా జనకాత్మజా.
తత్తత్ప్రదద్యా వైదేహ్యా యత్రా.?స్యా రమతే మన: ..2.55.28..

గచ్ఛతో.?స్తు తయోర్మధ్యే బభూవ జనకాత్మజా.
మాతఙ్గయోర్మధ్యగతా శుభా నాగవధూరివ..2.55.29..

ఏకైకం పాదపం గుల్మం లతాం వా పుష్పశాలినీమ్.
అదృష్టపూర్వాం పశ్యన్తీ రామం పప్రచ్ఛ సా.?బలా..2.55.30..

రమణీయాన్బహువిధాన్పాదపాన్కుసుమోత్కటాన్.
సీతావచనసంరబ్ధ ఆనయామాస లక్ష్మణ: ..2.55.30..

విచిత్రవాలుకజలాం హంససారసనాదితామ్.
రేమే జనకరాజస్య సుతా ప్రేక్ష్య తదా నదీమ్..2.55.31..

క్రోశమాత్రం తతో గత్వా భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ.
బహూన్మేధ్యాన్మృగాన్హత్వా చేరతుర్యమునావనే ..2.55.32..

విహృత్య తే బర్హిణపూగనాదితే
శుభే వనే వానరవారణాయుతే.
సమం నదీవప్రముపేత్య సమ్మతం
నివాస మాజగ్ము రదీనదర్శనా: ..2.55.33..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చపఞ్చాశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s