ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 51

అయోధ్యకాండ సర్గ 51

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 51

తం జాగ్రతమదమ్భేన భ్రాతురర్థాయ లక్ష్మణమ్.
గుహ: సన్తాపసన్తప్తో రాఘవం వాక్యమబ్రవీత్..2.51.1..

ఇయం తాత సుఖా శయ్యా త్వదర్థముపకల్పితా.
ప్రత్యాశ్వసిహి సాధ్వస్యాం రాజపుత్ర! యథాసుఖమ్..2.51.2..

ఉచితో.?యం జనస్సర్వః క్లేశానాం త్వం సుఖోచిత:.?
గుప్త్యర్థం జాగరిష్యామ: కాకుత్స్థస్య వయం నిశామ్..2.51.3..

న హి రామాత్ప్రియతమో మమాస్తి భువి కశ్చన.
బ్రవీమ్యేతదహం సత్యం సత్యేనైవ చ తే శపే..2.51.4..

అస్య ప్రసాదాదాశంసే లోకేస్మిన్ సుముహద్యశ:.
ధర్మావాప్తిం చ విపులామర్థావాప్తిం చ కేవలమ్..2.51.5..

సో.?హం ప్రియసఖం రామం శయానం సహ సీతయా.
రక్షిష్యామి ధనుష్పాణి స్సర్వతో జ్ఞాతిభి స్సహ..2.51.6..

న హి మే.?విదితం కిఞ్చిద్వనే.?స్మింశ్చరతస్సదా.
చతురఙ్గం హ్యపిబలం సుమహత్ప్రసహేమహి..2.51.7..

లక్ష్మణస్తం తదోవాచ రక్ష్యమాణాస్త్వయానఘ.
నాత్ర భీతా వయం సర్వే ధర్మమేవానుపశ్యతా..2.51.8..

కథం దశరథౌ భూమౌ శయానే సహ సీతయా.
శక్యా నిద్రా మయా లబ్ధుం జీవితం వా సుఖాని వా..2.51.9..

యో న దేవాసురై: సర్వై: శక్య: ప్రసహితుం యుధి.
తం పశ్య సుఖసంవిష్టం తృణేషు సహ సీతయా..2.51.10..

యో మన్త్రతపసా లబ్ధో వివిధైశ్చ పరాశ్రమై:.
ఏకో దశరథస్యేష్ట: పుత్ర: సదృశలక్షణ:..2.51.11..
అస్మిన్ ప్రవ్రాజితే రాజా న చిరం వర్తయిష్యతి .
విధవా మేదినీ నూనం క్షిప్రమేవ భవిష్యతి..2.51.12..

వినద్య సుమహానాదం శ్రమేణోపరతా: స్త్రియః.
నిర్ఘోషోపరతం చాతో మన్యే రాజనివేశనమ్..2.51.13..

కౌసల్యా చైవ రాజా చ తథైవ జననీ మమ.
నాశంసే యది జీవన్తి సర్వే తే శర్వరీమిమామ్..2.51.14..

జీవేదపి హి మే మాతా శత్రుఘ్నస్యాన్వవేక్షయా.
తద్దు:ఖం యత్తు కౌసల్యా వీరసూర్వినశిష్యతి..2.51.15..

అనురక్తజనాకీర్ణా సుఖాలోకప్రియావహా.
రాజవ్యసనసంసృష్టా సా పురీ వినశిష్యతి..2.51.16..

కథం పుత్రం మహాత్మానం జ్యేష్ఠం ప్రియమపశ్యత:.
శరీరం ధారయిష్యన్తి ప్రాణా రాజ్ఞో మహాత్మన:..2.51.17..

వినష్టే నృపతౌ పశ్చాత్కౌసల్యా వినశిష్యతి.
అనన్తరం చ మాతా.?పి మమ నాశముపైష్యతి..2.51.18..

అతిక్రాన్తమతిక్రాన్తమనవాప్య మనోరథమ్.
రాజ్యే రామమనిక్షిప్య పితా మే వినశిష్యతి..2.51.19..

సిద్ధార్థా: పితరం వృత్తం తస్మిన్కాలే.?ప్యుపస్థితే.
ప్రేతకార్యేషు సర్వేషు సంస్కరిష్యన్తి భూమిపమ్..2.51.20..

రమ్యచత్వరసంస్థానాం సువిభక్తమహాపథామ్.
హర్మ్యప్రాసాదసమ్పన్నామ్ గణికావరశోభితామ్..2.51.21..
రథాశ్వగజసమ్బాధాం తూర్యనాదవినాదితామ్.
సర్వకల్యాణసమ్పూర్ణాం హృష్టపుష్టజనాకులామ్..2.51.22..
ఆరామోద్యానసమ్పన్నాం సమాజోత్సవశాలినీమ్.
సుఖితా విచరిష్యన్తి రాజధానీం పితుర్మమ..2.51.23..

అపి జీవేద్దశరథో వనవాసాత్పునర్వయమ్.
ప్రత్యాగమ్య మహాత్మానమపి పశ్యేమ సువ్రతమ్..2.51.24..

అపి సత్యప్రతిజ్ఞేన సార్ధం కుశలినా వయమ్.
నివృత్తే వనవాసే.?స్మిన్నయోధ్యాం ప్రవిశేమహి..2.51.25..

పరిదేవయమానస్య దుఖార్తస్య మహాత్మన:.
తిష్ఠతో రాజపుత్రస్య శర్వరీ సా.?త్యవర్తత..2.51.26..

తథా హి సత్యం బ్రువతి ప్రజాహితే
నరేన్ద్రపుత్రే గురుసౌహృదాద్గుహ:.
ముమోచ బాష్పం వ్యసనాభిపీడితో
జ్వరాతురో నాగ ఇవ వ్యథాతుర:..2.51.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యకాణ్డే ఏకపఞ్చాశ స్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s