ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 7

అయోధ్యకాండ సర్గ 7

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 7

జ్ఞాతిదాసీ యతో జాతా కైకేయ్యాస్తు సహోషితా.
ప్రాసాదం చన్ద్రసఙ్కాశమారురోహ యదృచ్ఛయా..2.7.1..

సిక్తరాజపథాం కృత్స్నాం ప్రకీర్ణకుసుమోత్కరామ్.
అయోధ్యాం మన్థరా తస్మాత్ప్రాసాదాదన్వవైక్షత..2.7.2..

పతాకాభిర్వరార్హాభిర్ధ్వజైశ్చ సమలఙ్కృతామ్.
వృతాం ఛన్దపథైశ్చాపి శిరస్స్నాతజనైర్వృతామ్..2.7.3..
మాల్యమోదకహస్తైశ్చ ద్విజేన్ద్రైరభినాదితామ్.
శుక్లదేవగృహద్వారాం సర్వవాదిత్రనిస్వనామ్..2.7.4..
సమ్ప్రహృష్టజనాకీర్ణాం బ్రహ్మఘోషాభినాదితామ్.
ప్రహృష్టవరహస్త్యశ్వాం సమ్ప్రణర్దితగోవృషామ్..2.7.5..
ప్రహృష్టముదితై: పౌరైరుచ్ఛ్రితధ్వజమాలినీమ్.
అయోధ్యాం మన్థరా దృష్ట్వా పరం విస్మయమాగతా..2.7.6..

ప్రహర్షోత్ఫుల్లనయనాం పాణ్డురక్షౌమవాసినీమ్.
అవిదూరే స్థితాం దృష్ట్వా ధాత్రీం పప్రచ్ఛ మన్థరా..2.7.7..

ఉత్తమేనాభిసంయుక్తా హర్షేణార్థపరా సతీ.
రామమాతా ధనం కిన్ను జనేభ్యస్సమ్ప్రయచ్ఛతి..2.7.8..

అతిమాత్రప్రహర్షో.?యం కిం జనస్య చ శంస మే.
కారయిష్యతి కిం వాపి సమ్ప్రహృష్టో మహీపతి:..2.7.9..

విదీర్యమాణా హర్షేణ ధాత్రీ తు పరయా ముదా.
ఆచచక్షే.?థ కుబ్జాయై భూయసీం రాఘవ శ్రియమ్..2.7.10..

శ్వ: పుష్యేణ జితక్రోధం యౌవరాజ్యేన రాఘవమ్.
రాజా దశరథో రామమభిషేచయితా.?నఘమ్..2.7.11..

ధాత్ర్యాస్తు వచనం శృత్వా కుబ్జా క్షిప్రమమర్షితా.
కైలాసశిఖరాకారా త్ప్రాసాదాదవరోహత..2.7.12..

సా దహ్యమానా కోపేన మన్థరా పాపదర్శినీ.
శయానామేత్య కైకేయీమిదం వచనమబ్రవీత్..2.7.13..

ఉత్తిష్ఠ మూఢే కిం శేషే భయం త్వామభివర్తతే.
ఉపప్లుతామౌఘేన కిమాత్మానం న బుధ్యసే..2.7.14..

అనిష్టే సుభగాకారే సౌభాగ్యేన వికత్థసే.
చలం హి తవ సౌభాగ్యం నద్యాస్స్రోత ఇవోష్ణగే..2.7.15..

ఏవముక్తా తు కైకేయీ రుష్టయా పరుషం వచ:.
కుబ్జయా పాపదర్శిన్యా విషాదమగమత్పరమ్..2.7.16..

కైకేయీ త్వబ్రవీత్కుబ్జాం కచ్చిత్క్షేమం ను మన్థరే.
విషణ్ణవదనాం హి త్వాం లక్షయే భృశదు:ఖితామ్..2.7.17..

మన్థరా తు వచ శ్శ్రుత్వా కైకేయ్యా మధురాక్షరమ్.
ఉవాచ క్రోధసంయుక్తా వాక్యం వాక్యవిశారదా..2.7.18..

సా విషణ్ణతరా భూత్వా కుబ్జా తస్యా హితైషిణీ.
విషాదయన్తీ ప్రోవాచ భేదయన్తీ చ రాఘవమ్..2.7.19..

అక్షయ్యం సుమహద్దేవి ప్రవృత్తం త్వద్వినాశనమ్.
రామం దశరథో రాజా యౌవరాజ్యే.?భిషేక్ష్యతి..2.7.20..

సా.?స్మ్యగాధే భయే మగ్నా దు:ఖశోకసమన్వితా.
దహ్యమానా.?నలేనేవ త్వద్ధితార్థమిహాగతా..2.7.21..

తవ దు:ఖేన కైకేయి మమ దు:ఖం మహద్భవేత్.
త్వద్వృద్ధౌ మమ వృద్ధిశ్చ భవేదత్ర న సంశయ:..2.7.22..

నరాధిపకులే జాతా మహిషీ త్వం మహీపతే:!.
ఉగ్రత్వం రాజధర్మాణాం కథం దేవి న బుధ్యసే..2.7.23..

ధర్మావాదీ శఠో భర్తా శ్లక్ష్ణవాదీ చ దారుణ:.
శుద్ధభావే న జానీషే తేనైవ మతిసన్ధితా..2.7.24..

ఉపస్థిత: ప్రయుఞ్జానస్త్వయి సాన్త్వమనర్థకమ్.
అర్థేనైవాద్య తే భర్తా కౌసల్యాం యోజయిష్యతి..2.7.25..

ఉపవాహ్య స దుష్టాత్మా భరతం తవ బన్ధుషు .
కాల్యే స్థాపయితా రామం రాజ్యే నిహతకణ్టకే..2.7.26..

శత్రు: పతిప్రవాదేన మాత్రేవ హితకామ్యయా.
ఆశీవిష ఇవాఙ్కేన బాలే పరిధృతస్త్వయా..2.7.27..

యథా హి కుర్యాత్సర్పో వా శత్రుర్వా ప్రత్యుపేక్షిత:.
రాజ్ఞా దశరథేనాద్య సపుత్రా త్వం తథా కృతా..2.7.28..

పాపేనానృతసాన్త్వేన బాలే! నిత్యసుఖోచితే.
రామం స్థాపయతా రాజ్యే సానుబన్ధా హతా హ్యసి..2.7.29..

సా ప్రాప్తకాలం కైకేయి క్షిప్రం కురు హితం తవ.
త్రాయస్వ పుత్రమాత్మానం మాం చ విస్మయదర్శనే..2.7.30..

మన్థారాయా వచశ్శ్రుత్వా శయానా సా శుభాననా.
ఉత్తస్థౌ హర్షసమ్పూర్ణా చన్ద్రలేఖేవ శారదీ..2.7.31..

అతీవ సా తు సంహృష్టా కైకేయీ విస్మయాన్వితా.
ఏకమాభరణం తస్యై కుబ్జాయై ప్రదదౌ శుభమ్..2.7.32..

దత్వా త్వాభరణం తస్యై కుబ్జాయై ప్రమదోత్తమా.
కైకేయీ మన్థరాం దృష్ట్వా పునరేవాబ్రవీదిదమ్..2.7.33..

ఇదం తు మన్థరే మహ్యమాఖ్యాసి పరమం ప్రియమ్.
ఏతన్మే ప్రియమాఖ్యాతు: కిం వా భూయ: కరోమి తే..2.7.34..

రామే వా భరతే వా.?హం విశేషం నోపలక్షయే.
తస్మాత్తుష్టా.?స్మి యద్రాజా రామం రాజ్యే.?భిషేక్ష్యతి..2.7.35..

న మే పరం కిఞ్చిదితస్త్వయా పున:
ప్రియం ప్రియార్హే! సువచం వచ:పరమ్.
తథా హ్యవోచస్త్వమత: ప్రియోత్తరం
వరం పరం తే ప్రదదామి తం వృణు..2.7.36..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే సప్తమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s