ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 29

అయోధ్యకాండ సర్గ 29

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 29

ఏతత్తు వచనం శ్రుత్వా సీతా రామస్య దుఃఖితా.
ప్రసక్తాశ్రుముఖీ మన్దమిదం వచనమబ్రవీత్..2.29.1..

యే త్వయా కీర్తితా దోషా వనే వస్తవ్యతాం ప్రతి.
గుణానిత్యేవ తాన్విద్ధి తవ స్నేహపురస్కృతాన్..2.29.2…

మృగా స్సింహా గజాశ్చైవ శార్దూలా శ్శరభాస్తథా.
పక్షిణ స్సృమరాశ్చైవ యే చాన్యే వనచారిణః ..2.29.3..
అదృష్టపూర్వరూపత్వాత్సర్వే తే తవ రాఘవ!.
రూపం దృష్ట్వా.?పసర్పేయుర్భయే సర్వే హి బిభ్యతి..2.29.4..

త్వయా చ సహ గన్తవ్యం మయా గురుజనాజ్ఞయా .
త్వద్వియోగేన మే రామ! త్యక్తవ్యమిహ జీవితమ్ ..2.29.5..

న హి మాం త్వత్సమీపస్థామపి శక్నోతిరాఘవ.
సురాణామీశ్వర శ్శక్రః ప్రధర్షయితుమోజసా ..2.29.6..

పతిహీనా తు యా నారీ న సా శక్ష్యతి జీవితుమ్.
కామమేవం విధం రామ! త్వయా మమ నిదర్శితమ్ ..2.29.7..

అథ అథ చాపి మహాప్రాజ్ఞ! బ్రాహ్మణానాం మయా శ్రుతమ్.
పురా పితృగృహే సత్యం వస్తవ్యం కిల మే వనే ..2.29.8..

లక్షణిభ్యో ద్విజాతిభ్య శ్శృత్వా.?హం వచనం పురా.
వనవాసకృతోత్సాహా నిత్యమేవ మహాబల! ..2.29.9..

ఆదేశో వనవాసస్య ప్రాప్తవ్య స్స మయా కిల.
సా త్వయా సహ తత్రాహం యాస్యామి ప్రియ! నాన్యథా ..2.29.10..

కృతాదేశా భవిష్యామి గమిష్యామి సహ త్వయా.
కాలశ్చాయం సముత్పన్న స్సత్యవాగ్భవతు ద్విజ:..2.29.11..

వనవాసే.?భిజానామి దుఃఖాని బహుథా కిల.
ప్రాప్యన్తే నియతం వీర! పురుషైరకృతాత్మభిః..2.29.12..

కన్యయా చ పితుర్గేహే వనవాస శ్శృతో మయా.
భిక్షిణ్యా స్సాధువృత్తాయా మమ మాతురిహాగ్రతః ..2.29.13..

. ప్రసాదితశ్చ వై పూర్వం త్వం మే బహుతిథం ప్రభో!.
గమనం వనవాసస్య కాఙ్క్షితం హి సహ త్వయా..2.29.14..

కృతక్షణా.?హం భద్రం తే గమనం ప్రతి రాఘవ.
వనవాసస్య శూరస్య చర్యా హి మమ రోచతే..2.29.15..

శుశుద్ధాత్మన్ప్రేమభావాధ్ది భవిష్యామి వికల్మషా.
భర్తారమనుగచ్ఛన్తీ భర్తా హి మమ దైవతమ్..2.29.16..

ప్రేప్రేత్యభావే హి కల్యాణ స్సఙ్గమో మే సహ త్వయా.
శ్రుతిర్హి శ్రూయతే పుణ్యా బ్రాహ్మణానాం యశస్వినామ్..2.29.17..
ఇహలోకే చ పితృభిర్యా స్త్రీ యస్య మహామతే!.
అద్భిర్దత్తా స్వధర్మేణ ప్రేత్యభావే.?పి తస్య సా..2.29.18..

ఏవమస్మాత్స్వకాం నారీం సువృత్తాం హి పతివ్రతామ్.
నాభిరోచయసే నేతుం త్వం మాం కేనేహ హేతునా ..2.29.19..

భక్తాం పతివ్రతాం దీనాం మాం సమాం సుఖదుఃఖయోః.
నేతుమర్హసి కాకుత్స్థ! సమాన సుఖదుఃఖినీమ్..2.29.20..

యయది మాం దుఃఖితామేవం వనం నేతుం న చేచ్ఛసి.
విషమగ్నిం జలం వా.?హమాస్థాస్యే మృత్యుకారణాత్ ..2.29.21..

ఏవం బహువిధం తం సా యాచతే గమనం ప్రతి.
నానుమేనే మహాబాహుస్తాం నేతుం విజనం వనమ్ ..2.29.22..

ఏవముక్తా తు సా చిన్తాం మైథిలీ సముపాగతా.
స్నాపయన్తీవ గాముష్ణైరశ్రుభిర్నయనచ్యుతైః..2.29.23..

చిన్తయన్తీం తథా తాం తు నివర్తయితుమాత్మవాన్.
తామ్రోష్ఠీం స తదా సీతాం కాకుత్స్థో బహ్వసాన్త్వయత్..2.29.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ఏకోనత్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s