ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 62

బాలకాండ సర్గ 62

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 62

శునశ్శేఫం నరశ్రేష్ఠ గృహీత్వా తు మహాయశా:.
వ్యశ్రామ్యత్ పుష్కరే రాజా మధ్యాహ్నే రఘునన్దన!..1.62.1..

తస్య విశ్రమమాణస్య శునశ్శేఫో మహాయశా:.
పుష్కరక్షేత్రమాగమ్య విశ్వామిత్రం దదర్శ హ..1.62.2..
తప్యన్తమృషిభిస్సార్ధం మాతులం పరమాతుర:.

వివర్ణవదనో దీనస్తృష్ణయా చ శ్రమేణ చ..1.62.3..
పపాతాఙ్కే మునేరాశు వాక్యం చేదమువాచ హ.

న మే.?స్తి మాతా న పితా జ్ఞాతయో బాన్ధవా: కుత:..1.62.4..
త్రాతుమర్హసి మాం సౌమ్య ధర్మేణ మునిపుఙ్గవ!.

త్రాతా త్వం హి మునిశ్రేష్ఠ సర్వేషాం త్వం హి భావన:..1.62.5..
రాజా చ కృతకార్యస్స్యాదహం దీర్ఘాయురవ్యయ:.
స్వర్గలోకముపాశ్నీయాం తపస్తప్త్వాహ్యనుత్తమమ్..1.62.6..

త్వం మే నాథో హ్యనాథస్య భవ భవ్యేన చేతసా.
పితేవ పుత్రం ధర్మాత్మం స్త్రాతుమర్హసి కిల్బిషాత్..1.62.7..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా విశ్వామిత్రో మహాతపా:.
సాన్త్వయిత్వా బహువిధం పుత్రానిదమువాచ హ..1.62.8..

యత్కృతే పితర: పుత్రాన్ జనయన్తి శుభార్థిన:.
పరలోకహితార్థాయ తస్య కాలో.?యమాగత:..1.63.9..

అయం మునిసుతో బాలో మత్తశ్శరణమిచ్ఛతి.
అస్య జీవితమాత్రేణ ప్రియం కురుత పుత్రకా:..1.62.10..

సర్వే సుకృతకర్మాణస్సర్వే ధర్మపరాయణా: .
పశుభూతా నరేన్ద్రస్య తృప్తిమగ్నే: ప్రయచ్ఛత ..1.62.11..

నాథవాంశ్చ శునశ్శేఫో యజ్ఞశ్చావిఘ్నితో భవేత్.
దేవతాస్తర్పితాశ్చస్యుర్మమ చాపి కృతం వచ:..1.62.12..

మునేస్తు వచనం శ్రుత్వా మధుచ్ఛన్దాదయ స్సుతా:.
సాభిమానం నరశ్రేష్ఠ సలీలమిదమబ్రువన్..1.62.13..

కథమాత్మసుతాన్ హిత్వా త్రాయసే.?న్యసుతం విభో!.
అకార్యమివ పశ్యామ శ్శ్వమాంస ఇవ భోజనే..1.62.14..

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా పుత్రాణాం మునిపుఙ్గవ:.
క్రోధసంరక్తనయనో వ్యాహర్తుముపచక్రమే..1.62.15..

నిస్సాధ్వసమిదం ప్రోక్తం ధర్మాదపి విగర్హితమ్.
అతిక్రమ్య తు మద్వాక్యం దారుణం రోమహర్షణమ్..1.62.16..

శ్వమాంసభోజినస్సర్వే వాసిష్ఠా ఇవ జాతిషు.
పూర్ణం వర్షసహస్రం తు పృథివ్యామనువత్స్యథ..1.62.17..

కృత్వా శాపసమాయుక్తాన్ పుత్రాన్ మునివరస్తథా.
శునశ్శేఫమువాచార్తం కృత్వా రక్షాం నిరామయమ్..1.62.18..

పవిత్రపాశైరాసక్తో రక్తమాల్యానులేపన:.
వైష్ణవం యూపమాసాద్య వాగ్భిరగ్నిముదాహర ..1.62.19..

ఇమే తు గాథే ద్వే దివ్యే గాయేథా మునిపుత్రక.
అమ్బరీషస్య యజ్ఞే.?స్మింస్తత స్సిద్ధిమవాప్స్యసి..1.62.20..

శునశ్శేఫో గృహీత్వా తే ద్వే గాథే సుసమాహిత:.
త్వరయా రాజసింహం తమమ్బరీషమువాచ హ..1.62.21..

రాజసింహ మహాసత్త్వ శీఘ్రం గచ్ఛావహే సద:.
నిర్వర్తయస్వ రాజేన్ద్ర దీక్షాం చ సముపావిశ..1.62.22..

తద్వాక్యమృషిపుత్రస్య శ్రుత్వా హర్షసముత్సుక: .
జగామ నృపతి శ్శీఘ్రం యజ్ఞవాటమతన్ద్రిత:..1.62.23..

సదస్యానుమతే రాజా పవిత్రకృతలక్షణమ్.
పశుం రక్తామ్బరం కృత్వా యూపే తం సమబన్ధయత్..1.62.24..

సబద్ధో వాగ్భిరగ్య్రాభిరభితుష్టావ వై సురౌ.
ఇన్ద్రమిన్ద్రానుజం చైవ యథావన్మునిపుత్రక:..1.62.25..

తత: ప్రీత స్సహస్రాక్షో రహస్యస్తుతితర్పిత:.
దీర్ఘమాయుస్తదా ప్రాదాచ్ఛునశ్శేఫాయ రాఘవ! ..1.62.26..

స చ రాజా నరశ్రేష్ఠ యజ్ఞస్య చ సమాప్తవాన్.
ఫలం బహుగుణం రామ సహస్రాక్షప్రసాదజమ్..1.62.27..

విశ్వామిత్రో .?పి ధర్మాత్మా భూయస్తేపే మహాతపా:.
పుష్కరేషు నరశ్రేష్ఠ దశవర్షశతాని చ..1.62.28..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ద్విషష్టితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s