ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 33

అయోధ్యకాండ సర్గ 33

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 33

దత్త్వా తు సహ వైదేహ్యా బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం బహు.
జగ్మతుః పితరం ద్రష్టుం సీతయా సహ రాఘవౌ..2.33.1..

తతో గృహీతే దుష్ప్రేక్షే త్వశోభేతాం తదాయుధే.
మాలాదామభిరాబద్ధే సీతయా సమలఙ్కృతే..2.33.2..

తతః ప్రాసాదహర్మ్యాణి విమానశిఖరాణి చ.
అధిరుహ్య జనశ్శ్రీమానుదాసీనో వ్యలోకయత్..2.33.3..

న హి రథ్యా: స్మ శక్యన్తే గన్తుం బహుజనాకులా:.
ఆరుహ్య తస్మాత్ప్రాసాదాన్ దీనా: పశ్యన్తి రాఘవమ్..2.33.4..

పదాతిం వర్జితచ్ఛత్రం రామం దృష్ట్వా జనాస్తదా.
ఊచుర్బహువిధా వాచ శ్శోకోపహతచేతస:..2.33.5..

యం యాన్తమనుయాతి స్మ చతురఙ్గబలం మహత్.
తమేకం సీతయా సార్ధమనుయాతి స్మ లక్ష్మణ:..2.33.6..

ఐశ్వర్యస్య రసజ్ఞ: సన్ కామినాం చైవ కామద:.
నేచ్ఛత్యేవానృతం కర్తుం పితరం ధర్మగౌరవాత్..2.33.7..

యా న శక్యా పురా ద్రష్టుం భూతైరాకాశగైరపి.
తామద్య సీతాం పశ్యన్తి రాజమార్గగతా జనా:..2.33.8..

అఙ్గరాగోచితాం సీతాం రక్తచన్దనసేవినీమ్.
వర్షముష్ణం చ శీతం చ నేష్యన్త్యాశు వివర్ణతామ్..2.33.9..

అద్య నూనం దశరథస్సత్త్వమావిశ్య భాషతే.
న హి రాజా ప్రియం పుత్రం వివాసయితుమర్హతి..2.33.10..

నిర్గుణస్యాపి పుత్రస్య కథం స్యాద్విప్రవాసనమ్ .
కిం పునర్యస్య లోకో.?యం జితో వృత్తేన కేవలమ్..2.33.11..

అనృశంస్యమనుక్రోశ: శ్రుతం శీలం దమశ్శమ:.
రాఘవం శోభయన్త్యేతే షడ్గుణా: పురుషోత్తమమ్..2.33.12..

తస్మాత్తస్యోపఘాతేన ప్రజా: పరమపీడితా:.
ఔదకానీవ సత్త్వాని గ్రీష్మే సలిలసఙ్క్షయాత్..2.33.13..

పీడయా పీడితం సర్వం జగదస్య జగత్పతే:.
మూలస్యేవోపఘాతేన వృక్ష: పుష్పఫలోపగ:..2.33.14..

మూలం హ్యేష మనుష్యాణాం ధర్మసారో మహాద్యుతి:.
పుష్పం ఫలం చ పత్రం చ శాఖాశ్చాస్యేతరే జనా:..2.33.15..

తే లక్ష్మణ ఇవ క్షిప్రం సపత్న్య స్సహబాన్ధవా:.
గచ్ఛన్తమనుగచ్ఛామో యేన గచ్ఛతి రాఘవ:..2.33.16..

ఉద్యానాని పరిత్యజ్య క్షేత్రాణి చ గృహాణి చ.
ఏకదు:ఖసుఖా రామమనుగచ్ఛామ ధార్మికమ్ ..2.33.17..

సముద్ధృతనిధానాని పరిధ్వస్తాజిరాణి చ.
ఉపాత్త ధనధాన్యాని హృతసారాణి సర్వశః..2.33.18..
రజసాభ్యవకీర్ణాని పరిత్యక్తాని దైవతైః.
మూషకై:పరిధావద్భిరుద్బిలైరావృతాని చ..2.33.19..
అపేతోదకధూమాని హీనసమ్మార్జనాని చ.
ప్రణష్టబలికర్మేజ్యామన్త్రహోమజపాని చ..2.33.20..
దుష్కాలేనేవ భగ్నాని భిన్నభాజనవన్తి చ.
అస్మాత్త్యక్తాని వేశ్మాని కైకేయీ ప్రతిపద్యతామ్..2.33.21..

వనం నగరమేవాస్తు యేన గచ్ఛతి రాఘవ:.
అస్మాభిశ్చ పరిత్యక్తం పురం సమ్పద్యతాం వనమ్..2.33.22..

బిలాని దంష్ట్రిణ స్సర్వే సానూని మృగపక్షిణ:.
త్యజన్త్వస్మద్భయాద్భీతా గజాస్సింహా వనాని చ..2.33.23..
అస్మత్త్యక్తం ప్రపద్యన్తాం సేవ్యమానం త్యజన్తు చ.

తృణమాంస ఫలాదానాం దేశం వ్యాలమృగద్విజమ్..2.33.24..
ప్రపద్యతాం హి కైకేయీ సపుత్రా సహ బాన్ధవై:.
రాఘవేణ వనే సర్వే వయం వత్స్యామ నిర్వృతా:..2.33.25..

ఇత్యేవం వివిధా వాచో నానాజనసమీరితా:.
శుశ్రావ రామ: శ్రుత్వా చ న విచక్రే.?స్య మానసమ్..2.33.26..

స తు వేశ్మ పితుర్దూరాత్కైలాసశిఖరప్రభమ్.
అభిచక్రామ ధర్మాత్మా మత్తమాతఙ్గవిక్రమ:..2.33.27..

వినీతవీరపురుషం ప్రవిశ్య తు నృపాలయమ్.
దదర్శావస్థితం దీనం సుమన్త్రమవిదూరత:..2.33.28..

ప్రతీక్షమాణో.?పి జనం తదార్త-
మనార్తరూప: ప్రహసన్నివాథ.
జగామ రామ: పితరం దిదృక్షు:
పితుర్నిదేశం విధివచ్చికీర్షు:..2.33.29..

తత్పూర్వమైక్ష్వాకసుతో మహాత్మా
రామో గమిష్యన్వనమార్తరూపమ్.
వ్యతిష్ఠత ప్రేక్ష్య తదా సుమన్త్రం
పితుర్మహాత్మా ప్రతిహారణార్థమ్..2.33.30..

పితుర్నిదేశేన తు ధర్మవత్సల:
వనప్రవేశే కృతబుద్ధినిశ్చయ:.
స రాఘవ: ప్రేక్ష్య సుమన్త్రమబ్రవీ-
న్నివేదయస్వాగమనం నృపాయ మే..2.33.31..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే త్రయస్త్రింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s