ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 24

అయోధ్యకాండ సర్గ 24

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 24

తం సమీక్ష్య త్వవహితం పితుర్నిర్దేశ పాలనే.
కౌసల్యా బాష్పసంరుద్ధా వచో ధర్మిష్ఠమబ్రవీత్..2.24.1..

అదృష్టదు:ఖో ధర్మాత్మా సర్వభూతప్రియంవద:.
మయి జాతో దశరథాత్కథముఞ్ఛేన వర్తయేత్..2.24.2..

యస్య భృత్యాశ్చ దాసాశ్చ మృష్టాన్యన్నాని భుఞ్జతే.
కథం స భోక్ష్యతే.?నాథో వనే మూలఫలాన్యయమ్..2.24.3..

కః ఏతచ్ఛ్రద్దధేచ్ఛ్రుత్వా కస్య వా న భవేద్భయమ్.
గుణవాన్దయితో రాజ్ఞా రాఘవో యద్వివాస్యతే..2.24.4..

నూనం తు బలవాన్ లోకే కృతాన్తస్సర్వమాదిశన్.
లోకే రామాభిరామస్త్వం వనం యత్ర గమిష్యసి..2.24.5..

అయం తు మామాత్మభవ స్తవాదర్శనమారుత:.
విలాపదు:ఖసమిధో రుదితాశ్రుహుతాహుతి:..2.24.6..
చిన్తాబాష్పమహాధూమస్తవాగమనచిత్తజ:.
కర్శయిత్వా భృశం పుత్ర! నిశ్వాసాయాససమ్భవ:..2.24.7..
త్వయా విహీనామిహ మాం శోకాగ్నిరతులో మహాన్.
ప్రధక్ష్యతి యథా కక్షం చిత్రభానుర్హిమాత్యయే..2.24.8..

కథం హి ధేను స్స్వం వత్సం గచ్ఛన్తం నానుగచ్ఛతి.
అహం త్వా.?నుగమిష్యామి యత్ర పుత్ర! గమిష్యసి..2.24.9…

తథా నిగదితం మాత్రా తద్వాక్యం పురుషర్షభ:.
శ్రుత్వా రామో.?బ్రవీద్వాక్యం మాతరం భృశదు:ఖితామ్..2.24.10..

కైకేయ్యా వఞ్చితో రాజా మయి చారణ్యమాశ్రితే.
భవత్యా చ పరిత్యక్తో న నూనం వర్తయిష్యతి..2.24.11..

భర్తు: కిల పరిత్యాగో నృశంస: కేవలం స్త్రియా:.
స భవత్యా న కర్తవ్యో మనసా.?పి విగర్హిత:..2.24.12..

యావజ్జీవతి కాకుత్స్థ: పితా మే జగతీపతి:.
శుశ్రూషా క్రియతాం తావత్సహి ధర్మస్సనాతన:..2.24.13..

ఏవముక్తా తు రామేణ కౌసల్యా శుభదర్శనా.
తథేత్యువాచ సుప్రీతా రామమక్లిష్టకారిణమ్..2.24.14..

ఏవముక్తస్తు వచనం రామో ధర్మభృతాం వర:.
భూయస్తామబ్రవీద్వాక్యం మాతరం భృశదు:ఖితామ్..2.24.15..

మయా చైవ భవత్యా చ కర్తవ్యం వచనం పితు:.
రాజా భర్తా గురు శ్శ్రేష్ఠస్సర్వేషామీశ్వర: ప్రభు:..2.24.16..

ఇమాని తు మహారణ్యే విహృత్య నవ పఞ్చ చ.
వర్షాణి పరమప్రీత: స్థాస్యామి వచనే తవ..2.24.17..

ఏవముక్తా ప్రియం పుత్రం బాష్పపూర్ణాననా తదా.
ఉవాచ పరమార్తా తు కౌసల్యా పుత్రవత్సలా..2.24.18..

ఆసాం రామ! సపత్నీనాం వస్తుం మధ్యే న మే క్షమమ్.
నయ మామపి కాకుత్స్థ! వనం వన్యాం మృగీం యథా..2.24.19..
యది తే గమనే బుద్ధి: కృతా పితురపేక్షయా.

తాం తథా రుదతీం రామో రుదన్వచనమబ్రవీత్..2.24.20..
జీవన్త్యా హి స్త్రియా భర్తా దైవతం ప్రభురేవ చ

భవత్యా మమ చైవాద్య రాజా ప్రభవతి ప్రభు: .
న హ్యనాథా వయం రాజ్ఞా లోకనాథేన ధీమతా..2.24.21..

భరతశ్చాపి ధర్మాత్మా సర్వభూతప్రియంవద:.
భవతీమనువర్తేత స హి ధర్మరతస్సదా..2.24.22..

యథా మయి తు నిష్క్రాన్తే పుత్రశోకేన పార్థివ:.
శ్రమం నావాప్నుయాత్కిఞ్చిదప్రమత్తా తథా కురు..2.24.23..

దారుణశ్చాప్యయం శోకో యథైనం న వినాశయేత్.
రాజ్ఞో వృద్ధస్య సతతం హితం చర సమాహితా..2.24.24..

వ్రతోపవాసనిరతా యా నారీ పరమోత్తమా.
భర్తారం నానువర్తేత సా తు పాపగతిర్భవేత్..2.24.25..

భర్తు శ్శుశ్రూషయా నారీ లభతే స్వర్గముత్తమమ్.
అపి యా నిర్నమస్కారా నివృత్తా దేవపూజనాత్..2.24.26..

శుశ్రూషామేవ కుర్వీత భర్తుః ప్రియహితే రతా.
ఏష ధర్మః పురా దృష్టో లోకే వేదే శ్రుతః స్మృత:..2.24.27..

అగ్నికార్యేషు చ సదా సుమనోభిశ్చ దేవతా:.
పూజ్యాస్తే మత్కృతే దేవి! బాహ్మణాశ్చైవ సువ్రతా:..2.24.28.

ఏవం కాలం ప్రతీక్షస్వ మమాగమనకాఙ్క్షిణీ.
నియతా నియతాహారా భర్తృశుశ్రూషణే రతా..2.24.29..

ప్రాప్స్యసే పరమం కామం మయి ప్రత్యాగతే సతి.
యది ధర్మభృతాం శ్రేష్ఠో ధారయిష్యతి జీవితమ్..2.24.30..

ఏవముక్తా తు రామేణ బాష్పపర్యాకులేక్షణా.
కౌసల్యా పుత్రశోకార్తా రామం వచనమబ్రవీత్..2.24.31..

గమనే సుకృతాం బుద్ధిం న తే శక్నోమి పుత్రక.
వినివర్తయితుం వీర! నూనం కాలో దురత్యయ:..2.24.32..

గచ్ఛ పుత్ర! త్వమేకాగ్రో భద్రం తే.?స్తు సదా విభో.
పునస్త్వయి నివృత్తే తు భవిష్యామి గతవ్యథా..2.24.33..

ప్రత్యాగతే మహాభాగే కృతార్థే చరితవ్రతే.
పితురానృణ్యతాం ప్రాప్తే త్వయి లప్స్యే పరం సుఖమ్..2.24.34..

కృతాన్తస్య గతి: పుత్ర దుర్విభావ్యా సదా భువి.
యస్త్వాం సఞ్చోదయతి మే వచ ఆచ్ఛిద్య రాఘవ! ..2.24.35..

గచ్ఛేదానీం మహాబాహో క్షేమేణ పునరాగత:.
నన్దయిష్యసి మాం పుత్ర సామ్నా వాక్యేన చారుణా..2.24.36..

అపీదానీం స కాలస్స్యాద్వనాత్ప్రత్యాగతం పున:.
యత్త్వాం పుత్రక! పశ్యేయం జటావల్కలధారిణమ్..2.24.37..

తథా హి రామం వనవాసనిశ్చితం
సమీక్ష్య దేవీ పరమేణ చేతసా.
ఉవాచ రామం శుభలక్షణం వచో
బభూవ చ స్వస్త్యయనాభికాఙ్క్షిణీ..2.24.38..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే చతుర్వింశస్సర్గ:: ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s