ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 44

అయోధ్యకాండ సర్గ 44

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 44

విలపన్తీ తథా తాం తు కౌసల్యాం ప్రమదోత్తమామ్.
ఇదం ధర్మే స్థితా ధర్మ్యం సుమిత్రా వాక్యమబ్రవీత్..2.44.1..

తవార్యే సద్గుణైర్యుక్త: పుత్ర స్స పురుషోత్తమ:.
కిం తే విలపితేనైవం కృపణం రుదితేన వా..2.44.2..

యస్తవార్యే గత: పుత్రస్త్యక్త్వా రాజ్యం మహాబల:.
సాధు కుర్వన్ మహాత్మానం పితరం సత్యవాదినమ్..2.44.3..
శిష్టైరాచరితే సమ్యక్ఛశ్వత్ప్రేత్యఫలోదయే.
రామో ధర్మే స్థిత శ్రేష్ఠో న స శోచ్య: కదాచన..2.44.4..

వర్తతే చోత్తమాం వృత్తిం లక్ష్మణో.?స్మిన్ సదానఘః.
దయావాన్ సర్వభూతేషు లాభస్తస్య మహాత్మనః..2.44.5..

అరణ్యవాసే యద్దు:ఖం జానతీ వై సుఖోచితా.
అనుగచ్ఛతి వైదేహీ ధర్మాత్మానం తవాత్మజమ్..2.44.6..

కీర్తిభూతాం పతాకాం యో లోకే భ్రమయతి ప్రభు:.
ధర్మసత్యవ్రతధన: కిం న ప్రాప్తస్తవాత్మజః..2.44.7..

వ్యక్తం రామస్య విజ్ఞాయ శౌచం మాహాత్మ్యముత్తమమ్.
న గాత్రమంశుభి స్సూర్య స్సన్తాపయితుమర్హతి..2.44.8..

శివస్సర్వేషు కాలేషు కాననేభ్యో వినిస్సృతః.
రాఘవం యుక్తశీతోష్ణస్సేవిష్యతి సుఖో.?నిలః..2.44.9..

శయానమనఘం రాత్రౌ పితేవాభిపరిష్వజన్.
రశ్మిభి స్సంస్పృశన్ శీతైశ్చన్ద్రమాహ్లాదయిష్యతి..2.44.10..

దదౌ చాస్త్రాణి దివ్యాని యస్మై బ్రహ్మా మహౌజసే.
దానవేన్ద్రం హతం దృష్ట్వా తిమిధ్వజసుతం రణే..2.44.11..
స శూరః పురుషవ్యాఘ్రః స్వబాహుబలమాశ్రితః.
అసన్త్రస్తో.?ప్యరణస్థో వేశ్మనీవ నివత్స్యతి..2.44.12..

యస్యేషుపథమాసాద్య వినాశం యాన్తి శత్రవః.
కథం న పృథివీ తస్య శాసనే స్థాతుమర్హతి..2.44.13..

యా శ్రీ శ్శౌర్యం చ రామస్య యా చ కల్యాణసత్వతా.
నివృత్తారణ్యవాస స్స క్షిప్రం రాజ్యమవాప్స్యతి..2.44.14..

సూర్యస్యాపి భవేత్సూర్యో హ్యగ్నేరగ్ని ప్రభోః ప్రభుః.
శ్రియ: శ్రీశ్చ భవేదగ్ర్యా కీర్తిః కీర్త్యాః క్షమాక్షమా..2.44.15..
దైవతం దైవతానాం చ భూతానాం భూతసత్తమః.
తస్య కే హ్యగుణా దేవి! వనే వాప్యథవా పురే ..2.44.16..

పృథివ్యా సహ వైదేహ్యా శ్రియా చ పురుషర్షభః.
క్షిప్రం తిసృభిరేతాభి స్సహ రామో.?భిషేక్ష్యతే..2.44.17..

దుఃఖజం విసృజన్త్యస్రం నిష్క్రామన్తముదీక్ష్య యమ్.
అయోధ్యాయాం జనాస్సర్వే శోకవేగసమాహతాః.2.44.18..
కుశచీరధరం దేవం గచ్ఛన్తమపరాజితమ్.
సీతేవానుగతా లక్ష్మీ స్తస్య కిం నామ దుర్లభమ్..2.44.19..

ధనుర్గ్రహవరో యస్య బాణఖడ్గాస్త్రభృత్స్వయమ్ .
లక్ష్మణో వ్రజతి హ్యగ్రే తస్య కిం నామ దుర్లభమ్..2.44.20..

నివృత్తవనవాసం తం ద్రష్టాసి పునరాగతమ్ .
జహిశోకం చ మోహం చ దేవి! సత్యం బ్రవీమి తే..2.44.21..

శిరసా చరణావేతౌ వన్దమానమనిన్దితే !
పునర్ద్రక్ష్యసి కల్యాణి! పుత్రం చన్ద్రమివోదితమ్..2.44.22..

పునః ప్రవిష్టం దృష్ట్వా తమభిషిక్తం మహాశ్రియమ్.
సముత్స్రక్ష్యసి నేత్రాభ్యాం క్షిప్రమానన్దజం పయః..2.44.23..

మా శోకో దేవి! దు:ఖం వా న రామే దృశ్యతే.?శివమ్ .
క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి పుత్రం త్వం ససీతం సహలక్ష్మణమ్..2.44.24..

త్వయా శేషో జనశ్చైవ సమాశ్వాస్యో యదా.?నఘే!
కిమిదానీమిదం దేవి! కరోషి హృది విక్లబమ్..2.44.25..

నార్హా త్వం శోచితుం దేవి! యస్యాస్తే రాఘవస్సుతః.
న హి రామాత్పరో లోకే విద్యతే సత్పథే స్థితః..2.44.26..

అభివాదయమానం తం దృష్ట్వా ససుహృదం సుతమ్.
ముదా.?శ్రృ మోక్ష్యసే క్షిప్రం మేఘలేఖేవ వార్షికీ..2.44.27..

పుత్రస్తే వరదః క్షిప్రమయోధ్యాం పునరాగతః.
పాణిభ్యాం మృదుపీనాభ్యాం చరణౌ పీడయిష్యతి..2.44.28..

అభివాద్య నమస్యన్తం శూరం ససుహృదం సుతమ్.
ముదా.?స్రైః ప్రోక్ష్యసి పునర్మేఘరాజిరివాచలమ్..2.44.29..

ఆశ్వాసయన్తీ వివిధైశ్చ వాక్యై-
ర్వాక్యోపచారే కుశలా.?నవద్యా.
రామస్య తాం మాతరమేవముక్త్వా
దేవీ సుమిత్రా విరరామ రామా..2.44.30..

నిశమ్య తల్లక్ష్మణమాతృవాక్యం
రామస్య మాతుర్నరదేవపత్న్యా: .
సద్యశ్శరీరే విననాశ శోక:
శరద్గతో మేఘ ఇవాల్పతోయః..2.44.31..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే చతుశ్చత్వారింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s