ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 5

అయోధ్యకాండ సర్గ 5

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 5

సన్దిశ్య రామం నృపతి శ్శ్వోభావిన్యభిషేచనే.
పురోహితం సమాహూయ వసిష్ఠమిదమబ్రవీత్..2.5.1..

గచ్ఛోపవాసం కాకుత్స్థం కారయాద్య తపోధన.
శ్రీయశోరాజ్యలాభాయ వధ్వా సహ యతవ్రతమ్..2.5.2..

తథేతి చ స రాజానముక్త్వా వేదవిదాం వర:.
స్వయం వసిష్ఠో భగవాన్యయౌ రామనివేశనమ్..2.5.3..
ఉపవాసయితుం రామం మన్త్రవన్మన్త్రకోవిద:.
బ్రాహ్మం రథవరం యుక్తమాస్థాయ సుదృఢవ్రత:..2.5.4..

స రామభవనం ప్రాప్య పాణ్డురాభ్రఘనప్రభమ్.
తిస్ర: కక్ష్యా రథేనైవ వివేశమునిసత్తమ:..2.5.5..

తమాగతమృషిం రామస్త్వరన్నివ ససమ్భ్రమ:.
మానయిష్యన్సమానార్హం నిశ్చక్రామ నివేశనాత్..2.5.6..

అభ్యేత్య త్వరమాణశ్చ రథాభ్యాశం మనీషిణ:.
తతో.?వతారయామాస పరిగృహ్య రథాత్స్వయమ్..2.5.7..

స చైనం ప్రశ్రితం దృష్ట్వా సమ్భాష్యాభిప్రసాద్య చ.
ప్రియార్హం హర్షయన్రామమిత్యువాచ పురోహిత:..2.5.8..

ప్రసన్నస్తే పితా రామ యౌవరాజ్యమవాప్స్యసి.
ఉపవాసం భవానద్య కరోతు సహ సీతయా..2.5.9..

ప్రాతస్త్వామభిషేక్తా హి యౌవరాజ్యే నరాధిప:.
పితా దశరథ: ప్రీత్యా యయాతిం నహుషో యథా..2.5.10..

ఇత్యుక్త్వా స తదా రామముపవాసం యతవ్రతమ్.
మన్త్రవత్కారయామాస వైదేహ్యా సహితం ముని:..2.5.11..

తతో యథావద్రామేణ స రాజ్ఞో గురురర్చిత:.
అభ్యనుజ్ఞాప్య కాకుత్స్థం యయౌ రామనివేశనాత్ ..2.5.12..

సుహృద్భిస్తత్ర రామో.?పి సహాసీన: ప్రియంవదై:.
సభాజితో వివేశా.?థ తాననుజ్ఞాప్య సర్వశ:..2.5.13..

హృష్టనారీనరయుతం రామవేశ్మ తదా బభౌ.
యథా మత్తద్విజగణం ప్రఫుల్లనలినం సర:..2.5.14..

స రాజభవనప్రఖ్యాత్తస్మాద్రామనివేశానాత్.
నిర్గత్య దదృశే మార్గం వసిష్ఠో జనసంవృతమ్..2.5.15..

బృన్దబృన్దైరయోధ్యాయాం రాజమార్గాస్సమన్తత:.
బభూవురభిసమ్బాధా: కుతూహలజనైర్వృతా:..2.5.16..

జనబృన్దోర్మిసంఘర్షహర్షస్వనవతస్తదా.
బభూవ రాజమార్గస్య సాగరస్యేవ నిస్వస్న:..2.5.17..

సిక్తసమ్మృష్టరథ్యా హి తదహర్వనమాలినీ.
ఆసీదయోధ్యానగరీ సముచ్ఛ్రితగృహధ్వజా..2.5.18..

తదా హ్యయోధ్యానిలయ స్సస్త్రీబాలాబలో జన:.
రామాభిషేకమాకాఙ్క్షన్నాకాఙ్క్షదుదయం రవే:..2.5.19..

ప్రజాలఙ్కారభూతం చ జనస్యానన్దవర్ధనమ్.
ఉత్సుకో.?భూజ్జనో ద్రష్టుం తమయోధ్యామహోత్సవమ్..2.5.20..

ఏవం తజ్జనసమ్బాధం రాజమార్గం పురోహిత:.
వ్యూహన్నివ జనౌఘం తం శనై రాజకులం యయౌ..2.5.21..

సితాభ్రశిఖరప్రఖ్యం ప్రాసాదమధిరుహ్య స:.
సమీయాయ నరేన్ద్రేణ శక్రేణేవ బృహస్పతి:..2.5.22..

తమాగతమభిప్రేక్ష్య హిత్వా రాజాసనం నృప:.
పప్రచ్ఛ స చ తస్మై తత్కృతమిత్యభ్యవేదయత్..2.5.23..

తేన చైవ తదా తుల్యం సహాసీనాస్సభాసద:.
ఆసనేభ్యస్సముత్తస్థు: పూజయన్త: పురోహితమ్..2.5.24..

గురుణా త్వభ్యనుజ్ఞాతో మనుజౌఘం విసృజ్య తమ్.
వివేశాన్త: పురం రాజా సింహో గిరిగుహామివ..2.5.25..

తదగ్య్రవేషప్రమదాజనాకులం
మహేన్ద్రవేశ్మప్రతిమం నివేశనమ్.
విదీపయంశ్చారు వివేశ పార్థివ
శ్శశీవ తారాగణసఙ్కులం నభ:..2.5.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే పఞ్చమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s