ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 49

అయోధ్యకాండ సర్గ 49

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 49

రామో.?పి రాత్రిశేషేణ తేనైవ మహదన్తరమ్.
జగామ పురుషవ్యాఘ్ర: పితురాజ్ఞామనుస్మరన్..2.49.1..

తథైవ గచ్ఛతస్తస్య వ్యపాయాద్రజనీ శివా.
ఉపాస్య శివాం సన్ధ్యాం విషయాన్తం వ్యగాహత..2.49.2..

గ్రామాన్ వికృష్టసీమాన్తాన్ పుష్పితాని వనాని చ.
పశ్యన్నతియయౌ శీఘ్రం శనైరివ హయోత్తమై:..2.49.3..
శృణ్వన్ వచో మనుష్యాణాం గ్రామసంవాసవాసినామ్.

రాజానం ధిగ్దశరథం కామస్య వశమాగతమ్..2.49.4..
హా నృశంసాద్య కైకేయీ పాపా పాపానుబన్ధినీ.
తీక్ష్ణా సమ్భిన్నమర్యాదా తీక్ష్ణకర్మణి వర్తతే..2.49.5..
యా పుత్రమీదృశం రాజ్ఞ: ప్రవాసయతి ధార్మికమ్.
వనవాసే మహాప్రాజ్ఞం సానుక్రోశం జితేన్ద్రియమ్..2.49.6..

కథం నామ మహాభాగా సీతా జనకనన్దినీ
సదా సుఖేష్వభిరతా దుఃఖాన్యనుభవిష్యతి..2.49.7..

అహో! దశరథో రాజా నిస్నేహ: స్వసుతం ప్రియమ్ .
ప్రజానామనఘం రామం పరిత్యక్తుమిహేచ్ఛతి..2.49.8.

ఏతా వాచో మనుష్యాణాం గ్రామసంవాసవాసినామ్.
శృణ్వన్నతియయౌ వీర: కోసలాన్ కోసలేశ్వర:..2.49.9..

తతో వేదశ్రుతిం నామ శివవారివహాం నదీమ్.
ఉత్తీర్యాభిముఖ: ప్రాయాదగస్త్యాధ్యుషితాం దిశమ్..2.49.10..

గత్వా తు సుచిరం కాలం తతః శీతజలాం నదీమ్.
గోమతీం గోయుతానూపామతరత్సాగరఙ్గమామ్..2.49.11..

గోమతీం చాప్యతిక్రమ్య రాఘవః శీఘ్రగైర్హయైః.
మయూరహంసాభిరుతాం తతార స్యన్దికాం నదీమ్..2.49.12..

స మహీం మనునా రాజ్ఞా దత్తామిక్ష్వాకవే పురా.
స్ఫీతాం రాష్ట్రావృతాం రామో వైదేహీమన్వదర్శయత్..2.49.13..

సూత ఇత్యేవ చాభాష్య సారథిం తమభీక్ష్ణశ:.
హంసమత్తస్వరశ్శ్రీమానువాచ పురుషర్షభః..2.19.14..

కదా.?హం పునరాగమ్య సరయ్వా పుష్పితే వనే.
మృగయాం పర్యటిష్యామి మాత్రా పిత్రా చ సఙ్గత:..2.49.15..

నాత్యర్థమభికాఙ్క్షామి మృగయాం సరయూవనే.
రతిర్హ్యేషాతులా లోకే రాజర్షిగణసమ్మతా..2.49.16..

రాజర్షీణాం హి లోకే.?స్మిన్ రత్యర్థం మృగయా వనే.
కాలే కృతాం తాం మనుజైర్ఘన్వినామభికాఙ్క్షితామ్..2.49.17..

స తమధ్వానమైక్ష్వాకస్సూతం మధురయా గిరా.
తం తమర్థమభిప్రేత్య యయౌ వాక్యముదీరయన్..2.49.18..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకోనపఞ్చాశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s