ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 17

అయోధ్యకాండ సర్గ 17

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 17

స రామో రథమాస్థాయ సమ్ప్రహృష్టసుహృజ్జన:.
పతాకాధ్వజసమ్పన్నం మహార్హాగరుధూపితమ్..2.17.1..
అపశ్యన్నగరం శ్రీమాన్నానాజనసమాకులమ్.

స గృహైరభ్రసఙ్కాశై: పాణ్డురైరుపశోభితమ్..2.17.2..
రాజమార్గం యయౌ రామో మధ్యేనాగరుధూపితమ్.

చన్దనానాం చ ముఖ్యానామగరూణాం చ సఞ్చయై:..2.17.3..
ఉత్తమానాం చ గన్ధానాం క్షౌమకోశామ్బరస్య చ.
అవిద్ధాభిశ్చ ముక్తాభిరుత్తమైస్స్ఫాటికైరపి..2.17.4..
శోభమానమసంబాధైస్తం రాజపథముత్తమమ్.
సంవృతం వివిధై:పుష్పైర్భక్ష్యైరుచ్చావచైరపి..2.17.5..

దదర్శ తం రాజపథం దివి దేవపథం యథా.
దధ్యక్షతహవిర్లాజైర్ధూపైరగరుచన్దనై:..2.17.6..
నానామాల్యోపగంధైశ్చ సదా.?భ్యర్చితచత్వరమ్.

అశీర్వాదాన్బహూన్ శృణ్వన్సుహృద్భిస్సముదీరితాన్..2.17.7..
యథార్హం చాపి సమ్పూజ్య సర్వానేవ నరాన్యయౌ.

పితామహైరాచరితం తథైవ ప్రపితామహై:..2.17.8..
అద్యోపాదాయ తం మార్గమభిషిక్తో.?నుపాలయ.

యథాస్మ పోషితాః పిత్రా యథా సర్వైః పితామహైః..2.17.9..
తతస్సుఖతరం రామే వత్స్యామస్సతి రాజని.

అలమద్య హి భుక్తేన పరమార్థైరలం చ న:..2.17.10..
యది పశ్యామ నిర్యాన్తం రామం రాజ్యే ప్రతిష్ఠితమ్..

అతో హి నః ప్రియతరం నాన్యత్కిఞ్చిద్భవిష్యతి..2.17.11..
యథా.?భిషేకో రామస్య రాజ్యేనామితతేజస:.

ఏతాశ్చాన్యాశ్చ సుహృదాముదాసీన: కథాశ్శుభా:…2.17.12..
ఆత్మసమ్పూజనీశ్శృణ్వన్యయౌ రామో మహాపథమ్.

న హి తస్మాన్మన: కశ్చిచ్చక్షుషీ వా నరోత్తమాత్..2.17.13..
నర శ్శక్నోత్యపాక్రష్టుమతిక్రాన్తే.?పి రాఘవే.

యశ్చ రామం న పశ్యేత్తు యం చ రామో న పశ్యతి..2.17.14.
నిన్దిత స్సర్వల్లోకేషు స్వాత్మా.?ప్యేనం విగర్హతే.

సర్వేషు హి స ధర్మాత్మా వర్ణానాం కురుతే దయామ్..2.17.15..
చతుర్ణాం హి వయః స్థానాం తేన తే తమనువ్రతా:.

చతుష్పథాన్దేవపథాంశ్చైత్యాన్యాయతనాని చ..2.17.16..
ప్రదక్షిణం పరిహరన్ జగామ నృపతే స్సుత:.

స రాజకులమాసాద్య మేఘసఙ్ఘోపమై శ్శుభై:..2.17.17..
ప్రాసాదశృఙ్గైర్వివిధై:కైలాస శిఖరోపమై:.
ఆవారయద్భిర్గగనం విమానైరివ పాణ్డురైః..2.17.18..
వర్ధమానగృహైశ్చాపి రత్నజాలపరిష్కృతైః.
తత్పృథివ్యాం గృహవరం మహేన్ద్రసదనోపమమ్..2.17.19..
రాజపుత్రః పితుర్వేశ్మ ప్రవివేశ శ్రియా జ్వలన్.

. స కక్ష్యా ధన్విభిర్గుప్తాస్తిస్రో.?తిక్రమ్య వాజిభిః..2.17.20..
పదాతిరపరే కక్ష్యే ద్వే జగామ నరోత్తమః.

స సర్వా స్సమతిక్రమ్య కక్ష్యా దశరథాత్మజ:..
సన్నివర్త్య జనం సర్వం శుద్ధాన్తః పురమభ్యగాత్..2.17.21..

తస్మిన్ ప్రవిష్టే పితురన్తికం తదా జన స్స సర్వో ముదితో నృపాత్మజే.
ప్రతీక్షతే తస్య పునః స్మ నిర్గమం యథోదయం చన్ద్రమసస్సరిత్పతి:..2.17.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తదశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s