ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 34

అయోధ్యకాండ సర్గ 34

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 34

తత: కమలపత్రాక్ష: శ్యామో నిరుపమో మహాన్.
ఉవాచ రామ స్తం సూతం పితురాఖ్యాహి మామితి..2.34.1..

స రామప్రేషితః క్షిప్రం సన్తాపకలుషేన్ద్రియః.
ప్రవిశ్య నృపతిం సూతో నిశ్వసన్తం దదర్శ హ ..2.34.2..

ఉపరక్తమివాదిత్యం భస్మచ్ఛన్నమివానలమ్.
తటాకమివ నిస్తోయమపశ్యజ్జగతీపతిమ్..2.34.3..

ఆలోక్య తు మహాప్రాజ్ఞః పరమాకులచేతసమ్.
రామమేవానుశోచన్తం సూతః ప్రాఞ్జలిరాసదత్..2.34.4..

తం వర్ధయిత్వా రాజానం పూర్వం సూతో జయాశిషా.
భయవిక్లబయా వాచా మన్దయా శ్లక్ష్ణమబ్రవీత్..2.34.5..

అయం స పురుషవ్యాఘ్రో ద్వారి తిష్ఠతి తే సుతః.
బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్వా సర్వఞ్చైవోపజీవినామ్..2.34.6..

స త్వా పశ్యతు భద్రం తే రామస్సత్యపరాక్రమ:.
సర్వాన్ సుహృద ఆపృచ్ఛ్య త్వామిదానీం దిదృక్షతే..1.34.7..

గమిష్యతి మహారణ్యం తం పశ్య జగతీపతే.
వృతం రాజగుణై స్సర్వైరాదిత్యమివ రశ్మిభి:..2.34.8..

స సత్యవాదీ ధర్మాత్మా గామ్భీర్యాత్సాగరోపమ:.
ఆకాశ ఇవ నిష్పఙ్కో నరేన్ద్ర: ప్రత్యువాచ తమ్..2.34.9..

సుమంన్త్రానయ మే దారాన్ యే కేచిదిహ మామకా:.
దారై: పరివృతస్సర్వైర్ద్రష్టుమిచ్ఛామి ధార్మికమ్..2.34.10..

సో.?న్తఃపురమతీత్యైవ స్త్రియస్తా వాక్యమబ్రవీత్.
ఆర్యాహ్వయతి వో రాజా గమ్యతాం తత్ర మా చిరమ్..2.34.11..

ఏవముక్తా: స్త్రియ స్సర్వా: సుమన్త్రేణ నృపాజ్ఞయా.
ప్రచక్రము స్తద్భవనం భర్తురాజ్ఞాయ శాసనమ్..2.34.12..

అర్ధసప్తశతాస్తాస్తు ప్రమదాస్తామ్రలోచనా:.
కౌసల్యాం పరివార్యాథ శనైర్జగ్ముర్ధృతవ్రతా:..2.34.13..

ఆగతేషు చ దారేషు సమవేక్ష్య మహీపతి:.
ఉవాచ రాజా తం సూతం సుమన్త్రా.?నయ మే సుతమ్..2.34.14..

స సూతో రామమాదాయ లక్ష్మణం మైథిలీం తదా.
జగామాభిముఖస్తూర్ణం సకాశం జగతీపతే:..2.34.15..

స రాజా పుత్రమాయాన్తం దృష్ట్వా దూరాత్కృతాఞ్జలిమ్.
ఉత్పపాతాసనాత్తూర్ణమార్త స్త్రీజనసంవృత:..2.34.16..

సో.?భిదుద్రావ వేగేన రామం దృష్ట్వా విశామ్పతి:.
తమసం ప్రాప్య దు:ఖార్త: పపాత భువి మూర్ఛిత:..2.34.17..

తం రామో.?భ్యపతత్ క్షిప్రం లక్ష్మణశ్చ మహారథః.
విసంజ్ఞమివ దుఃఖేన సశోకం నృపతిం తదా..2.34.18..

స్త్రీసహస్రనినాదశ్చ సంజజ్ఞే రాజవేశ్మని.
హా హా రామేతి సహసా భూషణధ్వనిమూర్ఛితః..2.34.19..

తం పరిష్వజ్య బాహుభ్యాం తావుభౌ రామలక్ష్మణౌ.
పర్యంఙ్కే సీతయా సార్ధం రుదన్తః సమవేశయన్..2.34.20..

అథ రామో ముహూర్తేన లబ్ధసంజ్ఞం మహీపతిమ్.
ఉవాచ ప్రాఞ్జలిర్భూత్వా శోకార్ణవపరిప్లుతమ్..2.34.21..

ఆపృచ్ఛే త్వాం మహారాజ సర్వేషామీశ్వరో.?సి న:.
ప్రస్థితం దణ్డకారణ్యం పశ్య త్వం కుశలేన మామ్..2.34.22..

లక్ష్మణం చానుజానీహి సీతా చాన్వేతి మాం వనమ్.
కారణైర్బహుభి స్తథ్యైర్వార్యమాణౌ న చేచ్ఛత:..2.34.23..

అనుజానీహి సర్వాన్న: శోకముత్సృజ్య మానద.
లక్ష్మణం మాం చ సీతాం చ ప్రజాపతిరివ ప్రజా:..2.34.24..

ప్రతీక్షమాణమవ్యగ్రమనుజ్ఞాం జగతీపతే:.
ఉవాచ రాజా సమ్ప్రేక్ష్య వనవాసాయ రాఘవమ్..2.34.25..

అహం రాఘవ! కైకేయ్యా వరదానేన మోహిత:.
అయోధ్యాయాస్త్వమేవాద్య భవ రాజా నిగృహ్య మామ్..2.34.26..

ఏవముక్తో నృపతినా రామో ధర్మభృతాం వర:.
ప్రత్యువాచాఞ్జలిం కృత్వా పితరం వాక్యకోవిద:..2.34.27..

భవాన్వర్ష సహస్రాయ పృథివ్యా నృపతే! పతి:.
అహం త్వరణ్యేవత్స్యామి న మే కార్యం త్వయా.?నృతమ్..2.34.28..

నవ పఞ్చ చ వర్షాణి వనవాసే విహృత్య తే.
పున:పాదౌ గ్రహీష్యామి ప్రతిజ్ఞాన్తే నరాధిప!..2.34.29..

రుదన్నార్త: ప్రియం పుత్రం సత్యపాశేన సంయత:.
కైకేయ్యా చోద్యమానస్తు మిథో రాజా తమబ్రవీత్..2.34.30..

శ్రేయసే వృద్ధయే తాత! పునరాగమనాయ చ.
గచ్ఛస్వారిష్టమవ్యగ్ర: పన్థానమకుతోభయమ్..2.34.31..

న హి సత్యాత్మనస్తాత! ధర్మాభిమనస స్తవ.
వినివర్తయితుం బుద్ధి: శక్యతే రఘునన్దన..2.34.32..

అద్య త్విదానీం రజనీం పుత్ర! మా గచ్ఛ సర్వథా.
ఏకాహదర్శనేనాపి సాధు తావచ్చరామ్యహమ్..2.34.33..

మాతరం మాం చ సమ్పశ్యన్ వసేమామద్య శర్వరీమ్!.
తర్పిత స్సర్వకామైస్త్వం శ్వః కాలే సాధయిష్యసి…2.34.34..

దుష్కరం క్రియతే పుత్ర సర్వథా రాఘవ! త్వయా.
మత్ప్రియార్థం ప్రియాంస్త్యక్త్వా యద్యాసి విజనం వనమ్..2.34.35..

న చైతన్మే ప్రియం పుత్ర శపే సత్యేన రాఘవ.
ఛన్నయా చలితస్త్వస్మి స్త్రియా ఛన్నాగ్నికల్పయా..2.34.36..

వఞ్చనా యా తు లబ్ధా మే తాం త్వం నిస్తర్తుమిచ్ఛసి.
అనయా వృత్తసాదిన్యా కైకేయ్యా.?భిప్రచోదిత:…2.34.37..

న చైతదాశ్చర్యతమం యత్తజ్యేష్ఠస్సుతో మమ.
అపానృతకథం పుత్ర! పితరం కర్తుమిచ్ఛసి..2.34.38..

అథ రామస్తథా శ్రుత్వా పితురార్తస్య భాషితమ్.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా దీనో వచనమబ్రవీత్..2.34.39..

ప్రాప్స్యామి యానద్య గుణాన్కో మే శ్వస్తాన్ ప్రదాస్యతి.
అపక్రమణమేవాత: సర్వకామైరహం వృణే..2.34.40..

ఇయం సరాష్ట్రా సజనా ధనధాన్యసమాకులా.
మయా విసృష్టా వసుధా భరతాయ ప్రదీయతామ్..2.34.41..

వనవాసకృతా బుద్ధిర్న చ మే.?ద్య చలిష్యతి.
యస్తుష్టేన వరో దత్త: కైకేయ్యై వరద! త్వయా..2.34.42..
దీయతాం నిఖిలేనైవ సత్యస్త్వం భవ పార్థివ.

అహం నిదేశం భవతో యథోక్తమనుపాలయన్..2.34.43..
చతుర్దశ సమా వత్స్యే వనే వనచరైస్సహ.

మా విమర్శో వసుమతీ భరతాయ ప్రదీయతామ్..2.34.44..
న హి మే కాఙ్క్షితం రాజ్యం సుఖమాత్మని వా ప్రియమ్.
యథానిదేశం కర్తుం వై తవైవ రఘునన్దన..2.34.45..

అపగచ్ఛతు తే దు:ఖం మాభూర్బాష్పపరిప్లుత:.
న హి క్షుభ్యతి దుర్ధర్ష: సముద్ర: సరితాం పతి:..2.34.46..

నైవాహం రాజ్యమిచ్ఛామి న సుఖం న చ మేదినీమ్.
నైవ సర్వానిమాన్ కామా న్నస్వర్గం నైవ జీవితమ్..2.34.47..

త్వామహం సత్యమిచ్ఛామి నానృతం పురుషర్షభ.
ప్రత్యక్షం తవ సత్యేన సుకృతేన చ తే శపే..2.34.48..

న చ శక్యం మయా తాత! స్థాతుం క్షణమపి ప్రభో.
స శోకం ధారయ స్వేమం న హి మే.?స్తి విపర్యయ:..2.34.49..

అర్థితో హ్యస్మి కైకేయ్యా వనం గచ్ఛేతి రాఘవ.
మయా చోక్తం వ్రజామీతి తత్సత్యమనుపాలయే..2.34.50..

మా చోత్కణ్ఠాం కృథా దేవ! వనే రంస్యామహే వయమ్.
ప్రశాన్తహరిణాకీర్ణే నానాశకునినాదితే..2.34.51..

పితా హి దైవతం తాత! దేవతానామపి స్మృతమ్.
తస్మాద్దైవతమిత్యేవ కరిష్యామి పితుర్వచ:..2.34.52..

చతుర్దశసు వర్షేషు గతేషు నరసత్తమ.
పునర్ద్రక్ష్యసి మాం ప్రాప్తం సన్తాపో.?యం విముచ్యతామ్..2.34.53..

యేన సంస్తమ్భనీయో.?యం సర్వో బాష్పగలో జనః.
స త్వం పురుషశార్దూల! కిమర్థం విక్రియాం గతః..2.34.54..

పురం చ రాష్ట్రం చ మహీ చ కేవలా
మయా నిసృష్టా భరతాయ దీయతామ్.
అహం నిదేశం భవతో.?నుపాలయన్
వనం గమిష్యామి చిరాయ సేవితుమ్..2.34.55..

మయా నిసృష్టాం భరతో మహీమిమాం
సశైలషణ్డాం సపురాం సకాననామ్.
శివాం సుసీమామనుశాస్తు కేవలం
త్వయా యదుక్తం నృపతే తథాస్తు తత్..2.34.56..

న మే తథా పార్థివ ధీయతే మనో
మహత్సు కామేషు న చాత్మన:ప్రియే.
యథా నిదేశే తవ శిష్టసమ్మతే
వ్యపైతు దు:ఖం తవ మత్కృతే.?నఘ..2.34.57..

తదద్య నైవానఘ రాజ్యమవ్యయం
న సర్వకామాన్న సుఖం న మైథిలీమ్.
న జీవితం త్వామనృతేన యోజయన్
వృణీయ సత్యం వ్రతమస్తు తే తథా..2.34.58..

ఫలాని మూలాని చ భక్షయన్వనే
గిరీంశ్చ పశ్యన్ సరితస్సరాంసి చ.
వనం ప్రవిశ్యైవ విచిత్రపాదపమ్
సుఖీ భవిష్యామి తవాస్తు నిర్వృతిః..2.34.59..

ఏవం స రాజా వ్యసనాభిపన్న:
శోకేన దు:ఖేన చ తామ్యమాన:.
ఆలిఙ్గ్య పుత్రం సువినష్టసంజ్ఞో
మోహం గతో నైవ చిచేష్ట కింఞ్చిత్..2.34.60..

దేవ్యస్తత స్సంరురుదుస్సమేతా
స్తాం వర్జయిత్వా నరదేవపత్నీమ్.
రుదన్ సుమన్త్రో.?.?పి జగామ మూర్ఛాం
హాహాకృతం తత్ర బభూవ సర్వమ్..2.34.61..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే చతుస్త్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s