ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 47

అయోధ్యకాండ సర్గ 47

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 47

ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం పౌరాస్తే రాఘవం వినా .
శోకోపహతనిశ్చేష్టా బభూవుర్హతచేతసః ..2.47.1..

శోకజాశ్రుపరిద్యూనా వీక్షమాణాస్తతస్తతః.
ఆలోకమపి రామస్య న పశ్యన్తి స్మ దుఃఖితాః ..2.47.2..

తే విషాదార్తవదనా రహితాస్తేన ధీమతా .
కృపణాః కరుణా వాచో వదన్తి స్మ మనస్వినః..2.47.3..

ధిగస్తు ఖలు నిద్రాం తాం యయా.?పహృతచేతసః.
నాద్య పశ్యామహే రామం పృథూరస్కం మహాభుజమ్ ..2.47.4..

కథం నామ మహాబాహు స్స తథావితథక్రియః.
భక్తం జనం పరిత్యజ్య ప్రవాసం రాఘవో గతః ..2.47.5..

యో నః సదా పాలయతి పితా పుత్రానివౌరసాన్ .
కథం రఘూణాం స శ్రేష్ఠస్త్యక్త్వా నో విపినం గతః..2.47.6..

ఇహైవ నిధనం యామో మహాప్రస్థానమేవ వా .
రామేణ రహితానాం హి కిమర్థం జీవితం హి నః ..2.47.7..

సన్తి శుష్కాణి కాష్ఠాని ప్రభూతాని మహాన్తి చ.
తైః ప్రజ్వాల్య చితాం సర్వే ప్రవిశామో.?థ పావకమ్ ..2.47.8..

కిం వక్ష్యామో మహాబాహురనసూయః ప్రియంవదః.
నీత స్స రాఘవో.?స్మాభిరితి వక్తుం కథం క్షమమ్..2.47.9..

సా నూనం నగరీ దీనా దృష్ట్వా.?స్మాన్ రాఘవం వినా .
భవిష్యతి నిరానన్దా సస్త్రీబాలవయోధికా ..2.47.10..

నిర్యాతాస్తేన వీరేణ సహ నిత్యం జితాత్మనా .
విహీనాస్తేన చ పునః కథం పశ్యామ తాం పురీమ్ .. 2.47.11..

ఇతీవ బహుధా వాచో బాహుముద్యమ్య తే జనాః .
విలపన్తి స్మ దుఃఖార్తా వివత్సా ఇవ ధేనవః ..2.47.12

తతో మార్గానుసారేణ గత్వా కిఞ్చిత్ క్షణం పునః .
మార్గనాశాద్విషాదేన మహతా సమభిప్లుతాః..2.47.13..

రథస్య మార్గనాశేన న్యవర్తన్త మనస్వినః .
కిమిదం కిం కరిష్యామో దైవేనోపహతా ఇతి ..2.47.14..

తతో యథాగతేనైవ మార్గేణ క్లాన్తచేతసః.
అయోధ్యామగమన్సర్వే పురీం వ్యథితసజ్జనామ్ ..2.47.15..

ఆలోక్య నగరీం తాం చ క్షయవ్యాకులమానసాః .
ఆవర్తయన్త తే.?శ్రూణి నయనై: శోకపీడితైః ..2.47.16..

ఏషా రామేణ నగరీ రహితా నాతిశోభతే .
ఆపగా గరుడేనేవ హ్రదాదుద్ధృతపన్నగా ..2.47.17..

చన్ద్రహీనమివాకాశం తోయహీనమివార్ణవమ్ .
అపశ్యన్నిహతానన్దం నగరం తే విచేతసః ..2.47.18..

తే తాని వేశ్మాని మహాధనాని
దుఃఖేన దుఃఖోపహతా విశన్తః.
నైవ ప్రజజ్ఞుః స్వజనం జనం వా
నిరీక్షమాణాః ప్రవినష్టహర్షాః..2.47.19..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తచత్వారింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s