ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 77

బాలకాండ సర్గ 77

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 77

గతే రామే ప్రశాన్తాత్మా రామో దాశరథిర్ధను:.
వరుణాయాప్రమేయాయ దదౌ హస్తే ససాయకమ్..1.77.1..

అభివాద్య తతో రామో వసిష్ఠప్రముఖానృషీన్.
పితరం విహ్వలం దృష్ట్వా ప్రోవాచ రఘునన్దన:..1.77.2..

జామదగ్న్యో గతో రామ: ప్రయాతు చతురఙ్గిణీ.
అయోధ్యాభిముఖీ సేనా త్వయా నాథేన పాలితా..1.77.3..

సన్దిశస్వ మహారాజ సేనాం త్వచ్ఛాసనే స్థితామ్.
శాసనం కాఙ్క్షతే సేనా చాతకాలిర్జలం యథా..1.77.4..

రామస్య వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథ స్సుతమ్.
బాహుభ్యాం సమ్పరిష్వజ్య మూర్ధ్ని చాఘ్రాయ రాఘవమ్..1.77.5..5
గతో రామ ఇతి శ్రుత్వా హృష్ట: ప్రముదితో నృప:.
పునర్జాతం తదా మేనే పుత్రమాత్మానమేవ చ..1.77.6..

చోదయామాస తాం సేనాం జగామాశు తత: పురీమ్.
పతాకాధ్వజినీం రమ్యాం తూర్యోద్ఘుష్టనినాదితామ్..1.77.7..
సిక్తరాజ పథాం రమ్యాం ప్రకీర్ణకుసుమోత్కరామ్ .
రాజప్రవేశసుముఖై: పౌరైర్మఙ్గలవాదిభి:..1.77.8..
సమ్పూర్ణాం ప్రావిశద్రాజా జనౌఘైస్సమలఙ్కృతామ్.

పౌరై: ప్రత్యుద్గతో దూరం ద్విజైశ్చ పురవాసిభి:.
పుత్రైరనుగత శ్శ్రీమాన్ శ్రీమద్భిశ్చ మహాయశా: ..1.77.9..
ప్రవివేశ గృహం రాజా హిమవత్సదృశం పునః.

ననన్ద సజనో రాజా గృహే కామై స్సుపూజిత:..1.77.10..
కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ కైకేయీ చ సుమధ్యమా.
వధూప్రతిగ్రహే యుక్తా యాశ్చాన్యా రాజయోషిత:..1.77.11..

తతస్సీతాం మహాభాగామూర్మిలాం చ యశస్వినీమ్.
కుశధ్వజసుతే చోభే జగృహుర్నృపపత్నయ:..1.77.12..

మఙ్గలాలమ్భనైశ్చాపి శోభితా: క్షౌమవాసస:.
దేవతాయతనాన్యాశు సర్వాస్తా: ప్రత్యపూజయన్..1.77.13..

అభివాద్యాభివాద్యాంశ్చ సర్వా రాజసుతాస్తదా.
స్వం స్వం గృహమథాసాద్య కుబేరభవనోపమమ్..1.77.14..
గోభిర్ధనైశ్చ ధాన్యైశ్చ తర్పయిత్వా ద్విజోత్తమాన్.
రేమిరే ముదితా: సర్వా భర్తృభి: సహితా రహ:..1.77.15..

కుమారాశ్చ మహాత్మానో వీర్యేణాప్రతిమా భువి .
కృతదారా: కృతాస్త్రాశ్చ సధనా: ససుహృజ్జనా:..1.77.16..
శుశ్రూషమాణా: పితరం వర్తయన్తి నరర్షభా:.

కస్యచిత్త్వథ కాలస్య రాజా దశరథ: సుతమ్.1.77.17..
భరతం కైకయీపుత్ర మబ్రవీద్రఘునన్దన:.

అయం కేకయరాజస్య పుత్రో వసతి పుత్రక..1.77.18..
త్వాం నేతుమాగతో వీర యుధాజిన్మాతులస్తవ.

ప్రార్థితస్తేన ధర్మజ్ఞ మిధిలాయామహం తథా..1.77.19..
ఋషిమధ్యే తు తస్య త్వం ప్రీతిం కర్తుమిహార్హసి.

శ్రుత్వా దశరథస్యైతద్భరత: కైకయీసుత:..1.77.20..
అభివాద్య గురుం రామం పరిష్వజ్య చ లక్ష్మణమ్.
గమనాయాభిచక్రామ శత్రుఘ్నసహితస్తదా..1.77.21..

ఆపృచ్ఛ్య పితరం శూరో రామం చాక్లిష్టకారిణమ్.
మాతృశ్చాపి నరశ్రేష్ఠ శ్శత్రుఘ్నసహితో యయౌ..1.77.22..

గతే తు భరతే రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబల:.
పితరం దేవసంఙ్కాశం పూజయామాసతుస్తదా..1.77.23..

పితురాజ్ఞాం పురస్కృత్య పౌరకార్యాణి సర్వశ:.
చకార రామో ధర్మాత్మా ప్రియాణి చ హితాని చ..1.77.24..

మాతృభ్యో మాతృకార్యాణి కృత్వా పరమయన్త్రిత:.
గురూణాం గురుకార్యాణి కాలే కాలే.?న్వవైక్షత..1.77.25..

ఏవం దశరథ: ప్రీతో బ్రాహ్మణా నైగమాస్తథా.
రామస్య శీలవృత్తేన సర్వే విషయవాసిన:..1.77.26..

తేషామతియశా లోకే రామ స్సత్యపరాక్రమః.
స్వయమ్భూరివ భూతానాం బభూవ గుణవత్తర:..1.77.27..

రామస్తు సీతయా సార్ధం విజహార బహూనృతూన్ .
మనస్స్వీ తద్గతస్తస్యాః నిత్యం హృది సమర్పిత:..1.77.28..

ప్రియా తు సీతా రామస్య దారా: పితృకృతా ఇతి.
గుణాద్రూపగుణాచ్చాపి ప్రీతిర్భూయో.?భ్యవర్ధత..1.77.29..

తస్యాశ్చ భర్తా ద్విగుణం హృదయే పరివర్తతే.
అన్తర్జాతమపి వ్యక్తమాఖ్యాతి హృదయం హృదా..1.77.30..

తస్య భూయో విశేషేణ మైథిలీ జనకాత్మజా.
దేవతాభి స్సమా రూపే సీతా శ్రీరివ రూపిణీ..1.77.31..

తయా స రాజర్షిసుతో.?భిరామయా
సమేయివానుత్తమరాజకన్యయా.
అతీవ రామ శ్శుశుభే.?భిరామయా.
విభు శ్శ్రియా విష్ణురివామరేశ్వర:..1.77.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే చతుర్వింశత్సహస్రికాయాం సంహితాయాం బాలకాణ్డే సప్తసప్తతితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s