ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 18

అయోధ్యకాండ సర్గ 18

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 18

స దదర్శాసనే రామో నిషణ్ణం పితరం శుభే.
కైకేయీసహితం దీనం ముఖేన పరిశుష్యతా..2.18.1..

స పితుశ్చరణౌ పూర్వమభివాద్య వినీతవత్.
తతో వవన్దే చరణౌ కైకేయ్యా స్సుసమాహిత:.. 2.18.2..

రామేత్యుక్త్వా తు వచనం బాష్పపర్యాకులేక్షణః.
శశాక నృపతిర్దీనో నేక్షితుం నాభిభాషితుమ్.. 2.18.3..

తదపూర్వం నరపతేర్దృష్ట్వా రూపం భయావహమ్.
రామో.?పి భయమాపన్న: పదా స్పృష్ట్వేవ పన్నగమ్ ..2.18.4..

ఇన్ద్రియైరప్రహృష్టైస్తం శోకసన్తాపకర్శితమ్.
నిశ్శ్వసన్తం మహారాజం వ్యథితాకులచేతసమ్.. 2.18.5 ..
ఊర్మిమాలినమక్షోభ్యం క్షుభ్యన్తమివ సాగరమ్.
ఉపప్లుతమివాదిత్యముక్తానృతమృషిం యథా..2.18.6..

అచిన్త్యకల్పం హి పితుస్తం శోకముపధారయన్ .
బభూవ సంరబ్ధతర స్సముద్ర ఇవ పర్వణి .. 2.18.7 ..

చిన్తయామాస చ తదా రామ: పితృహితే రత: .
కిం స్విదద్యైవ నృపతిర్న మాం ప్రత్యభినన్దతి .. 2.18.8 ..

అన్యదా మాం పితా దృష్ట్వా కుపితో.?పి ప్రసీదతి.
తస్య మామద్య సంప్రేక్ష్య కిమాయాస: ప్రవర్తతే..2.18.9..

స దీన ఇవ శోకార్తో విషణ్ణవదనద్యుతి:.
కైకేయీమభివాద్యైవ రామో వచనమబ్రవీత్..2.18.10..

కచ్చిన్మయా నాపరాద్ధమజ్ఞానాద్యేన మే పితా.
కుపితస్తన్మమాచక్ష్వ త్వం చైవైనం ప్రసాదయ..2.18.11..

అప్రసన్నమనా: కిన్ను సదా మాం ప్రతి వత్సల:.
వివర్ణవదనో దీనో న హి మామభిభాషతే..2.18.12..

శరీరో మానసో వాపి కచ్చిదేనం న బాధతే.
సన్తాపోవా.?భితాపో వా దుర్లభం హి సదా సుఖమ్..2.18.13..

కచ్చిన్న కిఞ్చిద్భరతే కుమారే ప్రియదర్శనే.
శత్రుఘ్నే వా మహాసత్త్వే మాత్రూణాం వా మమాశుభమ్..2.18.14..

అతోషయన్మహారాజమకుర్వన్వా పితుర్వచ:.
ముహూర్తమపి నేచ్ఛేయం జీవితుం కుపితే నృపే..2.18.15..

యతోమూలం నర: పశ్యేత్ప్రాదుర్భావమిహాత్మన:.
కథం తస్మిన్నవర్తేత ప్రత్యక్షే సతి దైవతే..2.18.16..

కచ్చిత్తే పరుషం కిఞ్చిదభిమానాత్పతితా మమ.
ఉక్తో భవత్యా కోపేన యత్రాస్య లులితం మన:..2.18.17..

ఏతదాచక్ష్వ మే దేవి తత్త్వేన పరిపృచ్ఛత:.
కిం నిమిత్తమపూర్వోయం వికారో మనుజాధిపే..2.18.18..

ఏవముక్తా తు కైకేయీ రాఘవేణ మహాత్మనా.
ఉవాచేదం సునిర్లజ్జా ధృష్టమాత్మహితం వచ:..2.18.19..

న రాజా కుపితో రామ! వ్యసనం నాస్య కిఞ్చన.
కిఞ్చిన్మనోగతంత్వస్య త్వద్భయాన్నాభిభాషతే..2.18.20..

ప్రియం త్వామప్రియం వక్తుం వాణీ నాస్యోపవర్తతే.
తదవశ్యం త్వయా కార్యం యదనేనాశ్రుతం మమ..2.18.21..

ఏష మహ్యం వరం దత్త్వా పురా మామభిపూజ్య చ.
స పశ్చాత్తప్యతే రాజా యథా.?న్య: ప్రాకృతస్తథా..2.18.22..

అతిసృజ్య దదానీతి వరం మమ విశాంపతి:.
స నిరర్ధం గతజలే సేతుం బన్ధితుమిచ్ఛతి..2.18.23..

ధర్మమూలమిదం రామ! విదితం చ సతామపి.
తత్సత్యం న త్యజేద్రాజా కుపితస్త్వత్కృతే యథా..2.18.24..

యది తద్వక్ష్యతే రాజా శుభం వా యది వా.?శుభమ్.
కరిష్యసి తతస్సర్వమాఖ్యాస్యామి పునస్త్వహమ్..2.18.25..

యది త్వభిహితం రాజ్ఞా త్వయి తన్న విపత్స్యతే.
తతో.?హమభిధాస్యామి న హ్యేష త్వయి వక్ష్యతి..2.18.26..

ఏతత్తు వచనం శ్రుత్వా కైకేయ్యా సముదాహృతమ్.
ఉవాచ వ్యథితో రామస్తాం దేవీం నృపసన్నిధౌ..2.18.27..

అహో ధిఙ్నార్హసే దేవి వక్తుం మామీదృశం వచ:.
అహం హి వచనాద్రాజ్ఞ: పతేయమపి పావకే..2.18.28..
భక్ష్యేయం విషం తీక్ష్ణం మజ్జేయమపి చార్ణవే.
నియుక్తో గురుణా పిత్రా నృపేణ చ హితేన చ ..2.18.29..

తద్బ్రూహి వచనం దేవి రాజ్ఞో యదభికాఙ్క్షితమ్.
కరిష్యే ప్రతిజానే చ రామో ద్విర్నాభిభాషతే..2.18.30..

తమార్జవసమాయుక్తమనార్యా సత్యవాదినమ్ .
ఉవాచ రామం కైకేయీ వచనం భృశదారుణమ్ ..2.18.31..

పురా దైవాసురే యుద్ధే పిత్రా తే మమ రాఘవ.
రక్షితేన వరౌ దత్తౌ సశల్యేన మహారణే..2.18.32..

తత్ర మే యాచితో రాజా భరతస్యాభిషేచనమ్ .
గమనం దణ్డకారణ్యే తవ చాద్యైవ రాఘవ ..2.18.33..

యది సత్యప్రతిజ్ఞం త్వం పితరం కర్తుమిచ్ఛసి.
ఆత్మానం చ నరశ్రేష్ఠ! మమ వాక్యమిదం శృణు ..2.18.34..

సన్నిదేశే పితుస్తిష్ఠ యథా తేన ప్రతిశ్రుతమ్.
త్వయా.?రణ్యం ప్రవేష్టవ్యం నవ వర్షాణి పఞ్చ చ ..2.18.35..

భరతస్త్వభిషిచ్యేత యదేతదభిషేచనమ్.
త్వదర్థే విహితం రాజ్ఞా తేన సర్వేణ రాఘవ!..2.18.36..

సప్త సప్త చ వర్షాణి దణ్డకారణ్యమాశ్రితః.
అభిషేకమిమం త్యత్త్వా జటాజినధరో వస..2.18.37..

భరతః కోసలపురే ప్రశాస్తు వసుధామిమామ్.
నానారత్న సమాకీర్ణాం సవాజిరథకుఞ్జరామ్ ..2.18.38..

ఏతేన త్వాం నరేన్ద్రో.?యం కారుణ్యేన సమాప్లుతః.
శోకసంక్లిష్ట వదనో న శక్నోతి నిరీక్షితుమ్..2.18.39..

ఏతత్కురు నరేన్ద్రస్య వచనం రఘునన్దన.
సత్యేన మహతా రామ తారయస్వ నరేశ్వరమ్..2.18.40..

ఇతీవ తస్యాం పరుషం వదన్త్యాం
న చైవ రామః ప్రవివేశ శోకమ్.
ప్రవివ్యథే చాపి మహానుభావో
రాజా తు పుత్రవ్యసనాభితప్తః..2.18.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే అష్టాదశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s