ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 31

అయోధ్యకాండ సర్గ 31

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 31

ఏవం శృత్వా తు సంవాదం లక్ష్మణ: పూర్వమాగత:.
బాష్పపర్యాకులముఖ: శోకం సోఢుమశక్నువన్..2.31.1..
స భ్రాతుశ్చరణౌ గాఢం నిపీడ్య రఘునన్దనః.
సీతామువాచాతియశాం రాఘవం చ మహావ్రతమ్..2.31.2..

యది గన్తుం కృతాబుద్ధిర్వనం మృగగజాయుతమ్.
అహం త్వానుగమిష్యామి వనమగ్రే ధనుర్ధర:..2.31.3..

మయా సమేతో.?రణ్యాని బహూని విచరిష్యసి.
పక్షిభిర్మృగయూథైశ్చ సంఘుష్టాని సమన్తత:..2.31.4..

న దేవలోకాక్రమణం నామరత్వమహం వృణే.
ఐశ్వర్యం వాపి లోకానాం కామయే న త్వయా వినా..2.31.5..

ఏవం బ్రువాణస్సౌమిత్రిర్వనవాసాయ నిశ్చిత:.
రామేణ బహుభిస్సాన్త్వైర్నిషిధ్ద: పునరబ్రవీత్..2.31.6..

అనుజ్ఞాతశ్చ భవతా పూర్వమేవ యదస్మ్యహమ్.
కిమిదానీం పునరిదం క్రియతే మన్నివారణమ్..2.31.7..

యదర్థం ప్రతిషేధో మే క్రియతే గన్తుమిచ్ఛత:.
ఏతదిచ్ఛామి విజ్ఞాతుం సంశయో హి మమానఘ!..2.31.8..

తతో.?బ్రవీన్మహాతేజా రామో లక్ష్మణమగ్రత:.
స్థితం ప్రాగ్గామినం వీరం యాచమానం కృతాఞ్జలిమ్..2.31.9..

స్నిగ్ధో ధర్మరతో వీరస్సతతం సత్పథే స్థిత:.
ప్రియ: ప్రాణసమో వశ్యో భ్రాతా చాపి సఖా చ మే..2.31.10..

మయా.?ద్య సహ సౌమిత్రే! త్వయి గచ్ఛతి తద్వనమ్.
కో భరిష్యతి కౌసల్యాం సుమిత్రాం వా యశస్వినీమ్..2.31.11..

అభివర్షతి కామైర్య: పర్జన్య: పృథివీమివ.
స కామపాశపర్యస్తో మహాతేజా మహీపతి:..2.31.12..

సా హి రాజ్యమిదం ప్రాప్య నృపస్యాశ్వపతే స్సుతా.
దు:ఖితానాం సపత్నీనాం న కరిష్యతి శోభనమ్..2.31.13..

న స్మరిష్యతి కౌసల్యాం సుమిత్రాం చ సుదు:ఖితామ్.
భరతో రాజ్యమాసాద్య కైకేయ్యాం పర్యవస్థిత:..2.31.14..

తామార్యాం స్వయమేవేహ రాజానుగ్రహణేన వా.
సౌమిత్రే! భర కౌసల్యాముక్తమర్థమిమం చర..2.31.15..

ఏవం మమ చ తే భక్తిర్భవిష్యతి సుదర్శితా .
ధర్మజ్ఞ గురుపూజాయాం ధర్మశ్చాప్యతులో మహాన్..2.31.16..

ఏవం కురుష్వ సౌమిత్రే! మత్కృతే రఘునన్దన!.
అస్మాభిర్విప్రహీణాయా మాతుర్నో న భవేత్సుఖమ్..2.31.17..

ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణ శ్శ్లక్ష్ణయా గిరా.
ప్రత్యువాచ తదా రామం వాక్యజ్ఞో వాక్యకోవిదమ్..2.31.18..

తవైవ తేజసా వీర! భరత: పూజయిష్యతి.
కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ ప్రయతో నాత్ర సంశయ:..2.31.19..

కౌసల్యా బిభృయాదార్యా సహస్రమపి మద్విధాన్.
యస్యాస్సహస్రం గ్రామాణాం సమ్ప్రాప్త ముపజీవనమ్..2.31.20..

తదాత్మభరణే చైవ మమ మాతుస్తథైవ చ.
పర్యాప్తా మద్విధానాం చ భరణాయ యశస్వినీ..2.31.21..

కురుష్వ మామనుచరం వైధర్మ్యం నేహ విద్యతే.
కృతార్థో.?హం భవిష్యామి తవ చార్థః ప్రకల్పతే..2.31.22..

ధనురాదాయ సశరం ఖనిత్రపిటకాధర:.
అగ్రతస్తే గమిష్యామి పన్థానమనుదర్శయన్..2.31.23..

ఆహరిష్యామి తే నిత్యం మూలాని చ ఫలాని చ.
వన్యాని యాని చాన్యాని స్వాహారాణి తపస్వినామ్..2.31.24..

భవాంస్తు సహ వైదేహ్యా గిరిసానుషు రంస్యతే.
అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత స్స్వపతశ్చ తే..2.31.25..

రామస్త్వనేన వాక్యేన సుప్రీతః ప్రత్యువాచ తమ్.
వ్రజాపృచ్ఛస్వ సౌమిత్రే! సర్వమేవ సుహృజ్జనమ్..2.31.26..

యే చ రాజ్ఞో దదౌ దివ్యే మహాత్మా వరుణ స్స్వయమ్.
జనకస్య మహాయజ్ఞే ధనుషీ రౌద్రదర్శనే..2.31.27..
అభేద్యకవచే దివ్యే తూణీ చాక్షయసాయకౌ.
ఆదిత్యవిమలౌ చోభౌ ఖడ్గౌ హేమపరిష్కృతౌ..2.31.28..
సత్కృత్య నిహితం సర్వమేతదాచార్యసద్మని.
సర్వమాయుధమాదాయ క్షిప్రమావ్రజ లక్ష్మణ!..2.31.29..

స సుహృజ్జనమామన్త్ర్యవనవాసాయ నిశ్చిత:.
ఇక్ష్వాకుగురుమాగమ్య జగ్రాహాయుధముత్తమమ్..2.31.30..

తద్ధివ్యం రాజశార్దూల సత్కృతం మాల్యభూషితమ్.
రామాయ దర్శయామాస సౌమిత్రిస్సర్వమాయుధమ్..2.31.31..

తమువాచాత్మవాన్ రామః ప్రీత్యా లక్ష్మణమాగతమ్.
కాలే త్వమాగత సౌమ్య కాఙ్క్షితే మమ లక్ష్మణ!..2.31.32..

అహం ప్రదాతుమిచ్ఛామి యదిదం మామకం ధనమ్.
బ్రాహ్మణేభ్యస్తపస్విభ్యస్త్వయా సహ పరన్తప!..2.31.33..

వసన్తీహ దృఢం భక్త్యా గురుషు ద్విజసత్తమా:.
తేషామపి చ మే భూయస్సర్వేషాఞ్చోపజీవినామ్..2.31.34..

వసిష్ఠపుత్రం తు సుయజ్ఞమార్యం
త్వమానయాశు ప్రవరం ద్విజానామ్.
అభిప్రయాస్యామి వనం సమస్తా-
నభ్యర్చ్య శిష్టానపరాన్ ద్విజాతీన్..2.31.35..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకత్రింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s