ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 75

బాలకాండ సర్గ 75

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 75

రామ! దాశరథే! రామ! వీర్యం తే శ్రూయతే.?ద్భుతమ్.
ధనుషో భేదనం చైవ నిఖిలేన మయా శ్రుతమ్..1.75.1..

తదద్భుతమచిన్త్యం చ భేదనం ధనుషస్త్వయా.
తచ్ఛ్రుత్వా.?హమనుప్రాప్తో ధనుర్గృహ్యాపరం శుభమ్..1.75.2..

తదిదం ఘోరసఙ్కాశం జామదగ్న్యం మహద్ధను:.
పూరయస్వ శరేణైవ స్వబలం దర్శయస్వ చ..1.75.3..

తదహం తే బలం దృష్ట్వా ధనుషో.?స్య ప్రపూరణే.
ద్వన్ద్వయుద్ధం ప్రదాస్యామి వీర్యశ్లాఘ్యస్య రాఘవ..1.75.4..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథస్తదా.
విషణ్ణవదనో దీన: ప్రాఞ్జలిర్వాక్?యమబ్రవీత్..1.75.5..

క్షత్రరోషాత్ప్రశాన్తస్త్వం బ్రాహ్మణశ్చ మహాయశా:.
బాలానాం మమ పుత్రాణామభయం దాతుమర్హసి..1.75.6..

భార్గవాణాం కులే జాత: స్వాధ్యాయవ్రతశాలినామ్.
సహాస్రాక్షే ప్రతిజ్ఞాయ శస్త్రం నిక్షిప్తవానసి..1.75.7..

స త్వం ధర్మపరో భూత్వా కాశ్యపాయ వసున్ధరామ్ .
దత్త్వా వనముపాగమ్య మహేన్ద్రకృతకేతన:..1.75.8..

మమ సర్వవినాశాయ సమ్ప్రాప్తస్త్వం మహామునే.
న చైకస్మిన్ హతే రామే సర్వే జీవామహే వయమ్ ..1.75.9..

బ్రువత్యేవం దశరథే జామదగ్న్య: ప్రతాపవాన్.
అనాదృత్యైవ తద్వాక్?యం రామమేవాభ్యభాషత..1.75.10..

ఇమే ద్వే ధనుషీ శ్రేష్ఠే దివ్యే లోకాభివిశ్రుతే.
దృఢే బలవతీ ముఖ్యే సుకృతే విశ్వకర్మణా..1.75.11..

అతిసృష్టం సురైరేకం త్ర్యమ్బకాయ యుయుత్సవే.
త్రిపురఘ్నం నరశ్రేష్ఠ! భగ్నం కాకుత్స్థ! యత్త్వయా..1.75.12..

ఇదం ద్వితీయం దుర్ధర్షం విష్ణోర్దత్తం సురోత్తమై:.
తదిదం వైష్ణవం రామ! ధను: పరమభాస్వరమ్.
సమానసారం కాకుత్స్థ! రౌద్రేణ ధనుషా త్విదమ్..1.75.13..

తదా తు దేవతాస్సర్వా: పృచ్ఛన్తి స్మ పితామహమ్.
శితికణ్ఠస్య విష్ణోశ్చ బలాబలనిరీక్షయా..1.75.14..

అభిప్రాయం తు విజ్ఞాయ దేవతానాం పితామహ:.
విరోధం జనయామాస తయో స్సత్యవతాం వర:..1.75.15..

విరోధే చ మహద్యుద్ధమభవద్రోమహర్షణమ్ .
శితికణ్ఠస్య విష్ణోశ్చ పరస్పరజిగీషుణో:..1.75.16..

తదా తు జృమ్భితం శైవం ధనుర్భీమపరాక్రమమ్.
హుఙ్కారేణ మహాదేవ స్తమ్భితో.?థ త్రిలోచన:..1.75.17..

దేవైస్తదా సమాగమ్య సర్షిసఘై స్సచారణై:.
యాచితౌ ప్రశమం తత్ర జగ్మతుస్తౌ సురోత్తమౌ..1.75.18..

జృమ్భితం తద్ధనుర్ద్రృష్ట్వా శైవం విష్ణుపరాక్రమై:.
అధికం మేనిరే విష్ణుం దేవా స్సర్షిగణాస్తదా ..1.75.19..

ధనూ రుద్రస్తు సఙ్కృద్ధో విదేహేషు మహాయశా:.
దేవరాతస్య రాజర్షేర్దదౌ హస్తే ససాయకమ్..1.75.20..

ఇదం చ వైష్ణవం రామ! ధను: పరపురఞ్జయమ్.
ఋచీకే భార్గవే ప్రాదాద్విష్ణు: స న్యాసముత్తమమ్..1.75.21..

ఋచీకస్తు మహాతేజా: పుత్రస్యాప్రతికర్మణ:.
పితుర్మమ దదౌ దివ్యం జమదగ్నేర్మహాత్మన:..1.75.22..

న్యస్తశస్త్రే పితరి మే తపోబలసమన్వితే.
అర్జునో విదధే మృత్యుం ప్రాకృతాం బుద్ధిమాస్థిత:..1.75.23..

వధమప్రతిరూపం తు పితు శ్శృత్వా సుదారుణమ్.
క్షత్రముత్సాదయన్రోషాజ్జాతం జాతమనేకశ:..1.75.24..
పృథివీం చాఖిలాం ప్రాప్య కాశ్యపాయ మహాత్మనే .
యజ్ఞస్యాన్తే తదా రామ దక్షిణాం పుణ్యకర్మణే .
దత్త్వా మహేన్ద్రనిలయస్తపోబలసమన్విత:..1.75.25..

అద్యతూత్తమవీర్యేణ త్వయా రామ మహాబల.
శ్రుతవాన్ ధనుషో భేదం తతో.?హం ద్రుతమాగత:..1.75.26..

తదిదం వైష్ణవం రామ! పితృపైతామహం మహత్.
క్షత్రధర్మం పురస్కృత్య గృహ్ణీష్వ ధనురుత్తమమ్..1.75.27..

యోజయస్వ ధనుశ్శ్రేష్ఠే శరం పరపురఞ్జయమ్.
యది శక్?నోషి కాకుత్స్థ! ద్వన్ద్వం దాస్యామి తే తత:..1.75.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే పఞ్చసప్తతితమస్సర్గ: ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s