ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 74

బాలకాండ సర్గ 74

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 74

అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం విశ్వామిత్రో మహామునిః.
ఆపృష్ట్వా తౌ చ రాజానౌ జగామోత్తరపర్వతమ్ ..1.74.1..
ఆశీర్భి: పూరయిత్వా చ కుమారాంశ్చ సరాఘవాన్.

విశ్వామిత్రే గతే రాజా వైదేహం మిథిలాధిపమ్ .
ఆపృష్ట్వా.?థ జగామాశు రాజా దశరథ: పురీమ్..1.74.2..

గచ్ఛన్తం తం తు రాజానమన్వగచ్ఛన్నరాధిప:..1.74.3..
అథ రాజా విదేహానాం దదౌ కన్యాధనం బహు.

గవాం శతసహస్రాణి బహూని మిథిలేశ్వర:.
కమ్బలానాం చ ముఖ్యానాం క్షౌమకోట్యంబరాణి చ..1.74.4..
హస్త్యశ్వరథపాదాతం దివ్యరూపం స్వలఙ్కృతమ్ .
దదౌ కన్యాపితా తాసాం దాసీదాసమనుత్తమమ్ ..1.74.5..

హిరణ్యస్య సువర్ణస్య ముక్తానాం విద్రుమస్య చ..1.74.6..
దదౌ పరమసంహృష్ట: కన్యాధనమనుత్తమమ్.

దత్త్వా బహు ధనం రాజా సమనుజ్ఞాప్య పార్థివమ్..1.74.7..
ప్రవివేశ స్వనిలయం మిథిలాం మిథిలేశ్వర:.

రాజా.?ప్యయోధ్యాధిపతిస్సహ పుత్రైర్మహాత్మభి:.
ఋషీన్ సర్వాన్ పురస్కృత్య జగామ సబలానుగ:..1.74.8..

గచ్ఛన్తం తం నరవ్యాఘ్రం సర్షిసఙ్ఘం సరాఘవమ్..1.74.9..
ఘోరా: స్మ పక్షిణో వాచో వ్యాహరన్తి తతస్తత:.

భౌమాశ్చైవ మృగా స్సర్వే గచ్ఛన్తి స్మ ప్రదక్షిణమ్..1.74.10..
తాన్ దృష్ట్వా రాజశార్దూలో వసిష్ఠం పర్యపృచ్ఛత.

అసౌమ్యా: పక్షిణో ఘోరా మృగాశ్చాపి ప్రదక్షిణా:..1.74.11..
కిమిదం హృదయోత్కమ్పి మనో మమ విషీదతి.

రాజ్ఞో దశరథస్యైతచ్ఛ్రుత్వా వాక్?యం మహానృషి:..1.74.12..
ఉవాచ మధురాం వాణీం శ్రూయతామస్య యత్ఫలమ్.

ఉపస్థితం భయం ఘోరం దివ్యం పక్షిముఖాచ్చ్యుతమ్..1.74.13..
మృగా: ప్రశమయన్త్యేతే సన్తాపస్త్యజ్యతామయమ్.

తేషాం సంవదతాం తత్ర వాయు: ప్రాదుర్బభూవ హ..1.74.14..
కమ్పయన్ పృథివీం సర్వాం పాతయంశ్చ ద్రుమాంచ్ఛుభాన్.

తమసా సంవృతస్సూర్య స్సర్వా న ప్రబభుర్దిశ..1.74.15..
భస్మనా చావృతం సర్వం సంమూఢమివ తద్బలమ్.

వసిష్ఠశ్చర్షయశ్చాన్యే రాజా చ ససుతస్తదా ..1.74.16..
సంసజ్ఞా ఇవ తత్రాసన్ సర్వమన్యద్విచేతనమ్.

తస్మింస్తమసి ఘోరే తు భస్మచ్ఛన్నేవ సా చమూ:..1.74.17..
దదర్శ భీమసఙ్కాశం జటామణ్డలధారిణమ్.
భార్గవం జామదగ్న్యం తం రాజరాజవిమర్దినమ్..1.74.18..
కైలాసమివ దుర్ధర్షం కాలాగ్నిమివ దుస్సహమ్.
జ్వలంతమివ తేజోభిర్దుర్నిరీక్ష్యం పృథగ్జనై:..1.74.19..
స్కన్ధే చాసజ్య పరశుం ధనుర్విద్యుద్గణోపమమ్ .
ప్రగృహ్య శరముఖ్యం చ త్రిపురఘ్నం యథా శివమ్..1.74.20..

తం దృష్ట్వా భీమసఙ్కాశం జ్వలన్తమివ పావకమ్.
వసిష్ఠప్రముఖా విప్రా జపహోమపరాయణా:..1.74.21..
సఙ్గతా మునయస్సర్వే సఞ్జజల్పురథో మిథ:.

కచ్చిత్పితృవధామర్షీ క్షత్రం నోత్సాదయిష్యతి..1.74.22..
పూర్వం క్షత్రవధం కృత్వా గతమన్యుర్గతజ్వర:.
క్షత్రస్యోత్సాదనం భూయో న ఖల్వస్య చికీర్షితమ్..1.74.23..

ఏవముక్?త్వా.?ర్ఘ్యమాదాయ భార్గవం భీమదర్శనమ్.
ఋషయో రామ రామేతి వచో మధురమబ్రువన్..1.74.24..

ప్రతిగృహ్య తు తాం పూజామృషిదత్తాం ప్రతాపవాన్.
రామం దాశరథిం రామో జామదగ్న్యో.?భ్యభాషత..1.74.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే చతుస్సప్తతితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s