ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 25

అయోధ్యకాండ సర్గ 25

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 25

సా.?వనీయ తమాయాసముపస్పృశ్య జలం శుచి:.
చకార మాతా రామస్య మఙ్గలాని మనస్వినీ..2.25.1..

న శక్యసే వారయితుం గచ్ఛేదానీం రఘూత్తమ .
శీఘ్రం చ వినివర్తస్వ వర్తస్వ చ సతాం క్రమే..2.25.2..

యం పాలయసి ధర్మం త్వం ధృత్యా చ నియమేన చ.
స వై రాఘవశార్దూల! ధర్మస్త్వామభిరక్షతు ..2.25.3..

యేభ్య: ప్రణమసే పుత్ర! చైత్యేష్వాయతనేషు చ.
తే చ త్వామభిరక్షన్తు వనే సహ మహర్షిభి:..2.25.4..

యాని దత్తాని తే.?స్త్రాణి విశ్వామిత్రేణ ధీమతా.
తాని త్వామభిరక్షన్తు గుణైస్సముదితం సదా..2.25.5..

పితృశుశ్రూషయా పుత్ర! మాతృశుశ్రూషయా తథా.
సత్యేన చ మహాబాహో! చిరం జీవాభిరక్షిత:..2.25.6..

సమిత్కుశ పవిత్రాణి వేద్యశ్చాయతనాని చ.
స్థణ్డిలాని విచిత్రాణి శైలా వృక్షా: క్షుపా హ్రదా:..2.25.7..
పతఙ్గా: పన్నగాస్సింహాస్త్వాం రక్షన్తు నరోత్తమ .

స్వస్తిసాధ్యాశ్చ విశ్వే చ మరుతశ్చ మహర్షయ:.
స్వస్తి ధాతా విధాతా చ స్వస్తి పూషా భగో.?ర్యమా..2.25.8..
లోకపాలాశ్చ తే సర్వే వాసవప్రముఖాస్తథా.

ఋతవశ్చైవ పక్షాశ్చ మాసా స్సంవత్సరా: క్షపా:..2.25.9..
దినాని చ ముహూర్తాశ్చ స్వస్తి కుర్వన్తు తే సదా.

స్మృతిర్ధృతిశ్చ ధర్మశ్చ పాతు త్వాం పుత్ర! సర్వత:..2.25.10..
స్కన్దశ్చ భగవాన్దేవ స్సోమశ్చ స బృహస్పతి:.
సప్తర్షయో నారదశ్చ తే త్వాం రక్షన్తు సర్వత:..2.25.11..

యాశ్చాపి సర్వతస్సిధ్దా దిశశ్చ సదిగీశ్వరా:.
స్తుతా మయా వనే తస్మిన్పాన్తు త్వాం పుత్ర! నిత్యశ: ..2.25.12..

శైలాస్సర్వే సముద్రాశ్చ రాజా వరుణ ఏవ చ.
ద్యౌరన్తరిక్షం పృథివీ నద్యస్సర్వాస్తథైవ చ..2.25.13..
నక్షత్రాణి చ సర్వాణి గ్రహాశ్చ సహదేవతా: .
అహోరాత్రే తథా సన్ధ్యే పాన్తు త్వాం వనమాశ్రితమ్..2.25.14..

ఋతవశ్చైవ షట్పుణ్యా మాసాస్సంవత్సరాస్తథా.
కలాశ్చ కాష్ఠాశ్చ తథా తవ శర్మ దిశన్తు తే..2.25.15..

మహావనే విచరతో మునివేషస్య ధీమత:.
తవాదిత్యాశ్చ దైత్యాశ్చ భవన్తు సుఖదాస్సదా..2.25.16..

రాక్షసానాం పిశాచానాం రౌద్రాణాం క్రూరకర్మణామ్ .
క్రవ్యాదానాం చ సర్వేషాం మా భూత్పుత్రక! తే భయమ్..2.25.17..

ప్లవగా వృశ్చికా దంశామశకాశ్చైవ కాననే.
సరీసృపాశ్చ కీటాశ్చ మా భూవన్గహనే తవ..2.25.18..

మహాద్విపాశ్చ సింహాశ్చ వ్యాఘ్రా ఋక్షాశ్చ దంష్ట్రిణః.
మహిషా శ్శృఙ్గిణో రౌద్రా న తే ద్రుహ్యన్తు పుత్రక!..2.25.19..

నృమాంసభోజనా రౌద్రా యే చాన్యే సత్వజాతయః.
మా చ త్వాం హింసిషు: పుత్ర! మయా సంపూజితాస్త్విహ..2.25.20..

ఆగమాస్తే శివాస్సన్తు సిధ్యన్తు చ పరాక్రమా:.
సర్వసమ్పత్తయే రామ! స్వస్తిమాన్గచ్ఛ పుత్రక..2.25.21..

స్వస్తి తే .?స్త్వన్తరిక్షేభ్యః పార్థివేభ్య: పున: పున:.
సర్వేభ్యశ్చైవ దేవేభ్యో యే చ వై పరిపన్థిన:..2.25.22..

గురుస్సోమశ్చ సూర్యశ్చ ధనదో.?థ యమస్తథా.
పాన్తు త్వామర్చితా రామ! దణ్డకారణ్యవాసినమ్..2.25.23..

అగ్నిర్వాయుస్తథా ధూమో మన్త్రాశ్చర్షిముఖాచ్చ్యుతాః.
ఉపస్పర్శనకాలే తు పాన్తు త్వాం రఘునన్దన !..2.25.24..

సర్వలోకప్రభుర్బ్రహ్మా భూతభర్తా తథర్షయ:.
యే చ శేషాస్సురాస్తే త్వాం రక్షన్తు వనవాసినమ్..2.25.25..

ఇతి మాల్యైస్సురగణాన్గన్ధైశ్చాపి యశస్వినీ.
స్తుతిభిశ్చానురూపాభిరానర్చా.?యతలోచనా..2.25.26..

జ్వలనం సముపాదాయ బ్రాహ్మణేన మహాత్మనా.
హావయామాస విధినా రామమఙ్గలకారణాత్..2.25.27..

ఘృతం శ్వేతాని మాల్యాని సమిధశ్శ్వేతసర్షపాన్.
ఉపసమ్పాదయామాస కౌసల్యా పరమాఙ్గనా..2.25.28..

ఉపాధ్యాయ స్సవిధినా హుత్వా శాన్తిమనామయమ్.
హుతహవ్యావశేషేణ బాహ్యం బలిమకల్పయత్..2.25.29..

మధు దధ్యక్షతఘృతై: స్వస్తివాచ్యద్విజాంస్తత:.
వాచయామాస రామస్య వనేస్వస్త్యయనక్రియాః..2.25.30..

తతస్తస్మై ద్విజేన్ద్రాయ రామమాతా యశస్వినీ.
దక్షిణాం ప్రదదౌ కామ్యాం రాఘవం చేదమబ్రవీత్..2.25.31..

యన్మఙ్గలం సహస్రాక్షే సర్వదేవనమస్కృతే .
వృత్రనాశే సమభవత్తత్తే భవతు మఙ్గలమ్..2.25.32..

యన్మఙ్గలం సుపర్ణస్య వినతా.?కల్పయత్పురా.
అమృతం ప్రార్థయానస్య తత్తే భవతు మఙ్గలమ్..2.25.33..

అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘ్నతో వజ్రధరస్య యత్.
అదితిర్మఙ్గలం ప్రాదాత్తత్తే భవతు మఙ్గలమ్..2.25.34..

త్రీన్విక్రమాన్ప్రక్రమతో విష్ణోరమితతేజస:.
యదాసీన్మఙ్గలం రామ! తత్తే భవతు మఙ్గలమ్..2.25.35..

ఋతవస్సాగరా ద్వీపా వేదా లోకా దిశశ్చ తే.
మఙ్గలాని మహాబాహో! దిశన్తు శుభమఙ్గలా:..2.25.36..

ఇతి పుత్రస్య శేషాంశ్చ కృత్వా శిరసి భామినీ .
గన్ధైశ్చాపి సమాలభ్య రామమాయతలోచనా ..2.25.37..
ఓషధీం చాపి సిద్ధార్థాం విశల్యకరణీం శుభామ్.
చకార రక్షాం కౌసల్యా మన్త్రైరభిజజాప చ..2.25.38..

ఉవాచాతిప్రహృష్టేవ సా దు:ఖవశవర్తినీ.
వాఙ్గ్మాత్రేణ న భావేన వాచా.?సంసజ్జమానయా..2.25.39..

ఆనమ్య మూర్ధ్ని చాఘ్రాయ పరిష్వజ్య యశస్వినీ.
అవదత్పుత్ర సిద్ధార్థో గచ్ఛ రామ! యథాసుఖమ్..2.25.40..

అరోగం సర్వసిద్ధార్థమయోధ్యాం పునరాగతమ్.
పశ్యామి త్వాం సుఖం వత్స! సుస్థితం రాజవర్త్మని..2.25.41..

ప్రణష్టదు:ఖసఙ్కల్పా హర్షవిద్యోతితాననా.
ద్రక్ష్యామి త్వాం వనాత్ప్రాప్తం పూర్ణచన్ద్రమివోదితమ్..2.25.42..

భద్రాసనగతం రామ! వనవాసాదిహాగతమ్.
ద్రక్ష్యామి చ పునస్త్వాం తు తీర్ణవన్తం పితుర్వచ:..2.25.43..

మఙ్గలైరుపసపన్నో వనవాసాదిహాగత:.
వధ్వా మమ చ నిత్యం త్వం కామాన్సంవర్ధ యాహి భోః!..2.25.44..

మయా.?ర్చితా దేవగణాశ్శివాదయో
మహర్షయో భూతమహాసురోరగా:.
అభిప్రయాతస్య వనం చిరాయ తే
హితాని కాఙ్క్షన్తు దిశశ్చ రాఘవ !..2.25.45..

ఇతీవ సా.?శ్రుప్రతిపూర్ణలోచనా
సమాప్య చ స్వస్త్యయనం యథావిధి.
ప్రదక్షిణం చైవ చకార రాఘవం
పున: పునశ్చాపి నిపీడ్య సస్వజే ..2.25.46..

తథా తు దేవ్యా స కృతప్రదక్షిణో
నిపీడ్య మాతుశ్చరణౌ పున :పున:.
జగామ సీతానిలయం మహాయశా
స్స రాఘవ: ప్రజ్వలిత స్స్వయా శ్రియా..2.25.47..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చవింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s