ముంగిలి » AyodhyaKaanda » అయోధ్యకాండ సర్గ 3

అయోధ్యకాండ సర్గ 3

శ్రీ రామాయణం అయోధ్యకాండ సర్గ 3

తేషామఞ్జలిపద్మాని ప్రగృహీతాని సర్వశ:.
ప్రతిగృహ్యాబ్రవీద్రాజా తేభ్య: ప్రియహితం వచ:..2.3.1..

అహో.?స్మి పరమప్రీత: ప్రభావశ్చాతులో మమ.
యన్మే జ్యేష్ఠం ప్రియం పుత్రం యౌవరాజ్యస్థమిచ్ఛథ..2.3.2..

ఇతి ప్రత్యర్చ్య తాన్రాజా బ్రాహ్మణానిదమబ్రవీత్.
వసిష్ఠం వామదేవం చ తేషామేవోపశృణ్వతామ్..2.3.3..

చైత్రశ్శ్రీమానయం మాస: పుణ్య: పుష్పితకానన:.
యౌవరాజ్యాయ రామస్య సర్వమేవోపకల్ప్యతామ్..2.3.4..
రాజ్ఞస్తూపరతే వాక్?యే జనఘోషో మహానభూత్.

శనైస్తస్మిన్ప్రశాన్తే చ జనఘోషే జనాధిప:..2.3.5..
వసిష్ఠం మునిశార్దూలం రాజా వచనమబ్రవీత్.

అభిషేకాయ రామస్య యత్కర్మ సపరిచ్ఛదమ్..2.3.6..
తదద్య భగవన్ సర్వమాజ్ఞాపయితు మర్హసి.

తచ్ఛ్రుత్వా భూమిపాలస్య వసిష్ఠో ద్విజసత్తమ:..2.3.7..
ఆదిదేశాగ్రతో రాజ్ఞ స్స్థితాన్యుక్తాన్ కృతాఞ్జలీన్.

సువర్ణాదీని రత్నాని బలీన్ సర్వౌషధీరపి..2.3.8..
శుక్?లమాల్యాంశ్చ లాజాంశ్చ పృథక్?చ మధుసర్పిషీ.
అహతాని చ వాసాంసి రథం సర్వాయుధాన్యపి ..2.3.9..
చతురఙ్గబలం చైవ గజం చ శుభలక్షణమ్.
చామరవ్యజనే శ్వేతే ధ్వజం ఛత్రం చ పాణ్డురమ్..2.3.10..
శతం చ శాతకుమ్భానాం కుమ్భానాగ్నివర్చసామ్.
హిరణ్యశృఙ్గమృషభం సమగ్రం వ్యాఘ్రచర్మ చ..2.3.11..
ఉపస్థాపయత ప్రాతరగ్న్యగారం మహీపతే:.

యచ్చాన్యత్కిఞ్చిదేష్టవ్యం తత్సర్వముపకల్ప్యతామ్..2.3.12..
అన్త:పురస్య ద్వారాణి సర్వస్య నగరస్య చ .
చన్దనస్రగ్భిరర్చ్యన్తాం ధూపైశ్చ ఘ్రాణహారిభి:..2.3.13..

ప్రశస్తమన్నం గుణవద్దధిక్షీరోపసేచనమ్.
ద్విజానాం శతసాహస్రే యత్ప్రకామమలం భవేత్..2.3.14..

సత్కృత్య ద్విజముఖ్యానాం శ్వ:ప్రభాతే ప్రదీయతామ్.
ఘృతం దధి చ లాజాశ్చ దక్షిణాశ్చాపి పుష్కలా:..2.3.15..

సూర్యే.?భ్యుదితమాత్రే శ్వో భవితా స్వస్తివాచనమ్.
బ్రాహ్మణాశ్చ నిమన్త్ర్యన్తాం కల్ప్యన్తామాసనాని చ..2.3.16..

ఆబధ్యన్తాం పతాకాశ్చ రాజమార్గశ్చ సించ్యతామ్.
సర్వే చ తాలావచరా గణికాశ్చ స్వలఙ్కృతా:..2.3.17..
కక్ష్యాం ద్వితీయామాసాద్య తిష్ఠన్తు నృపవేశ్మన:.

దేవాయతనచైత్యేషుసాన్నభక్షా స్సదక్షిణా:..2.3.18..
ఉపస్థాపయితవ్యా స్స్యుర్మాల్యయోగ్యా: పృథక్?పృథక్.

దీర్ఘాసిబద్ధా యోధాశ్చ సన్నద్ధా మృష్టవాసస:..2.3.19..
మహారాజాఙ్గణం సర్వే ప్రవిశన్తు మహోదయమ్.

ఏవం వ్యాదిశ్య విప్రౌ తౌ క్రియాస్తత్ర సునిష్ఠితౌ..2.3.20..
చక్రతుశ్చైవ యచ్ఛేషం పార్థివాయ నివేద్య చ.

కృతమిత్యేవ చాబ్రూతాం అభిగమ్య జగత్పతిమ్..2.3.21..
యథోక్తవచనం ప్రీతౌ హర్షయుక్తౌ ద్విజర్షభౌ.

తతస్సుమన్త్రం ద్యుతిమాన్రాజా వచనమబ్రవీత్.
రామ: కృతాత్మా భవతా శీఘ్రమానీయతామితి..2.3.22..

స తథేతి ప్రతిజ్ఞాయ సుమన్త్రో రాజశాసనాత్..2.3.23..
రామం తత్రానయాఞ్చక్రే రథేన రథినాం వరమ్.

అథ తత్ర సమాసీనా స్తదా దశరథం నృపమ్..2.3.24..
ప్రాచ్యోదీచ్యా: ప్రతీచ్యాశ్చ దాక్షిణాత్యాశ్చ భూమిపా:.
మ్లేచ్ఛాశ్చార్యాశ్చ యే చాన్యే వనశైలాన్తవాసిన:..2.3.25..
ఉపాసాఞ్చక్రిరే సర్వే తం దేవా ఇవ వాసవమ్.

తేషాం మధ్యే స రాజర్షిర్మరుతామివ వాసవ:..2.3.26..
ప్రాసాదస్థో రథగతం దదర్శాయాన్తమాత్మజమ్.

గన్ధర్వరాజప్రతిమం లోకే విఖ్యాతపౌరుషమ్..2.3.27..
దీర్ఘబాహుం మహాసత్త్వం మత్తమాతఙ్గగామినమ్.
చన్ద్రకాన్తాననం రామమతీవ ప్రియదర్శనమ్..2.3.28..
రూపౌదార్యగుణై: పుంసాం దృష్టిచిత్తాపహారిణమ్.
ఘర్మాభితప్తా: పర్జన్యం హ్లాదయన్తమివ ప్రజా:..2.3.29..
న తతర్ప సమాయాన్తం పశ్యమానో నరాధిప:.

అవతార్య సుమన్త్రస్తం రాఘవం స్యన్దనోత్తమాత్..2.3.30..
పితుస్సమీపం గచ్ఛన్తం ప్రాఞ్జలి: పృష్ఠతో.?న్వగాత్.

స తం కైలాసశృఙ్గాభం ప్రాసాదం నరపుఙ్గవ:..2.3.31..
ఆరురోహ నృపం ద్రష్టుం సహ సూతేన రాఘవ:.

స ప్రాఞ్జలిరభిప్రేత్య ప్రణత: పితురన్తికే..2.3.32..
నామ స్వం శ్రావయన్రామో వవన్దే చరణౌ పితు:.

తం దృష్ట్వా ప్రణతం పార్శ్వే కృతాఞ్జలిపుటం నృప:..2.3.33..
గృహ్యాఞ్జలౌ సమాకృష్య సస్వజే ప్రియమాత్మజమ్.

తస్మై చాభ్యుదితం దివ్యం మణికాఞ్చనభూషితమ్..2.3.34..
దిదేశ రాజా రుచిరం రామాయ పరమాసనమ్.

తదాసనవరం ప్రాప్య వ్యదీపయత రాఘవ:..2.3.35..
స్వయైవ ప్రభయా మేరుముదయే విమలో రవి:.

తేన విభ్రాజతా తత్ర సా సభా.?భివ్యరోచత..2.3.36..
విమలగ్రహనక్షత్రా శారదీ ద్యౌరివేన్దునా.

తం పశ్యమానో నృపతిస్తుతోష ప్రియమాత్మజమ్..2.3.37..
అలఙ్కృతమివాత్మానమాదర్శతలసంస్థితమ్.

స తం సస్మితమాభాష్య పుత్రం పుత్రవతాం వర:..2.3.38..
ఉవాచేదం వచో రాజా దేవేన్ద్రమివ కాశ్యప:.

జ్యేష్ఠాయామసి మే పత్న్యాం సదృశ్యాం సదృశస్సుత:..2.3.39..
ఉత్పన్నస్త్వం గుణశ్రేష్ఠో మమ రామాత్మజ: ప్రియ:.

యతస్త్వయా ప్రజాశ్చేమా స్స్వగుణైరనురఞ్జితా:..2.3.40..
తస్మాత్త్వం పుష్యయోగేన యౌవరాజ్యమవాప్నుహి.

కామతస్త్వం ప్రకృత్యైవ వినీతో గుణవానసి…2.3.41..
గుణవత్యపి తు స్నేహాత్పుత్ర వక్ష్యామి తే హితమ్.

భూయో వినయమాస్థాయ భవ నిత్యం జితేన్ద్రియ: …2.3.42..
కామక్రోధసముత్థాని త్యజేథా వ్యసనాని చ.

పరోక్షయా వర్తమానో వృత్త్యా ప్రత్యక్షయా తథా..2.3.43..
అమాత్యప్రభృతీస్సర్వా:ప్రకృతీశ్చానురఞ్జయ.

కోష్ఠాగారాయుధాగారై:కృత్వా సన్నిచయాన్బహూన్..2.3.44..
తుష్టానురక్తప్రకృతిర్య: పాలయతి మేదినీమ్.
తస్యనన్దన్తి మిత్రాణి లబ్ధ్వా.?మృతమివామరా:..2.3.45..
తస్మాత్త్వమపి చాత్మానం నియమ్యైవం సమాచర.

తచ్ఛ్రుత్వా సుహృదస్తస్య రామస్య ప్రియకారిణ:..2.3.46..
త్వరితా శ్శీఘ్రమభ్యేత్య కౌసల్యాయై న్యవేదయన్.

సా హిరణ్యం చ గాశ్చైవ రత్నాని వివిధాని చ..2.3.47..
వ్యాదిదేశ ప్రియాఖ్యేభ్య: కౌసల్యా ప్రమదోత్తమా.

అథా.?భివాద్య రాజానం రథమారుహ్య రాఘవ:..2.3.48..
యయౌ స్వం ద్యుతిమద్వేశ్మ జనౌఘై: ప్రతిపూజిత:.

తే చాపి పౌరా నృపతేర్వచస్త-
చ్ఛృత్వా తథా లాభమివేష్టమాశు.
నరేన్ద్రమామన్త్ర్య గృహాణి గత్వా
దేవాన్సమానర్చురతిప్రహృష్టా:..2.3.49..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాణ్డే తృతీయస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s