ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 36

అయోధ్యకాండ సర్గ 36

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 36

తతస్సుమన్త్రమైక్ష్వాకః పీడితో.?త్ర ప్రతిజ్ఞయా.
సబాష్పమతినిశ్శ్వశ్య జగాదేదం పునః పునః ..2.36.1..

సూత! రత్నసుసమ్పూర్ణా చతుర్విధబలా చమూః.
రాఘవస్యానుయాత్రార్థం క్షిప్రం ప్రతివిధీయతామ్..2.36.2..

రూపాజీవాశ్చ వాదిన్యో వణిజశ్చ మహాధనాః.
శోభయన్తు కుమారస్య వాహినీం సుప్రసారితాః..2.36.3..

యే చైనముపజీవన్తి రమతే యైశ్చ వీర్యతః.
తేషాం బహువిధం దత్త్వా తానప్యత్ర నియోజయ ..2.38.4..

ఆయుధాని చ ముఖ్యాని నాగరా శ్శకటాని చ.
అనుగచ్ఛన్తు కాకుత్స్థం వ్యాధాశ్చారణ్య గోచరాః..2.36.5..

నిఘ్నన్ మృగాన్ కుఞ్జరాంశ్చ పిబంశ్చారణ్యకం మధు.
నదీశ్చ వివిధాః పశ్యన్న రాజ్యస్య స్మరిష్యతి..2.36.6..

ధాన్యకోశశ్చ యః కశ్చిద్ధనకోశశ్చ మామకః.
తౌ రామమనుగచ్ఛేతాం వసన్తం నిర్జనే వనే..2.36.7..

యజన్ పుణ్యేషు దేశేషు విసృజం శ్చాప్తదక్షిణాః.
ఋషిభిశ్చ సమాగమ్య ప్రవత్స్యతి సుఖం వనే..2.36.8..

భరతశ్చ మహాబాహురయోధ్యాం పాలయిష్యతి.
సర్వకామైః సహ శ్రీమాన్ రామః సంసాధ్యతామితి ..2.36.9..

ఏవం బ్రువతి కాకుత్స్థే కైకేయ్యా భయ మాగతమ్.
ముఖం చాప్యగమచ్ఛోషం స్వరశ్చాపి న్యరుధ్యత ..2.36.10..

సా విషణ్ణా చ సన్త్రస్తా ముఖేన పరిశుష్యతా.
రాజానమేవాభిముఖీ కైకేయీ వాక్యమబ్రవీత్..2.36.11..

రాజ్యం గతజనం సాధో! పీతమణ్డాం సురామివ.
నిరాస్వాద్యతమం శూన్యం భరతో నాభిపత్స్యతే ..2.36.12..

కైకేయ్యాం ముక్తలజ్జాయాం వదన్త్యామతిదారుణామ్ .
రాజా దశరథో వాక్యమువాచాయతలోచనామ్ ..2.36.13..

వహన్తం కిం తుదసి మాం నియుజ్య ధురి మా.?హితే.
అనార్యే ! కృత్యమారబ్ధం కిం న పూర్వముపారుధః..2.36.14..

తస్యైతత్క్రోధసంయుక్తముక్తం శ్రుత్వా వరాఙ్గనా.
కైకేయీ ద్విగుణం క్రుద్ధా రాజానమిదమబ్రవీత్..2.36.15..

తవైవ వంశే సగరో జ్యేష్ఠం పుత్రముపారుధత్ .
అసమఞ్జ ఇతి ఖ్యాతం తథాయం గన్తుమర్హతి..2.36.16..

ఏవముక్తో ధిగిత్యేవ రాజా దశరథో.?బ్రవీత్.
వ్రీడితశ్చ జనస్సర్వ స్సా చ తం నావబుధ్యత..2.36.17..

తత్ర వృద్ధో మహామాత్రస్సిద్ధార్థో నామ నామతః.
శుచిర్బహుమతో రాజ్ఞః కైకేయీ మిదమబ్రవీత్ ..2.38.18..

అసమఞ్జో గృహీత్వా తు క్రీడతః పథి బాలకాన్.
సరయ్వా: ప్రక్షిపన్నప్సు రమతే తేన దుర్మతిః..2.36.19..

తం దృష్ట్వా నాగరా స్సర్వే కృద్ధా రాజానమబ్రువన్ .
అసమఞ్జం వృణీష్వైకమస్మాన్వా రాష్ట్రవర్ధన ..2.36.20..

తానువాచ తతో రాజా కిన్నిమిత్తమిదం భయమ్ .
తాశ్చాపి రాజ్ఞా సమ్పృష్టా వాక్యం ప్రకృతయో.?బ్రువన్ ..2.36.21..

క్రీడక్రీడతస్త్వేష నః పుత్రాన్ బాలానుద్భ్రాన్తచేతనః .
సరయ్వాం ప్రక్షిపన్మౌర్ఖ్యాదతులాం ప్రీతిమశ్నుతే ..2.36.22..

స తాసాం వచనం శ్రుత్వా ప్రకృతీనాం నరాధిపః .
తం తత్యాజాహితం పుత్రం తేషాం ప్రియచికీర్షయా ..2.36.23..

తం యానం శీఘ్రమారోప్య సభార్యం సపరిచ్ఛదమ్ .
యావజ్జీవం వివాస్యో.?యమితి స్వానన్వశాత్పితా ..2.36.24..

స ఫాలపిటకం గృహ్య గిరిదుర్గాణ్యలోడయత్ .
దిశ స్సర్వాస్త్వనుచరన్ స యథా పాపకర్మకృత్ ..2.36.25..

ఇత్యేనమత్యజద్రాజా సగరో వై సుధార్మికః.
రామః కిమకరోత్పాపం యేనైవముపరుధ్యతే..2.36.26..

న హి కఞ్చన పశ్యామో రాఘవస్యాగుణం వయమ్.
దుర్లభో హ్యస్య నిరయ శ్శశాఙ్కస్యేవ కల్మషమ్..2.36.27..

అథవా దేవి! దోషం త్వం కఞ్చిత్పశ్యసి రాఘవే.
తమద్య బ్రూహి తత్వేన తదా రామో వివాస్యతామ్..2.36.28..

అదుఅదుష్టస్య హి సంత్యాగః సత్పథే నిరతస్య చ.
నిర్దహే దపి శక్రస్య ద్యుతిం ధర్మనిరోధనాత్.2.36.29..

తదలం దేవి రామస్య శ్రియా విహతయా త్వయా .
లోకతో.?పి హి తే రక్ష్య: పరివాదః శుభాననే ..2.36.30..

శ్రుత్వా తు సిద్ధార్థవచో రాజా శ్రాన్తతరస్వనః.
శోకోపహతయా వాచా కైకేయీమిదమబ్రవీత్ ..2.36.31..

ఏతద్వచో నేచ్ఛసి పాపవృత్తే! హితం న జానాసి మమాత్మనో వా .
ఆస్థాయ మార్గం కృపణం కుచేష్టా చేష్టా హి తే సాధుపథాదపేతా ..2.36.32..

అనువ్రజిష్యామ్యహమద్య రామం
రాజ్యం పరిత్యజ్య సుఖం ధనం చ .
సహైవ రాజ్ఞా భరతేన చ త్వం
యథాసుఖం భుఙ్క్ష్వ చిరాయ రాజ్యమ్ ..2.36.33..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే షట్త్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s