ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 41

అయోధ్యకాండ సర్గ 41

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 41

తస్మిన్స్తు పురుషవ్యాఘ్రే వినిర్యాతి కృతాఞ్జలౌ.
ఆర్తశబ్దో.?హి సఞ్జజ్ఞే స్త్రీణామన్త:పురే మహాన్..2.41.1..

అనాథస్య జనస్యాస్య దుర్బలస్య తపస్విన:.
యో గతిశ్శరణం చాసీత్స నాథ: క్వ ను గచ్ఛతి..2.41.2..

న క్రుధ్యత్యభిశప్తో.?పి క్రోధనీయాని వర్జయన్.
క్రుద్ధాన్ప్రసాదయన్సర్వాన్ సమదు:ఖ: క్వ గజ్ఛతి ..2.41.3..

కౌసల్యాయాం మహాతేజా యథా మాతరి వర్తతే.
తథా యో వర్తతే.?స్మాసు మహాత్మా క్వ ను గచ్ఛతి..2.41.4..

కైకేయ్యా క్లిశ్యమానేన రాజ్ఞా సఞ్చోదితో వనమ్.
పరిత్రాతా జనస్యాస్య జగత: క్వ ను గచ్ఛతి..2.41.5..

అహో! నిశ్చేతనో రాజా జీవలోకస్య సమ్ప్రియమ్.
ధర్మ్యం సత్యవ్రతం రామం వనవాసే ప్రవత్స్యతి..2.41.6..

ఇతి సర్వా మహిష్యస్తా వివత్సా ఇవ ధేనవ:.
రురుదుశ్చైవ దు:ఖార్తాః సస్వరం చ విచుక్రుశు:..2.41.7..

స తమన్త: పురే ఘోరమార్తశబ్దం మహీపతి:.
పుత్రశోకాభిసన్తప్తః శ్రుత్వా చాసీత్సుదు:ఖిత:..2.41.8..

నాగ్నిహోత్రాణ్యహూయన్త నాపచన్ గృహమేధినః
అకుర్వన్న ప్రజాః కార్యం సూర్యశ్చాన్తరధీయత..2.41.9..

వ్యసృజన్ కబలాన్నాగా గావో వత్సాన్న పాయయన్.
పుత్రం ప్రథమజం లబ్ధ్వా జననీ నాభ్యనన్దత..2.41.10..

త్రిశఙ్కుర్లోహితాఙ్గశ్చ బృహస్పతిబుధావపి.
దారుణా స్సోమమభ్యేత్య గ్రహాస్సర్వే వ్యవస్థితా:..2.41.11..

నక్షత్రాణి గతార్చీంషి గ్రహాశ్చ గతతేజస:.
విశాఖాస్తు సధూమాశ్చ నభసి ప్రచకాశిరే..2.41.12..

కాలికానిలవేగేన మహోదధిరివోత్థితః.
రామే వనం ప్రవ్రజితే నగరం ప్రచచాల తత్..2.41.13..

దిశ: పర్యాకులాస్సర్వా స్తిమిరేణేవ సంవృతా:.
న గ్రహో నాపి నక్షత్రం ప్రచకాశే నకిఞ్చన..2.41.14..

అకస్మాన్నాగరస్సర్వో జనో దైన్యముపాగమత్.
ఆహారే వా విహారే వా న కశ్చిదకరోన్మన:..2.41.15..

శోకపర్యాయసన్తప్త స్సతతం దీర్ఘముచ్ఛవసన్.
అయోధ్యాయాం జనస్సర్వ శ్శుశోచ జగతీపతిమ్..2.41.16..

బాష్పపర్యాకులముఖో రాజమార్గగతో జన:.
న హృష్టో లక్ష్యతే కశ్చిత్సర్వ శ్శోకపరాయణ:..2.41.17..

న వాతి పవన శ్శీతో న శశీ సౌమ్యదర్శన:.
న సూర్యస్తపతే లోకం సర్వం పర్యాకులం జగత్..2.41.18..

అనర్థినస్సుతా: స్త్రీణాం భర్తారో భ్రాతరస్తథా.
సర్వే సర్వం పరిత్యజ్య రామమేవాన్వచిన్తయన్..2.41.19..

యే తు రామస్య సుహృద స్సర్వే తే మూఢచేతస:.
శోకభారేణ చాక్రాన్తా శ్శయనం న జహుస్తదా..2.41.20..

తతస్త్వయోధ్యా రహితా మహాత్మనా
పురన్దరేణేవ మహీ సపర్వతా.
చచాల ఘోరం భయశోకపీడితా
సనాగయోధాశ్వగణా ననాద చ..2.41.21..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకచత్వారింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s