ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 68

బాలకాండ సర్గ 68

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 68

జనకేన సమాదిష్టా దూతాస్తే క్లాన్తవాహనా:.
త్రిరాత్రముషితా మార్గే తే.?యోధ్యాం ప్రావిశన్ పురీమ్..1.68.1..

రాజ్ఞో భవనమాసాద్య ద్వారస్థానిదమబ్రువన్.
శీఘ్రం నివేద్యతాం రాజ్ఞే దూతాన్నో జనకస్య చ..1.68.2..

ఇత్యుక్తా ద్వారపాలాస్తే రాఘవాయ న్యవేదయన్.
తే రాజవచనాద్దూతా రాజవేశ్మప్రవేశితా:.
దదృశుర్దేవసఙ్కాశం వృద్ధం దశరథం నృపమ్..1.68.3..

బద్ధాఞ్జలిపుటా స్సర్వే దూతా విగతసాధ్వసా:.
రాజానం ప్రయతా వాక్యమబ్రువన్మధురాక్షరమ్..1.68.4..

మైథిలో జనకో రాజా సాగ్నిహోత్రపురస్కృతమ్ .
కుశలం చావ్యయం చైవ సోపాధ్యాయపురోహితమ్..1.68.5..
ముహుర్ముహుర్మధురయా స్నేహసంయుక్తయా గిరా.
జనకస్త్వాం మహారాజ పృచ్ఛతే సపురస్సరమ్..1.68.6..

పృష్ట్వా కుశలమవ్యగ్రం వైదేహో మిథిలాధిప:.
కౌశికానుమతే వాక్యం భవన్తమిదమబ్రవీత్..1.68.7..

పూర్వం ప్రతిజ్ఞా విదితా వీర్యశుల్కా మమాత్మజా.
రాజానశ్చ కృతామర్షానిర్వీర్యా విముఖీకృతా:..1.68.8..

సేయం మమ సుతా రాజన్ విశ్వామిత్రపురస్సరై:.
యదృచ్ఛయాగతైర్వీరైర్నిర్జితా తవ పుత్రకై:..1.68.9..

తచ్చ రాజన్ ధనుర్దివ్యం మధ్యే భగ్నం మహాత్మనా.
రామేణ హి మహారాజ మహత్యాం జనసంసది..1.68.10..

అస్మై దేయా మయా సీతా వీర్యశుల్కా మహాత్మనే.
ప్రతిజ్ఞాం కర్తుమిచ్ఛామి తదనుజ్ఞాతుమర్హసి..1.68.11..

సోపాధ్యాయో మహారాజ పురోహితపురస్సర:.
శీఘ్రమాగచ్ఛ భద్రం తే ద్రష్టుమర్హసి రాఘవౌ ..1.68.12..

ప్రీతిం చ మమ రాజేన్ద్ర నిర్వర్తయితుమర్హసి.
పుత్రయోరుభయోరేవ ప్రీతిం త్వమపి లప్స్యసే..1.68.13..

ఏవం విదేహాధిపతిర్మధురం వాక్యమబ్రవీత్..1.68.14..
విశ్వామిత్రాభ్యనుజ్ఞాత శ్శతానన్దమతే స్థిత:.
ఇత్యుక్త్వా విరతా దూతా రాజగౌరవశఙ్కితా:..1.68.15..

దూతవాక్యం చ తచ్ఛ్రుత్వా రాజా పరమహర్షిత:.
వసిష్ఠం వామదేవం చ మన్త్రిణో.?న్యాంశ్చ సో.?బ్రవీత్..1.68.16..

గుప్త: కుశికపుత్రేణ కౌసల్యానన్దవర్ధన:.
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విదేహేషు వసత్యసౌ..1.68.17..

దృష్టవీర్యస్తు కాకుత్స్థో జనకేన మహాత్మనా.
సమ్ప్రదానం సుతాయాస్తు రాఘవే కర్తుమిచ్ఛతి..1.68.18..

యది వో రోచతే వృత్తం జనకస్య మహాత్మన:.
పురీం గచ్ఛామహే శీఘ్రం మా భూత్కాలస్య పర్యయ:..1.68.19..

మన్త్రిణో బాఢమిత్యాహు: సహ సర్వైర్మహర్షిభి:.
సుప్రీతశ్చాబ్రవీద్రాజా శ్వో యాత్రేతి స మన్త్రిణ:..1.68.20..

మన్త్రిణస్తు నరేన్ద్రస్య రాత్రిం పరమసత్కృతా:.
ఊషు స్తేముదితా స్సర్వే గుణై స్సర్వైస్సమన్వితా:..1.68.21..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే అష్టషష్టితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s