ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 37

అయోధ్యకాండ సర్గ 37

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 37

మహామాత్రవచ: శ్రుత్వా రామో దశరథం తదా.
అభ్యభాషత వాక్యం తు వినయజ్ఞో వినీతవత్..2.37.1..

త్యక్తభోగస్య మే రాజన్! వనే వన్యేన జీవత:.
కిం కార్యమనుయాత్రేణ త్యక్తసఙ్గస్య సర్వత:..2.37.2..

యో హి దత్త్వా ద్విపశ్రేష్ఠం కక్ష్యాయాం కురుతే మన:.
రజ్జుస్నేహేన కిం తస్య త్యజత: కుఞ్జరోత్తమమ్..2.37.3..

తథా మమ సతాం శ్రేష్ఠ! కిం ధ్వజిన్యా జగత్పతే.
సర్వాణ్యేవానుజానామి చీరాణ్యేవా.?నయన్తు మే..2.37.4..

ఖనిత్రపిటకే చోభే సమానయత గచ్ఛతః.
చతుర్దశ వనే వాసం వర్షాణి వసతో మమ..2.37.5..

అథ చీరాణి కైకేయీ స్వయమాహృత్య రాఘవమ్.
ఉవాచ పరిధత్స్వేతి జనౌఘే నిరపత్రపా..2.37.6..

స చీరే పురుషవ్యాఘ్ర: కైకేయ్యా ప్రతిగృహ్య తే.
సూక్ష్మవస్త్రమవక్షిప్య మునివస్త్రాణ్యవస్త హ..2.37.7..

లక్ష్మణశ్చాపి తత్రైవ విహాయ వసనే శుభే.
తాపసాచ్ఛాదనే చైవ జగ్రాహ పితురగ్రత:..2.37.8..

అథా.?త్మపరిధానార్థం సీతా కౌశేయవాసినీ.
సమీక్ష్య చీరం సన్త్రస్తా పృషతీ వాగురామివ..2.37.9..

సా వ్యపత్రపమాణేవ ప్రగృహ్య చ సుదుర్మనా:.
కైకేయీ కుశచీరే తే జానకీ శుభలక్షణా..2.37.10..
అశ్రుసమ్పూర్ణ నేత్రా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మదర్శినీ.
గన్ధర్వరాజప్రతిమం భర్తారమిదమబ్రవీత్..2.37.11..

కథం ను చీరం బధ్నన్తి మునయో వనవాసిన:.
ఇతి హ్యకుశలా సీతా సా ముమోహ ముహుర్ముహుః..2.37.12..

కృత్వా కణ్ఠే చ సా చీరమేకమాదాయ పాణినా.
తస్థౌ హ్యకుశలా తత్ర వ్రీడితా జనకాత్మజా..2.37.13..

తస్యాస్తత్క్షిప్రమాగమ్య రామో ధర్మభృతాం వర:.
చీరం బబన్ధ సీతాయా: కౌశేయస్యోపరి స్వయమ్..2.37.14.

రామం ప్రేక్ష్య తు సీతాయా బధ్నన్తం చీరముత్తమమ్.
అన్తఃపురగతా నార్యో ముముచుర్వారి నేత్రజమ్..2.37.15..

ఊచుశ్చ పరమాయస్తా రామం జ్వలితతేజసమ్.
వత్స నైవం నియుక్తేయం వనవాసే మనస్వినీ..2.37.16..

పితుర్వాక్యానురోధేన గతస్య విజనం వనమ్.
తావద్దర్శనమస్యా న: సఫలం భవతు ప్రభో..2.37.17..

లక్ష్మణేన సహాయేన వనం గచ్ఛస్వ పుత్రక .
నేయమర్హతి కల్యాణీ వస్తుం తాపసవద్వనే..2.37.18..

కురు నో యాచనాం పుత్ర! సీతా తిష్ఠతు భామినీ.
ధర్మనిత్యస్స్వయం స్థాతుం న హీదానీం త్వమిచ్ఛసి..2.37.19..

తాసామేవంవిధా వాచ శృణ్వన్ దశరథాత్మజ:.
బబన్ధైవ తదా చీరం సీతయా తుల్యశీలయా..2.37.20..

చీరే గృహీతే తు తయా సమీక్ష్య నృపతేర్గురు:.
నివార్య సీతాం కైకేయీం వసిష్ఠో వాక్యమబ్రవీత్..2.37.21..

అతిప్రవృత్తే దుర్మేధే కైకేయి కులపాంసని.
వఞ్చయిత్వా చ రాజానం న ప్రమాణే.?వతిష్ఠసే..2.37.22..

న గన్తవ్యం వనం దేవ్యా సీతయా శీలవర్జితే.
అనుష్ఠాస్యతి రామస్య సీతా ప్రకృతమాసనమ్..2.37.23..

ఆత్మా హి దారాస్సర్వేషాం దారసఙ్గ్రహవర్తినామ్.
ఆత్మేయమితి రామస్య పాలయిష్యతి మేదినీమ్..2.37.24..

అథ యాస్యతి వైదేహీ వనం రామేణ సఙ్గతా.
వయమప్యనుయాస్యామ: పురం చేదం గమిష్యతి..2.37.25..

అన్తపాలాశ్చ యాస్యన్తి సదారో యత్ర రాఘవ:.
సహోపజీవ్యం రాష్ట్రం చ పురం చ సపరిచ్ఛదమ్..2.37.26..

భరతశ్చ సశత్రుఘ్నశ్చీరవాసా వనేచర:.
వనే వసన్తం కాకుత్స్థ మనువత్స్యతి పూర్వజమ్..2.37.27..

తత శ్శూన్యాం గతజనాం వసుధాం పాదపై స్సహ.
త్వమేకా శాధి దుర్వృత్తా ప్రజానామహితే స్థితా..2.37.28..

న హి తద్భవితా రాష్ట్రం యత్ర రామో న భూపతి:.
తద్వనం భవితా రాష్ట్రం యత్ర రామో నివత్స్యతి..2.37.29..

న హ్యదత్తాం మహీం పిత్రా భరత: శాస్తుమర్హతి.
త్వయి వా పుత్రవద్వస్తుం యది జాతో మహీపతే:..2.37.30..

యద్యపి త్వం క్షితితలాద్గగనం చోత్పతిష్యసి.
పితృర్వంశచరిత్రజ్ఞ: సో.?న్యథా న కరిష్యతి..2.37.31..

తత్త్వయా పుత్రగర్ధిన్యా పుత్రస్య కృతమప్రియమ్.
లోకే హి స న విద్యేత యో న రామమనువ్రత:..2.37.32..

ద్రక్ష్యస్యద్యైవ కైకేయీ పశువ్యాలమృగద్విజాన్.
గచ్ఛతస్సహ రామేణ పాదపాంశ్చ తదున్ముఖాన్..2.37.33..

అథోత్తమాన్యాభరణాని దేవి !
దేహి స్నుషాయై వ్యపనీయ చీరమ్.
న చీరమస్యా: ప్రవిధీయతేతి
న్యవారయత్తద్వసనం వసిష్ట:..2.37.34..

ఏకస్య రామస్య వనే నివాస-
స్త్వయా వృత:కేకయరాజపుత్రీ.
విభూషితేయం ప్రతికర్మనిత్యా
వసత్వరణ్యే సహ రాఘవేణ..2.37.35..

యానైశ్చ ముఖ్యై: పరిచారకైశ్చ
సుసంవృతా గచ్ఛతు రాజపుత్రీ.
వస్త్రైశ్చ సర్వైస్సహితైర్విధానై
ర్నేయం వృతా తే వరసమ్ప్రదానే..2.37.36..

తస్మింస్తథా జల్పతి విప్రముఖ్యే
గురౌ నృపస్యాప్రతిమప్రభావే.
నైవ స్మ సీతా వినివృత్తభావా
ప్రియస్య భర్తు: ప్రతికారకామా..2.37.37..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తత్రింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s