ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 69

బాలకాండ సర్గ 69

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 69

తతో రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం సోపాధ్యాయ: సబాన్ధవ:.
రాజా దశరథో హృష్ట స్సుమన్త్రమిదమబ్రవీత్..1.69.1..

అద్య సర్వే ధనాధ్యక్షా ధనమాదాయ పుష్కలమ్.
వ్రజన్త్వగ్రే సువిహితా నానారత్నసమన్వితా:..1.69.2..

చతురఙ్గబలం చాపి శీఘ్రం నిర్యాతు సర్వశ:.
మమజ్ఞాసమకాలం చ యానయుగ్యమనుత్తమమ్..1.69.3..

వసిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలిరథ కాశ్యప:.
మార్కణ్డేయశ్చ దీర్ఘాయు:ఋషి: కాత్యాయనస్తథా..1.69.4..
ఏతే ద్విజా: ప్రయాన్త్వగ్రే స్యన్దనం యోజయస్వ మే.
యథా కాలాత్యయో న స్యా ద్దూతా హి త్వరయన్తి మామ్..1.69.5..

వచనాత్తు నరేన్ద్రస్య సా సేనా చతురఙ్గిణీ.
రాజానమృషిభి స్సార్ధం వ్రజన్తం పృష్ఠతో.?న్వగాత్..1.69.6..

గత్వా చతురహం మార్గం విదేహానభ్యుపేయివాన్.
రాజా తు జనక శ్శ్రీమాన్ శ్శ్రుత్వా పూజామకల్పయత్..1.69.7..

తతో రాజానమాసాద్య వృద్ధం దశరథం నృపమ్.
జనకో ముదితో రాజా హర్షం చ పరమం యయౌ..1.69.8..

ఉవాచ చ నరశ్రేష్ఠో నరశ్రేష్ఠం ముదా.?న్విత:.
స్వాగతం తే మహారాజ దిష్ట్యా ప్రాప్తో.?సి రాఘవ!..1.69.9..
పుత్రయోరుభయో: ప్రీతిం లప్స్యసే వీర్యనిర్జితామ్.

దిష్ట్యా ప్రాప్తో మహాతేజా వసిష్ఠో భగవానృషి:..1.69.10..
సహ సర్వైర్ద్విజశ్రేష్ఠైర్దేవైరివ శతక్రతు:.

దిష్ట్యా మే నిర్జితా విఘ్నా దిష్ట్యా మే పూజితం కులమ్..1.69.11..
రాఘవై స్సహ సమ్బన్ధాద్వీర్యశ్రేష్ఠైర్మహాత్మభి:.

శ్వ: ప్రభాతే నరేన్ద్రేన్ద్ర నిర్వర్తయితుమర్హసి..1.69.12..
యజ్ఞస్యాన్తే నరశ్రేష్ఠ వివాహమృషిసమ్మతమ్.

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా ఋషిమధ్యే నరాధిప:..1.69.13..
వాక్యం వాక్యవిదాం శ్రేష్ఠ: ప్రత్యువాచ మహీపతిమ్.

ప్రతిగ్రహో దాతృవశ శ్శ్రృతమేతన్మయా పురా..1.69.14..
యథా వక్ష్యసి ధర్మజ్ఞ తత్కరిష్యామహే వయమ్.

ధర్మిష్ఠం చ యశస్యం చ వచనం సత్యవాదిన:..1.69.15..
శ్రుత్వా విదేహాధిపతి: పరం విస్మయమాగత:..

తత స్సర్వే మునిగణా: పరస్పరసమాగమే.1.69.16.
హర్షేణ మహతా యుక్తాస్తాం నిశామవసన్ సుఖమ్..

రాజా చ రాఘవౌ పుత్రౌ నిశామ్య పరిహర్షిత:..1.59.17..
ఉవాస పరమప్రీతో జనకేన సుపూజిత:.

జనకో.?పి మహాతేజా: క్రియాం ధర్మేణ తత్త్వవిత్..1.69.18..
యజ్ఞస్య చ సుతాభ్యాం చ కృత్వా రాత్రిమువాస హ .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ఏకోనసప్తతితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s