ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 15

అయోధ్యకాండ సర్గ 15

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 15

తే తు తాం రజనీముష్య బ్రాహ్మణా వేదపారగా:.
ఉపతస్థురుపస్థానం సహ రాజపురోహితా: ..2.15.1..
రాఘవస్యాభిషేకార్థే ప్రియమాణాస్తు సంగతా:..2.15.2..
లగ్నే కర్కటకే ప్రాప్తే జన్మ రామస్య చ స్థితే ..2.15.3..
అభిషేకాయ రామస్య ద్విజేన్ద్రైరుపకల్పితమ్ .
రథః చ సమ్యగాస్తీర్ణో భాస్వతా వ్యాఘ్రచర్మణా.
యాశ్చాన్యా స్సరిత: పుణ్యా హ్రదా: కూపా స్సరాంసి చ .
ప్రాగ్వాహాశ్చోర్ధ్వవాహాశ్చ తిర్యగ్వాహా స్సమాహితా:..2.15.6..
తాభ్యశ్చైవాహృతం తోయం సముద్రేభ్యశ్చ సర్వశ:.

సలాజా: క్షీరిభిశ్ఛన్నా ఘటా: కాఞ్చనరాజతా:..2.15.7..
పద్మోత్పలయుతా భాన్తి పూర్ణా: పరమవారిణా.

క్షౌద్రం దధి ఘృతం లాజా దర్భా స్సుమనస: పయ:..2.15.7..
వేశ్యాశ్చైవ శుభాచారా స్సర్వాభరణభూషితా:.

చన్ద్రాంశువికచప్రఖ్యం కాఞ్చనం రత్నభూషితమ్..2.15.9..
సజ్జం తిష్ఠతి రామస్య వాలవ్యజనముత్తమమ్.

చన్ద్రమణ్డలసఙ్కాశమాతపత్రం చ పాణ్డురమ్..2.15.10..
సజ్జం ద్యుతికరం శ్రీమదభిషేకపురస్కృతమ్.

పాణ్డురశ్చ వృషస్సజ్జ: పాణ్డురో.?శ్వశ్చ సుస్థిత:..2.15.11..
ప్రసృతశ్చ గజ:శ్రీమానౌపవాహ్య: ప్రతీక్షతే.

అష్టౌ చ కన్యా మాఙ్గల్యా స్సర్వాభరణభూషితా:..2.15.12..
వాదిత్రాణి చ సర్వాణి వన్దినశ్చ తథా.?పరే.

ఇక్ష్వాకూణాం యథా రాజ్యే సంభ్రియేతాభిషేచనమ్..2.15.13..
తథాజాతీయమాదాయ రాజపుత్రాభిషేచనమ్.
తే రాజవచనాత్తత్ర సమవేతామహీపతిమ్..2.15.14..
అపశ్యన్తో.?బ్రువన్ కో ను రాజ్ఞో న: ప్రతివేదయేత్.

న పశ్యామశ్చ రాజానముదితశ్చ దివాకర:..2.15.15..
యౌవరాజ్యాభిషేకశ్చ సజ్జో రామస్య ధీమత:.

ఇతి తేషు బ్రువాణేషు సార్వభౌమాన్ మహీపతీన్..2.15.16..
అబ్రవీత్తానిదం సర్వాన్సుమన్త్రో రాజసత్కృత:.

రామం రాజ్ఞో నియోగేన త్వరయా ప్రస్థితో.?స్మ్యహమ్..2.15.17..
పూజ్యా రాజ్ఞో భవన్తస్తు రామస్య చ విశేషత:.

అయం పృచ్ఛామి వచనాత్సుఖమాయుష్మతామహమ్..2.15.18..
రాజ్ఞ: సంప్రతి బుద్ధస్య యచ్చాగమనకారణమ్.

ఇత్యుక్త్వా .?న్త: పురద్వారమాజగామ పురాణవిత్..2.15.19..
సదా.?సక్తం చ తద్వేశ్మ సుమన్త్ర: ప్రవివేశ హ.

తుష్టావాస్య తదా వంశం ప్రవిశ్య స విశాంపతే:..2.15.20..
శయనీయం నరేన్ద్రస్య తదా.?.?సాద్య వ్యతిష్ఠత.

సో.?త్యాసాద్య తు తద్వేశ్మ తిరస్కరణిమన్తరా..2.15.21..
ఆశీర్భిర్గుణయుక్తాభి రభితుష్టావ రాఘవమ్.

సోమసూర్యౌ చ కాకుత్స్థ! శివవైశ్రవణావపి..2.15.22..
వరుణశ్చాగ్నిరిన్ద్రశ్చ విజయం ప్రదిశన్తు తే.

గతా భగవతీ రాత్రిరహ: శివముపస్థితమ్ ..2.15.23..
బుద్ధ్యస్వ నృపశార్దూల! కురు కార్యమనన్తరమ్.

బ్రాహ్మణా బలముఖ్యాశ్చ నైగమాశ్చాగతా నృప! ..2.15.24..
దర్శనం తే.?భికాంక్షన్తే ప్రతిబుధ్యస్వ రాఘవ.

స్తువన్తం తం తదా సూతం సుమన్త్రం మన్త్రకోవిదమ్..2.15.25..
ప్రతిబుధ్య తతో రాజా ఇదం వచనమబ్రవీత్.

రామమానయ సూతేతి యదస్యభిహితో.?నయా..2.15.26..
కిమిదం కారణం యేన మమాజ్ఞా ప్రతిహన్యతే.

న చైవ సంప్రసుప్తో.?హమానయేహాశు రాఘవమ్..2.15.27..
ఇతి రాజా దశరథ స్సూతం తత్రాన్వశాత్పున:.

స రాజవచనం శ్రుత్వా శిరసా ప్రతిపూజ్య తమ్..2.15.28..
నిర్జగామ నృపావాసాన్మన్యమాన: ప్రియం మహత్.

ప్రసన్నో రాజమార్గం చ పతాకాధ్వజశోభితమ్..2.15.29..
హృష్ట: ప్రముదిత స్సూతో జగామాశు విలోకయన్.

స సూతస్తత్ర శుశ్రావ రామాధికరణా: కథా:..2.15.30..
అభిషేచనసంయుక్తాస్సర్వలోకస్య హృష్టవత్.

తతో దదర్శ రుచిరం కైలాసశిఖరప్రభమ్..2.15.31..
రామవేశ్మ సుమన్త్రస్తు శక్రవేశ్మసమప్రభమ్.

మహాకవాటవిహితం వితర్దిశతశోభితమ్..2.15.32..
కాఞ్చనప్రతిమైకాగ్రం మణివిద్రుమతోరణమ్.
శారదాభ్రఘనప్రఖ్యం దీప్తం మేరుగుహోపమమ్..2.15.33..
మణిభిర్వరమాల్యానాం సముహద్భిరలంకృతమ్.
ముక్తామణిభిరాకీర్ణం చన్దనాగరూధూపితమ్ ..2.15.34..
గన్ధాన్మనోజ్ఞాన్ విసృజద్దార్దురం శిఖరం యథా.
సారసైశ్చ మయూరైశ్చ వినదద్భిర్విరాజితమ్ ..2.15.35..
సుకృతేహామృగాకీర్ణం సుకీర్ణం భక్తిభిస్తథా.
మనశ్చక్షుశ్చ భూతానామాదదత్తిగ్మతేజసా..2.15.36..
చన్ద్రభాస్కరసఙ్కాశం కుబేరభవనోపమమ్.
మహేన్ద్రధామప్రతిమం నానాపక్షిసమాకులమ్..2.15.37..
మేరుశృఙ్గసమం సూతో రామవేశ్మ దదర్శ హ.
ఉపస్థితై:సమాకీర్ణం జనైరఞ్జలికారిభి:..2.15.38..
ఉపాదాయ సమాక్రాన్తైస్తథా జానపదైర్జనై:.
రామాభిషేకసుముఖైరున్ముఖైస్సమలంకృతమ్..2.15.39..
మహామేఘసమప్రఖ్యముదగ్రం సువిభూషితమ్.
నానారత్నసమాకీర్ణం కుబ్జకైరాతకావృతమ్..2.15.40..

స వాజియుక్తేన రథేన సారథి:
నరాకులం రాజకులం విరాజయన్.
వరూథినా రామగృహాభిపాతినా
పురస్య సర్వస్య మనాంసి హర్షయన్..2.15.41..

తతస్సమాసాద్య మహాధనం మహత్
ప్రహృష్టరోమా స బభూబ సారథి:.
మృర్గైర్మయూరైశ్చ సమాకులోల్బణం
గృహం వరార్హస్య శచీపతేరివ..2.15.42..

స తత్ర కైలాసనిభాస్స్వలంకృతా:
ప్రవిశ్య కక్ష్యాస్త్రిదశాలయోపమా:.
ప్రియాన్వరాన్ రామమతే స్థితాన్ బహూన్
వ్యపోహ్య శుద్ధాన్తముపస్థితో రథీ..2.15.43..

స తత్ర శుశ్రావ చ హర్షయుక్తా:
రామాభిషేకార్థకృతా జనానామ్.
నరేన్ద్రసూనోరభిమఙ్గలార్థా:
సర్వస్య లోకస్య గిర: ప్రహృష్ట:..2.15.44..

మహేన్ద్రసద్మప్రతిమం తు వేశ్మ
రామస్య రమ్యం మృగపక్షి జుష్టమ్.
దదర్శ మేరోరివ శ్రుఙ్గముచ్చం
విభ్రాజమానం ప్రభయా సుమన్త్ర:..2.15.45..

ఉపస్థితైరఞ్జలికారకైశ్చ
సోపాయనైర్జానపదైర్జనైశ్చ.
కోట్యా పరార్ధైశ్చ విముక్తయానై:
సమాకులం ద్వారపథం దదర్శ..2.15.46..

తతో మహామేఘమహీధరాభం
ప్రభిన్నమత్యఙ్కుశమత్యసహ్యమ్.
రామౌపవాహ్యం రుచిరం దదర్శ
శత్రుఞ్జయం నాగముదగ్రకాయమ్..2.15.47..

స్వలఙ్కృతాన్ సాశ్వరథాన్ సకుఞ్జరా-
నమాత్య ముఖ్యాంశ్చ దదర్శ వల్లభాన్ .
వ్యపోహ్య సూతస్సహితాన్ సమన్తత:
సమృద్ధమన్త:పురమావివేశ హ..2.15.48..

తదన్ద్రికూటాచలమేఘసన్నిభం
మహావిమానోపమవేశ్మసంయుతమ్.
అవార్యమాణ: ప్రవివేశ సారథి:
ప్రభూతరత్నం మకరో యథార్ణవమ్..2.15.49..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చదశ:సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s