ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 61

బాలకాండ సర్గ 61

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 61

విశ్వామిత్రో మహాత్మాథ ప్రస్థితాన్ ప్రేక్ష్య తానృషీన్.
అబ్రవీన్నరశార్దూలస్సర్వాంస్తాన్వనవాసిన:..1.61.1..

మహాన్విఘ్న: ప్రవృత్తో.?యం దక్షిణామాస్థితో దిశమ్.
దిశమన్యాం ప్రపత్స్యామస్తత్ర తప్స్యామహే తప:..1.61.2..

పశ్చిమాయాం విశాలాయాం పుష్కరేషు మహాత్మన:.
సుఖం తపశ్చరిష్యామ: పరం తద్ధి తపోవనమ్..1.61.3..

ఏవముక్త్వా మహాతేజా: పుష్కరేషు మహాముని:.
తప ఉగ్రం దురాధర్షం తేపే మూలఫలాశన:..1.61.4..

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు అయోధ్యాధిపతిర్నృప:.
అమ్బరీష ఇతి ఖ్యాతో యష్టుం సముపచక్రమే..1.61.5..

తస్య వై యజమానస్య పశుమిన్ద్రో జహార హ.
ప్రణష్టే తు పశౌ విప్రో రాజానమిదమబ్రవీత్..1.61.6..

పశురద్య హృతో రాజన్! ప్రణష్టస్తవ దుర్నయాత్ .
అరక్షితారం రాజానం ఘ్నన్తి దోషా నరేశ్వర ..1.61.7..

ప్రాయశ్చిత్తం మహద్ధ్యేతన్నరం వా పురుషర్షభ !.
ఆనయస్వ పశుం శీఘ్రం యావత్కర్మ ప్రవర్తతే..1.61.8..

ఉపాధ్యాయవచశ్శ్రుత్వా స రాజా పురుషర్షభ!.
అన్వియేష మహాబుద్ధి: పశుం గోభిస్సహస్రశ:..1.61.9..

దేశాన్ జనపదాంస్తాం స్తాన్నగరాణి వనాని చ.
ఆశ్రమాణి చ పుణ్యాని మార్గమాణో మహీపతి: ..1.61.10..
స పుత్రసహితం తాత సభార్యం రఘునన్దన .
భృగుతుందే సమాసీనమృచీకం సన్దదర్శ హ..1.61.11..

తమువాచ మహాతేజా: ప్రణమ్యాభిప్రసాద్య చ.
బ్రహ్మర్షిం తపసా దీప్తం రాజర్షిరమితప్రభ:..1.61.12..
పృష్ట్వా సర్వత్ర కుశలమృచీకం తమిదం వచ:.

గవాం శతసహస్రేణ విక్రీణీషే సుతం యది..1.61.13..
పశోరర్థే మహాభాగ! కృతకృత్యో.?స్మి భార్గవ!.

సర్వే పరిసృతా దేశా యాజ్ఞీయం న లభే పశుమ్..1.61.14..
దాతుమర్హసి మూల్యేన సుతమేకమితో మమ.4

ఏవముక్తో మహాతేజా ఋచీకస్త్వబ్రవీద్వచ:..1.61.15..
నాహం జ్యేష్ఠం నరశ్రేష్ఠ విక్రీణీయాం కథఞ్చన.

ఋచీకస్య వచశ్శ్రుత్వా తేషాం మాతా మహాత్మనామ్..1.61.16..
ఉవాచ నరశార్దూలమమ్బరీషం తపస్వినీ.

అవిక్రేయం సుతం జ్యేష్ఠం భగవానాహ భార్గవ:..1.61.17..
మమాపి దయితం విద్ధి కనిష్ఠం శునకం నృప!.
తస్మాత్కనీయసం పుత్రం న దాస్యే తవ పార్థివ! ..1.61.18..

ప్రాయేణ హి నరశ్రేష్ఠ జ్యేష్ఠా: పితృషు వల్లభా:.
మాత.?ణాం తు కనీయాంసస్తస్మాద్రక్షే కనీయసమ్ ..1.61.19..

ఉక్తవాక్యే మునౌ తస్మిన్ మునిపత్న్యాం తథైవ చ.
శునశ్శేఫస్స్వయం రామ! మధ్యమో వాక్యమబ్రవీత్..1.61.20..

పితా జ్యేష్ఠమవిక్రేయం మాతా చాహ కనీయసమ్.
విక్రీతం మధ్యమం మన్యే రాజన్ పుత్రం నయస్వ మామ్..1.61.21..

గవాం శతసహస్రేణ శునశ్శేఫం నరేశ్వర:.
గృహీత్వా పరమప్రీతో జగామ రఘునన్దన ..1.61.22..

అమ్బరీషస్తు రాజర్షీ రథమారోప్య సత్వర:.
శునశ్శేఫం మహాతేజా జగామాశు మహాయశా:..1.61.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ఏకషష్టితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s