ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 76

బాలకాండ సర్గ 76

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 76

శ్రుత్వా తజ్జామదగ్న్యస్య వాక్?యం దాశరథిస్తదా.
గౌరవాద్యంన్త్రితకథ: పితూ రామమథాబ్రవీత్..1.76.1..

శ్రుతవానస్మి యత్కర్మ కృతవానసి భార్గవ!.
అనురుంధ్యామహే బ్రహ్మన్ పితురానృణ్యమాస్థితమ్..1.76.2..

వీర్యహీనమివాశక్తం క్షత్రధర్మేణ భార్గవ!.
అవజానాసి మే తేజ: పశ్య మే.?ద్య పరాక్రమమ్..1.76.3..

ఇత్యుక్?త్వా రాఘవ: క్రుద్ధో భార్గవస్య శరాసనమ్.
శరం చ ప్రతిజగ్రాహ హస్తాల్లఘుపరాక్రమ:..1.76.4..

ఆరోప్య స ధనూ రామ శ్శరం సజ్యం చకార హ.
జామదగ్న్యం తతో రామం రామ: క్రుద్ధో.?బ్రవీద్వచ:..1.76.5..

బ్రాహ్మణో.?సీతి పూజ్యో మే విశ్వామిత్రకృతేన చ.
తస్మాచ్ఛక్తో న తే రామ మోక్తుం ప్రాణహరం శరమ్..1.76.6..

ఇమాం పాదగతిం రామ! తపోబలసమార్జితామ్.
లోకానప్రతిమాన్వా తే హనిష్యామి యదిచ్ఛసి ..1.76.7..

న హ్యయం వైష్ణవో దివ్య శ్శర: పరపురఞ్జయ:.
మోఘ: పతతి వీర్యేణ బలదర్పవినాశనః..1.76.8..

వరాయుధధరం రామం ద్రష్టుం సర్షిగణా స్సురా:.
పితామహం పురస్కృత్య సమేతాస్తత్ర సఙ్ఘశ:..1.76.9..
గన్ధర్వాప్సరసశ్చైవ సిద్ధచారణకిన్నరా:.
యక్షరాక్షసనాగాశ్చ తద్ద్రష్టుం మహదద్భుతమ్..1.76.10..

జడీకృతే తదా.?లోకే రామే వరధనుర్ధరే.
నిర్వీర్యో జామదగ్న్యో.?సౌ రామో రామముదైక్షత…1.76.11..

తేజోభిహతవీర్యత్వాజ్జామదగ్న్యో జడీకృత:.
రామం కమలపత్రాక్షం మన్దం మన్దమువాచ హ..1.76.12..

కాశ్యపాయ మయా దత్తా యదా పూర్వం వసున్ధరా.
విషయే మే న వస్తవ్యమితి మాం కాశ్యపో.?బ్రవీత్..1.76.13..

సో.?హం గురువచ: కుర్వన్ పృథివ్యాం న వసే నిశామ్.
కృతా ప్రతిజ్ఞా కాకుత్స్థ! కృతా భూ: కాశ్యపస్య హి..1.76.14..

తదిమాం త్వం గతిం వీర హన్తుం నార్హసి రాఘవ.
మనోజవం గమిష్యామి మహేన్ద్రం పర్వతోత్తమమ్..1.76.15..

లోకాస్త్వప్రతిమా రామ నిర్జితాస్తపసా మయా .
జహి తాన్ శరముఖ్యేన మా భూత్కాలస్య పర్యయ:..1.76.16..

అక్షయ్యం మధుహన్తారం జానామి త్వాం సురేశ్వరమ్.
ధనుషో.?స్య పరామర్శాత్ స్వస్తి తే.?స్తు పరంతప!..1.76.17..

ఏతే సురగణాస్సర్వే నిరీక్షన్తే సమాగతా:.
త్వామప్రతిమకర్మాణమప్రతిద్వన్ద్వమాహవే..1.76.18..

న చేయం మమ కాకుత్స్థ! వ్రీడా భవితుమర్హతి.
త్వయా త్రైలోక్?యనాథేన యదహం విముఖీకృత:..1.76.19..

శరమప్రతిమం రామ! మోక్తుమర్హసి సువ్రత!.
శరమోక్షే గమిష్యామి మహేన్ద్రం పర్వతోత్తమమ్..1.76.20..

తథా బ్రువతి రామే తు జామదగ్నయే ప్రతాపవాన్.
రామో దాశరథి శ్శ్రీమాన్ చిక్షేప శరముత్తమమ్..1.76.21..

స హతాన్ దృశ్య రామేణ స్వాంల్లోకాంస్తపసార్జితాన్.
జామదగ్న్యో జగామాశు మహేన్ద్రం పర్వతోత్తమమ్..1.76.22..

తతో వితిమిరాస్సర్వా దిశశ్చోపదిశస్తథా.
సురా స్సర్షిగణా రామం ప్రశశంసురుదాయుధమ్..1.76.23..

రామం దాశరథిం రామో జామదగ్న్య: ప్రశస్య చ.
తత: ప్రదక్షిణీ కృత్య జగామాత్మగతిం ప్రభు:..1.76.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే షట్సప్తతితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s