ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 12

అయోధ్యకాండ సర్గ 12

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 12

తతశ్శృత్వా మహారాజః కైకేయ్యా దారుణం వచ:.
చిన్తామభిసమాపేదే ముహూర్తం ప్రతతాప చ..2.12.1..

కిన్ను మే యది వా స్వప్నశ్చిత్తమోహో.?పి వా మమ .
అనుభూతోపసర్గో వా మనసో వాప్యుపద్రవ: ..2.12.2..

ఇతి సఞ్చిన్త్య తద్రాజా నాధ్యగచ్ఛత్తదాసుఖమ్ .
ప్రతిలభ్య చిరాత్సంజ్ఞాం కైకేయీవాక్యతాడిత: ..2.12.3..
వ్యథితో విక్లబశ్చైవ వ్యాఘ్రీం దృష్ట్వా యథా మృగ: .
అసంవృతాయామాసీనో జగత్యాం దీర్ఘముచ్ఛవసన్ ..2.12.4..
మణ్డలే పన్నగో రుద్ధో మన్త్రైరివ మహావిష: .
అహో ధిగితి సామర్షో వాచముక్త్వా నరాధిప: ..2.12.5..
మోహమాపేదివాన్భూయ శ్శోకోపహతచేతన: .

చిరేణ తు నృప స్సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య సుదు:ఖిత: ..2.12.6..
కైకేయీమబ్రవీత్క్రుద్ధ:ప్రదహన్నివ చక్షుషా .

నృశంసే! దుష్టచారిత్రే! కులస్యాస్య వినాశిని! ..2.12.7..
కిం కృతం తవ రామేణ పాపం పాపే! మయాపి వా.

యదా తే జననీతుల్యాం వృత్తిం వహతి రాఘవ: ..2.12.8..
తస్యైవ త్వమనర్థాయ కింనిమిత్తమిహోద్యతా .

త్వం మయా.?.?త్మవినాశార్థం భవనం స్వం ప్రవేశితా ..2.12.9..
అవిజ్ఞానాన్నృపసుతా వ్యాలీ తీక్ష్ణవిషా యథా .

జీవలోకో యదా సర్వో రామస్యాహ గుణస్తవమ్ ..2.12.10..
అపరాధం కముద్దిశ్య త్యక్ష్యామీష్టమహం సుతమ్.

కౌసల్యాం వా సుమిత్రాం వా త్యజేయమపి వా శ్రియమ్ ..2.12.11..
జీవితం వా.?త్మనో రామం న త్వేవ పితృవత్సలమ్ .

పరా భవతి మే ప్రీతిర్దృష్ట్వా తనయమగ్రజమ్ ..2.12.12..
అపశ్యతస్తు మే రామం నష్టా భవతి చేతనా .

తిష్ఠేల్లోకో వినా సూర్యం సస్యం వా సలిలం వినా ..2.12. 13..
న తు రామం వినా దేహే తిష్ఠేత్తు మమ జీవితమ్ .

తదలం త్యజ్యతామేష నిశ్చయ: పాపనిశ్చయే! ..2.12.14..
అపి తే చరణై మూర్ధ్నా స్పృశామ్యేష ప్రసీద మే.

కిమిదిం చిన్తితం పాపే త్వయా పరమదారుణమ్ ..2.12.15..
అథ జిజ్ఞాససే మాం త్వం భరతస్య ప్రియాప్రియే .
అస్తు యత్తత్త్వయా పూర్వం వ్యాహృతం రాఘవం ప్రతి ..2.12.16..
స మే జ్యేష్ఠస్సుత శ్రీమాన్ధర్మజ్యేష్ఠ ఇతీవ మే .
తత్త్వయా ప్రియవాదిన్యా సేవార్థం కథితం భవేత్ ..2.12.17..

తచ్ఛ్రుత్వా శోకసన్తప్తా సన్తాపయసి మాం భృశమ్ .
ఆవిష్టా.?సి గృహం శూన్యం సా త్వం పరవశం గతా ..2.12.18..

ఇక్ష్వాకూణాం కులే దేవి! సమ్ప్రాప్తస్సుమహానయమ్ .
అనయో నయసమ్పన్నే యత్ర తే వికృతా మతిః..2.12.19..

నహి కిఞ్చిదయుక్తం వా విప్రియం వా పురా మమ .
అకరోస్త్వం విశాలాక్షి తేన న శ్రద్దధామ్యహమ్ ..2.12.20..

నను తే రాఘవస్తుల్యో భరతేన మహాత్మనా .
బహుశో హి సుబాలే త్వం కథా: కథయసే మమ ..2.12.21..

తస్య ధర్మాత్మనో దేవి! వనవాసం యశస్విన: .
కథం రోచయసే భీరు! నవ వర్షాణి పఞ్చ చ ..2.12.22..

అత్యన్తసుకుమారస్య తస్య ధర్మే ధృతాత్మన: .
కథం రోచయసే వాసమరణ్యే భృశదారుణే ..2.12.23..

రోచయస్యభిరామస్య రామస్య శుభలోచనే! .
తవ శుశ్రూషమాణస్య కిమర్థం విప్రవాసనమ్ ..2.12.24..

రామో హి భరతాద్భూయస్తవ శుశ్రూషతే సదా .
విశేషం త్వయి తస్మాత్తు భరతస్య న లక్షయే ..2.12.25..

శుశ్రూషాం గౌరవం చైవ ప్రమాణం వచనక్రియామ్ .
కస్తే భూయస్తరం కుర్యాదన్యత్ర మనుజర్షభాత్ ..2.12.26..
బహూనాం స్త్రీసహస్రాణాం బహూనాం చోపజీవినామ్ .

పరివాదో.?పవాదో వా రాఘవే నోపపద్యతే ..2.12.27..
సాన్త్వయన్సర్వభూతాని రామ శ్శుద్ధేన చేతసా .
గృహ్ణాతి మనుజవ్యాఘ్ర ప్రియైర్విషయవాసిన: ..2.12.28..

సత్యేన లోకాన్ జయతి దీనాన్ దానేన రాఘవ: .
గురూఞ్ఛుశ్రూషయా వీరో ధనుషా యుధి శాత్రవాన్ ..2.12.29..

సత్యం దానం తపస్త్యాగో మిత్రతా శౌచమార్జవమ్ .
విద్యా చ గురుశుశ్రూషా ధ్రువాణ్యేతాని రాఘవే ..2.12.30..

తస్మిన్నార్జవసమ్పన్నే దేవి! దేవోపమే కథమ్ .
పాపమాశంససే రామే మహర్షిసమతేజసి ..2.12.31..

న స్మరామ్యప్రియం వాక్యం లోకస్య ప్రియవాదిన: .
స కథం త్వత్కృతే రామం వక్ష్యామి ప్రియమప్రియమ్ ..2.12.32..

క్షమా యస్మిన్దమస్త్యాగ సత్యం ధర్మ: కృతజ్ఞతా.
అప్యహింసా చ భూతానాం తమృతే కా గతిర్మమ ..2.12.33..

మమ వృద్ధస్య కైకేయి గతాన్తస్య తపస్విన:! .
దీనం లాలప్యమానస్య కారుణ్యం కర్తుమర్హసి ..2.12.34..

పృథివ్యాం సాగరాన్తాయాం యత్కిఞ్చిదధిగమ్యతే .
తత్సర్వం తవ దాస్యామి మా చ త్వాం మన్యురావిశేత్ ..2.12.35..

అఞ్జలిం కుర్మి కైకేయి! పాదౌ చాపి స్పృశామి తే .
శరణం భవ రామస్య మా.?ధర్మో మామిహ స్పృశేత్ ..2.12.36..

ఇతి దు:ఖాభిసన్తప్తం విలపన్తమచేతనమ్ .
ఘూర్ణమానం మహారాజం శోకేన సమభిప్లుతమ్ ..2.12.37..
పారం శోకార్ణవస్యాశు ప్రార్థయన్తం పున: పున:.
ప్రత్యువాచాథ కైకేయీ రౌద్రా రౌద్రతరం వచ:..2.12.38..

యది దత్త్వా వరౌ రాజన్పున: ప్రత్యనుతప్యసే.
ధార్మికత్వం కథం వీర! పృథివ్యాం కథయిష్యసి ..2.12.39..

యదా సమేతా బహవస్త్వయా రాజర్షయ స్సహ .
కథయిష్యన్తి ధర్మజ్ఞ! తత్ర కిం ప్రతివక్ష్యసి ..2.12.40..

యస్యా: ప్రసాదే జీవామి యా చ మామభ్యపాలయత్ .
తస్యాః కృతమ్ మయా మిథ్యా కైకేయ్యా ఇతి వక్షయసి..2.12.41..

కిల్బిషత్వం నరేన్ద్రాణాం కరిష్యసి నరాధిప!.
యో దత్వా వరమద్యైవ పునరన్యాని భాషసే ..2.12.42..

శైబ్యశ్శ్యేనకపోతీయే స్వమాంసం పక్షిణే దదౌ.
అలర్కశ్చక్షుషీ దత్వా జగామ గతిముత్తమామ్ ..2.12.43..

సాగరస్సమయం కృత్వా న వేలామతివర్తతే .
సమయం మా.?నృతం కార్షీ: పూర్వవృత్తమనుస్మరన్..2.12.44..

స త్వం ధర్మం పరిత్యజ్య రామం రాజ్యే.?భిషిచ్య చ .
సహ కౌసల్యయా నిత్యం రన్తుమిచ్ఛసి దుర్మతే! ..2.12.45..

భవత్వధర్మో ధర్మో వా సత్యం వా యది వా.?నృతమ్ .
యత్త్వయా సంశ్రుతం మహ్యం తస్య నాస్తి వ్యతిక్రమ: ..2.12.46..

అహం హి విషమద్యైవ పీత్వా బహు తవాగ్రత :.
పశ్యతస్తే మరిష్యామి రామో యద్యభిషిచ్యతే ..2.12.47..

ఏకాహమపి పశ్యేయం యద్యహం రామమాతరమ్ .
అఞ్జలిం ప్రతిగృహ్ణన్తీం శ్రేయో నను మృతిర్మమ ..2.12.48..

భరతేనాత్మనా చాహం శపే తే మనుజాధిప!.
యథా నాన్యేన తుష్యేయమృతే రామవివాసనాత్..2.12.49..

ఏతావదుక్త్వా వచనం కైకేయీ విరరామ హ .
విలపన్తం చ రాజానం న ప్రతివ్యాజహార సా ..2.12.50..

శ్రుత్వా తు రాజా కైకేయ్యా వృతం వరమశోభనమ్ .
రామస్య చ వనే వాసమైశ్వర్యం భరతస్య చ..2.12.51..
నాభ్యభాషత కైకేయీం ముహూర్తం వ్యాకులేన్ద్రియ: .

ప్రైక్షతానిమిషో దేవీం ప్రియామప్రియవాదినీమ్ ..2.12.52..
తాం హి వజ్రసమాం వాచమాకర్ణ్య హృదయాప్రియామ్ .
దు:ఖశోకమయీం ఘోరాం రాజా న సుఖితో.?భవత్ ..2.12.53..

స దేవ్యా వ్యవసాయం చ ఘోరం చ శపథం కృతమ్.
ధ్యాత్వా రామేతి నిశ్శ్వస్య ఛిన్న స్తరురివాపతత్ ..2.12.54..

నష్టచిత్తో యథోన్మత్తో విపరీతో యథా.?తుర:.
హృతతేజా యథా సర్పో బభూవ జగతీపతి:..2.12.55..

దీనయా తు గిరా రాజా ఇతి హోవాచ కైకయీమ్.
అనర్థమిమమర్థాభం కేన త్వముపదర్శితా.
భూతోపహతచిత్తేవ బ్రువన్తీ మాం న లజ్జసే ..2.12.56..

శీలవ్యసనమేతత్తే నాభిజానామ్యహం పురా ..2.12.57..
బాలాయాస్తత్త్వితిదానీం తే లక్షయే విపరీతవత్ .

కుతో వా తే భయం జాతం యా త్వమేవంవిధం వరమ్ ..2.12.58..
రాష్ట్రే భరతమాసీనం వృణీషే రాఘవం వనే.

విరమైతేన భావేన త్వమేతేనానృతేన వా ..2.12.59..
యది భర్తు: ప్రియం కార్యం లోకస్య భరతస్య చ.

నృశంసే! పాపసఙ్కల్పే! క్షుద్రే! దుష్కృతకారిణి!..2.12.60..
కిన్ను దుఖమలీకం వా మయి రామే చ పశ్యసి.

న కథఞ్చిదృతే రామాద్భరతో రాజ్యమావసేత్..2.12.61..
రామాదపి హి తం మన్యే ధర్మతో బలవత్తరమ్.

కథం ద్రక్ష్యామి రామస్య వనం గచ్ఛేతి భాషితే..2.12.62..
ముఖవర్ణం వివర్ణం తు తం యథైవేన్దుముపప్లుతమ్.

తాం హి మే సుకృతాం బుద్ధిం సుహృద్భిస్సహ నిశ్చితామ్ ..2.12.63..
కథం ద్రక్ష్యామ్యపావృత్తాం పరైరివ హతాం చమూమ్.
కిం మాం వక్ష్యన్తి రాజానో నానాదిగ్భ్య స్సమాగతా:..2.12.64..
బాలో బతా.?యమైక్ష్వాకశ్చిరం రాజ్యమకారయత్.

యదా తు బహవో వృద్ధా గుణవన్తో బహుశ్రుతా:..2.12.65..
పరిప్రక్ష్యన్తి కాకుత్స్థం వక్ష్యామి కిమహం తదా.

కైకేయ్యా క్లిశ్యమానేన రామ: ప్రవ్రాజితో మయా..2.12.66..
యది సత్యం బ్రవీమ్యేతత్తదసత్యం భవిష్యతి.

కిం మాం వక్ష్యతి కౌసల్యా రాఘవే వనమాస్థితే..2.12.67..
కిం చైనాం ప్రతివక్ష్యామి కృత్వా విప్రియమీదృశమ్.

యదా యదా హి కౌసల్యా దాసీవచ్చ సఖీవ చ..2.12.68..
భార్యావద్భగినీవచ్చ మాతృవచ్చోపతిష్ఠతి.
సతతం ప్రియకామా మే ప్రియపుత్రా ప్రియంవదా..2.12.69..
న మయా సత్కృతా దేవీ సత్కారార్హా కృతే తవ.

ఇదానీం తత్తపతి మాం యన్మయా సుకృతం త్వయి..2.12.70..
అపథ్యవ్యఞ్జనోపేతం భుక్తమన్నమివాతురమ్.

విప్రకారం చ రామస్య సమ్ప్రయాణం వనస్య చ..2.12.71..
సుమిత్రా ప్రేక్ష్య వై భీతా కథం మే విశ్వసిష్యతి.

కృపణం బత వైదేహీ శ్రోష్యతి ద్వయమప్రియమ్..2.12.72..
మాం చ పఞ్చత్వమాపన్నం రామం చ వనమాశ్రితమ్.

వైదేహీ బత మే ప్రాణాన్శోచన్తీ క్షపయిష్యతి..2.12.73..
హీనా హిమవత: పార్శ్వే కిన్నరేణేవ కిన్నరీ.

న హి రామమహం దృష్ట్వా ప్రవసన్తం మహావనే..2.12.74..
చిరం జీవితుమాశంసే రుదన్తీం చాపి మైథిలీమ్.

సా నూనం విధవా రాజ్యం సపుత్రా కారయిష్యసి..2.12.75..
న హి ప్రవ్రాజితే రామే దేవి! జీవితుముత్సహే.

సతీం త్వామహమత్యన్తం వ్యవస్యామ్యసతీం సతీమ్.
రూపిణీం విషసంయుక్తాం పీత్వేవ మదిరాం నర:..2.12.76..

అనృతైర్బహు మాం సాన్త్వై స్సాన్త్వయన్తీ స్మ భాషసే.
గీతశబ్దేన సంరుధ్య లుబ్ధో మృగమివావధీ:..2.12.77..

అనార్య ఇతి మామార్యా: పుత్రవిక్రాయకం ధ్రువమ్.
ధిక్కరిష్యన్తి రథ్యాసు సురాపం బ్రాహ్మణం యథా..2.12.78..

అహో! దు:ఖమహో! కృచ్ఛ్రం యత్ర వాచ: క్షమే తవ.
దుఃఖమేవంవిధం ప్రాప్తం పురాకృతమివాశుభమ్ ..2.12.79..

చిరం ఖలు మయా పాపే త్వం పాపేనాభిరక్షితా.
అజ్ఞానాదుపసమ్పన్నా రజ్జురుద్బన్ధినీ యథా..2.12.80..

మమాణస్త్వయా సార్థం మృత్యుం త్వాం నాభిలక్షయే.
బాలో రహసి హస్తేన కృష్ణసర్పమివాస్పృశమ్..2.12.81..

యా హ్యపితృక: పుత్ర స్సమహాత్మా దురాత్మనా.
తం తు మాం జీవలోకో.?యం నూనమాక్రోష్టుమర్హతి..2.12.82..

బాలిశో బత కామాత్మా రాజా దశరథో భృశమ్ .
యః స్త్రీకృతే ప్రియం పుత్రం వనం ప్రస్థాపయిష్యతి ..2.12.83..

వ్రతైశ్చ బ్రహ్మచర్యైశ్చ గురుభిశ్చోపకర్శితః .
భోగకాలే మహత్కృచ్ఛ్రం పునరేవ ప్రపత్స్యతే ..2.12. 84..

నాలం ద్వితీయం వచనం పుత్రో మాం ప్రతిభాషితుమ్ .
స వనం ప్రవ్రజేత్యుక్తో బాఢమిత్యేవ వక్ష్యతి ..2.12.85..

యది మే రాఘవ: కుర్యాద్వనం గచ్ఛేతి చోదిత: .
ప్రతికూలం ప్రియం మే స్యాన్న తు వత్స: కరిష్యతి ..2.12.86..

శుద్ధభావో హి భావం మే న తు జ్ఞాస్యతి రాఘవః.2.12.87..
స వనం ప్రబ్రజే త్యుక్తో బాఢ మిత్యేవ వక్షయతి .

రాఘవే హి వనం ప్రాప్తే సర్వలోకస్య ధిక్కృతమ్ ..2.12.88..
మృత్యురక్షమణీయం మాం నయిష్యతి యమక్షయమ్ .

మృతే మయి గతే రామే వనం మనుజపుఙ్గవే ..2.12.89..
ఇష్టే మమ జనే శేషే కిం పాపం ప్రతిపత్స్యసే .

కౌసల్యా మాం చ రామం చ పుత్రౌ చ యది హాస్యతి ..2.12.90..
దు:ఖాన్యసహతీ దేవీ మామేవానుమరిష్యతి .

కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ మాం చ పుత్రైస్త్రిభిస్సహ..2.12.91..
ప్రక్షిప్య నరకే సా త్వం కైకేయి! సుఖితా భవ .

మయా రామేణ చ త్యక్తం శాశ్వతం సత్కృతం గుణై:..2.12.92..
ఇక్ష్వాకుకులమక్షోభ్యమాకులం పాలయిష్యసి .

ప్రియం చేద్భరతస్యైతద్రామప్రవ్రాజనం భవేత్ ..2.12.93..
మా స్మ మే భరత: కార్షీత్ప్రేతకృత్యం గతాయుష:.

హన్తానార్యే! మమామిత్రే! సకామా భవ కైకయి ..2.12.94..
మృతే మయి గతే రామే వనం పురుషపుఙ్గవే .
సేదానీం విధవా రాజ్యం సపుత్రా కారయిష్యసి ..2.12.95..

త్వం రాజపుత్రీవాదేన న్యవసో మమ వేశ్మని.
అకీర్తిశ్చాతులా లోకే ధ్రువ: పరిభవశ్చ మే ..2.12.96..
సర్వభూతేషు చావజ్ఞా యథా పాపకృతస్తథా.

కథం రథైర్విభుర్యాత్వా గజాశ్వైశ్చ ముహుర్ముహు: ..2.12.97..
పద్భ్యాం రామో మహారణ్యే వత్సో మే విచరిష్యతి .

యస్య త్వాహారసమయే సూదా: కుణ్డలధారిణ: ..2.12.98..
అహంపూర్వా: పచన్తి స్మ ప్రశస్తం పానభోజనమ్ .
స కథన్ను కషాయాణి తిక్తాని కటుకాని చ ..2.12.99..
భక్షయన్వన్యమాహారం సుతో మే వర్తయిష్యతి .

మహార్హవస్త్రసంవీతో భూత్వా చిరసుఖోషిత: ..2.12.100..
కాషాయపరిధానస్తు కథం భూమౌనివత్స్యతి .

కస్యైతద్ధారుణం వాక్యమేవంవిధ మచిన్తితమ్ ..2.12.101..
రామస్యారణ్యగమనం భరతస్యాభిషేచనమ్ .

ధిగస్తు యోషితో నామ శఠా స్స్వార్థపరాస్సదా .
న బ్రవీమి స్త్రియ స్సర్వా భరతస్యైవ మాతరమ్ ..2.12.102..

అనర్థభావే.?ర్థపరే! నృశంసే మమానుతాపాయ నివిష్టభావే! .
కిమప్రియం పశ్యసి మన్నిమిత్తం హితానుకారిణ్యథవా.?పి రామే ..2.12.103..

పరిత్యజేయు: పితరో హి పుత్రాన్భార్యా: పతీంశ్చాపి కృతానురాగా:.
కృత్స్నం హి సర్వం కుపితం జగత్స్యాద్దృష్ట్వైవ రామం వ్యసనే నిమగ్నమ్ ..2.12.104..

అహం పునర్దేవకుమారరూపమలఙ్కృతం తం సుతమావ్రజన్తమ్ .
నన్దామి పశ్యన్నపి దర్శనేన భవామి దృష్ట్వైవ చ పునర్యువేవ ..2.12.105..

వినా.?పి సూర్యేణ భవేత్ప్రవృత్తిరవర్షతా వజ్రధరేణ వా.?పి .
రామం తు గచ్ఛన్తమిత స్సమీక్ష్య జీవేన్న కశ్చిత్త్వితి చేతనా మే ..2.12.106..

వినాశకామామహితామమిత్రామావాసయం మృత్యుమివాత్మనస్త్వామ్.
చిరం బతాఙ్కేన ధృతాసి సర్పీ మహావిషా తేన హతో.?స్మి మోహాత్..2.12,107..

మయా చ రామేణ చ లక్ష్మణేన ప్రశాస్తు హీనో భరతస్త్వయా సహ .
పురం చ రాష్ట్రం చ నిహత్య బాన్ధవాన్ మమాహితానాం చ భవాభిహర్షిణీ ..2.12.108..

నృశంసవృత్తే వ్యసనప్రహారిణి ప్రసహ్య వాక్యం యదిహాద్య భాషసే .
న నామ తే కేన ముఖాత్పతన్త్యధో విశీర్యమాణా దశనా స్సహస్రధా ..2.12.109..

న కిఞ్చిదాహాహితమప్రియం వచో న వేత్తి రామ: పరుషాణి భాషితుమ్.
కథన్ను రామే హ్యభిరామవాదిని బ్రవీషి దోషాన్గుణనిత్యసమ్మతే..2.12.110..

ప్రతామ్య వా ప్రజ్వల వా ప్రణశ్య వా సహస్రశో వా స్ఫుటితా మహీం వ్రజ.
న తే కరిష్యామి వచ స్సుదారుణం మమాహితం కేకయరాజపాంసని..2.12.111..

క్షురోపమాం నిత్యమసత్ప్రియంవదాం ప్రదుష్టభావాం స్వకులోపఘాతినీమ్ .
న జీవితుం త్వాం విషహే.?మనోరమాం దిధక్షమాణాం హృదయం సబన్ధనమ్ ..2.12,112..

న జీవితం మే.?స్తి పున:కుత స్సుఖం వినా.?.?త్మజేనా.?త్మవత: కుతో రతి: .
మమాహితం దేవి న కర్తుమర్హసి స్పృశామి పాదావపి తే ప్రసీద మే ..2.12.113..

స భూమిపాలో విలపన్ననాథవత్స్త్రియా గృహీతో హృదయే.?తిమాత్రయా.
పపాత దేవ్యాశ్చరణౌ ప్రసారితావుభావసమ్స్పృశ్య యథా.?తురస్తథా..2.12.114..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే ద్వాదశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s