ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 67

బాలకాండ సర్గ 67

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 67

జనకస్య వచశ్శ్రుత్వా విశ్వామిత్రో మహాముని: .
ధనుర్దర్శయ రామాయ ఇతి హోవాచ పార్థివమ్..1.67.1..

తతస్స రాజా జనక: సామన్తాన్వ్యాదిదేశ హ.
ధనురానీయతాం దివ్యం గన్ధమాల్యవిభూషితమ్..1.67.2..

జనకేన సమాదిష్టా: సచివా ప్రావిశన్ పురీమ్.
తద్ధను: పురత: కృత్వా నిర్జగ్ము: పార్థివాజ్ఞయా..1.67.3..

నృణాం శతాని పఞ్చాశద్వ్యాయతానాం మహాత్మనామ్.
మఞ్జూషామష్టచక్రాం తాం సమూహుస్తే కథఞ్చన..1.67.4..

తామాదాయ తు మఞ్జూషామాయసీం యత్ర తద్ధను:.
సురోపమం తే జనకమూచుర్నృపతిమన్త్రిణ:..1.67.5..

ఇదం ధనుర్వరం రాజన్ పూజితం సర్వరాజభి:.
మిథిలాధిప! రాజేన్ద్ర! దర్శనీయం యదిచ్ఛసి..1.67.6..

తేషాం నృపో వచ: శ్రుత్వా కృతాఞ్జలిరభాషత.
విశ్వామిత్రం మహాత్మానం తౌ చోభౌ రామలక్ష్మణౌ..1.67.7..

ఇదం ధనుర్వరం బ్రహ్మన్ జనకైరభిపూజితమ్.
రాజభిశ్చ మహావీర్యై: అశక్తై: పూరితుం పురా..1.67.8..

నైతత్సురగణాస్సర్వే నాసురా న చ రాక్షసా:.
గన్ధర్వయక్షప్రవరా: సకిన్నరమహోరగా:..1.67.9..

క్వ గతిర్మానుషాణాం చ ధనుషో.?స్య ప్రపూరణే.
ఆరోపణే సమాయోగే వేపనే తోలనే.?పి వా..1.67.10..

తదేతద్ధనుషాం శ్రేష్ఠమానీతం మునిపుఙ్గవ!.
దర్శయైతన్మహాభాగ అనయో: రాజపుత్రయో:..1.67.11..

విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితమ్.
వత్స రామ ధను: పశ్య ఇతి రాఘవమబ్రవీత్..1.67.12..

బ్రహ్మర్షేర్వచనాద్రామో యత్ర తిష్ఠతి తద్ధను:.
మఞ్జూషాం తామపావృత్య దృష్ట్వా ధనురథాబ్రవీత్..1.67.13..

ఇదం ధనుర్వరం బ్రహ్మన్ సంస్పృశామీహ పాణినా.
యత్నవాంశ్చ భవిష్యామి తోలనే పూరణే.?పి వా..1.67.14..

బాఢమిత్యేవ తం రాజా మునిశ్చ సమభాషత.
లీలయా స ధనుర్మధ్యే జగ్రాహ వచనాన్మునే:..1.67.15.

పశ్యతాం నృపసహస్రాణాం బహూనాం రఘునన్దన: .
ఆరోపయత్స ధర్మాత్మా సలీలమివ తద్ధను:..1.67.16..

ఆరోపయిత్వా ధర్మాత్మా పూరయామాస తద్ధను:.
తద్బభఞ్జ ధనుర్మధ్యే నరశ్రేష్ఠో మహాయశా:..1.67.17..

తస్య శబ్దో మహానాసీత్ నిర్ఘాతసమనిస్వన:.
భూమికమ్పశ్చ సుమహాన్ పర్వతస్యేవ దీర్యత:..1.67.18..

నిపేతుశ్చ నరా స్సర్వే తేన శబ్దేన మోహితా:.
వర్జయిత్వా మునివరం రాజానం తౌ చ రాఘవౌ..1.67.19..

ప్రత్యాశ్వస్తే జనే తస్మిన్రాజా విగతసాధ్వస:.
ఉవాచ ప్రాఞ్జలిర్వాక్యం వాక్యజ్ఞో మునిపుఙ్గవమ్..1.67.20..

భగవన్ దృష్టవీర్యో మే రామో దశరథాత్మజ:.
అత్యద్భుతమచిన్త్యం చ న తర్కితమిదం మయా..1.67.21..

జనకానాం కులే కీర్తిమాహరిష్యతి మే సుతా.
సీతా భర్తారమాసాద్య రామం దశరథాత్మజమ్..1.67.22..

మమ సత్యా ప్రతిజ్ఞా చ వీర్యశుల్కేతి కౌశిక!.
సీతా ప్రాణైర్బహుమతా దేయా రామాయ మే సుతా..1.67.23..

భవతో.?నుమతే బ్రహ్మన్ శీఘ్రం గచ్ఛన్తు మన్త్రిణ:.
మమ కౌశిక భద్రం తే అయోధ్యాం త్వరితా రథై:..1.67.24..

రాజానం ప్రశ్రితైర్వాక్యైరానయన్తు పురం మమ.
ప్రదానం వీర్యశుల్కాయా: కథయన్తు చ సర్వశ:..1.67.25..

మునిగుప్తౌ చ కాకుత్స్థౌ కథయన్తు నృపాయ వై.
ప్రీయమాణం తు రాజానమానయన్తు సుశీఘ్రగా:..1.67.26..

కౌశికశ్చ తథేత్యాహ రాజా చాభాష్య మన్త్రిణ:..1.67.27..
అయోధ్యాం ప్రేషయామాస ధర్మాత్మా కృతశాసనాన్.
యథావృత్తం సమాఖ్యాతుమానేతుం చ నృపం తదా..1.67.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే సప్తషష్టితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s