ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 63

బాలకాండ సర్గ 63

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 63

పూర్ణే వర్షసహస్రే తు వ్రతస్నాతం మహామునిమ్.
అభ్యాగచ్ఛన్ సురాస్సర్వే తప: ఫలచికీర్షవ:..1.63.1..

అబ్రవీత్సుమహాతేజా బ్రహ్మా సురుచిరం వచ:.
ఋషిస్త్వమసి భద్రం తే స్వార్జితై: కర్మభిశ్శుభై:..1.63.2..

తమేవముక్త్వా దేవేశస్త్రిదివం పునరభ్యగాత్ .
విశ్వామిత్రో మహాతేజా భూయస్తేపే మహత్తప:..1.63.3..

తత: కాలేన మహతా మేనకా పరమా.?ప్సరా:.
పుష్కరేషు నరశ్రేష్ఠ స్నాతుం సముపచక్రమే..1.63.4..

తాం దదర్శ మహాతేజా మేనకాం కుశికాత్మజ:.
రూపేణాప్రతిమాం తత్ర విద్యుతం జలదే యథా..1.63.5..

దృష్ట్వా కన్దర్పవశగో మునిస్తామిదమబ్రవీత్.
అప్సరస్స్వాగతం తే.?స్తు వస చేహ మమాశ్రమే..1.63.6..
అనుగృహ్ణీష్వ భద్రం తే మదనేన సుమోహితమ్.

ఇత్యుక్తా సా వరారోహా తత్ర వాసమథాకరోత్..1.63.7..
తస్యాం వసన్త్యాం వర్షాణి పఞ్చ పఞ్చ చ రాఘవ !.
విశ్వామిత్రాశ్రమే రామ సుఖేన వ్యతిచక్రము:..1.63.8..

అథ కాలే గతే తస్మిన్విశ్వామిత్రో మహాముని:.
సవ్రీడ ఇవ సమ్వృత్తశ్చిన్తాశోకపరాయణ:..1.63.9..

బుద్ధిర్మునేస్సముత్పన్నా సామర్షా రఘునన్దన!.
సర్వం సురాణాం కర్మైతత్తపోపహరణం మహత్..1.63.10..

అహోరాత్రాపదేశేన గతాస్సంవత్సరా దశ.
కామమోహాభిభూతస్య విఘ్నో.?యం సముపస్థిత:..1.63.11..

వినిశ్శ్వసన్మునివర: పశ్చాత్తాపేన దు:ఖిత:.
భీతామప్సరసం దృష్ట్వా వేపన్తీం ప్రాఞ్జలిం స్థితామ్..1.63.12..
మేనకాం మధురైర్వాక్యైర్విసృజ్య కుశికాత్మజ:.
ఉత్తరం పర్వతం రామ! విశ్వామిత్రో జగామ హ..1.63.13..

స కృత్వా నైష్ఠికీం బుద్ధిం జేతుకామో మహాయశా:.
కౌశికీతీరమాసాద్య తపస్తేపే సుదారుణమ్..1.63.14..

తస్య వర్షసహస్రం తు ఘోరం తప ఉపాసత:.
ఉత్తరే పర్వతే రామ దేవతానామభూద్భయమ్..1.63.15..

ఆమన్త్రయన్ సమాగమ్య సర్వే సర్షిగణా స్సురా:.
మహర్షిశబ్దం లభతాం సాధ్వయం కుశికాత్మజ:..1.63.16..

దేవతానాం వచ శ్శృత్వా సర్వలోకపితామహ:.
అబ్రవీన్మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపోధనమ్..1.63.17..

మహర్షే స్వాగతం వత్స తపసోగ్రేణ తోషిత:.
మహత్త్వమృషిముఖ్యత్వం దదామి తవ కౌశిక! ..1.63.18..

బ్రహ్మణస్స వచశ్శ్రుత్వా సర్వలోకేశ్వరస్య హ.
న విషణ్ణో న సన్తుష్టో విశ్వామిత్రస్తపోధన:..1.63.19..

ప్రాఞ్జలి: ప్రణతో భూత్వా సర్వలోకపితామహమ్.
ప్రత్యువాచ తతో వాచం విశ్వామిత్రో మహాముని:..1.63.20..

మహర్షిశబ్దమతులం స్వార్జితై: కర్మభిశ్శుభై:.
యది మే భగవానాహ తతో.?హం విజితేన్ద్రియ:..1.63.21..

తమువాచ తతో బ్రహ్మా న తావత్ త్త్వం జితేన్ద్రియ:.
యతస్వ మునిశార్దూల ఇత్యుక్త్వా త్రిదివం గత:..1.63.22..

విప్రస్థితేషు దేవేషు విశ్వామిత్రో మహాముని:.
ఊర్ధ్వబాహుర్నిరాలమ్బో వాయుభక్షస్తపశ్చరన్..1.63.23..

ఘర్మే పఞ్చతపా భూత్వా వర్షాస్వాకాశసంశ్రయ:.
శిశిరే సలిలస్థాయీ రాత్ర్యహాని తపోధన:..1.63.24..
ఏవం వర్షసహస్రం హి తపో ఘోరముపాగమత్.

తస్మిన్ సన్తప్యమానే తు విశ్వామిత్రే మహామునౌ..1.63.25..
సమ్భ్రమస్సుమహానాసీత్సురాణాం వాసవస్య చ.

రమ్భామప్సరసం శక్ర స్సహ సర్వైర్మరుద్గణై:.
ఉవాచాత్మహితం వాక్యమహితం కౌశికస్య చ..1.63.26..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే త్రిషష్టితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s