ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 59

బాలకాండ సర్గ 59

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 59

ఉక్తవాక్యం తు రాజానం కృపయా కుశికాత్మజ:.
అబ్రవీన్మధురం వాక్యం సాక్షాచ్చణ్డాలరూపిణమ్..1.59.1..

ఐక్ష్వాక స్వాగతం వత్స జానామి త్వాం సుధార్మికమ్ .
శరణం తే భవిష్యామి మా భైషీర్నృపపుఙ్గవ!..1.59.2..

అహమామన్త్రయే సర్వాన్మహర్షీన్పుణ్యకర్మణ:.
యజ్ఞసాహ్యకరాన్ రాజన్! తతో యక్ష్యసి నిర్వృత:..1.59.3..

గురుశాపకృతం రూపం యదిదం త్వయి వర్తతే .
అనేన సహ రూపేణ సశరీరో గమిష్యసి..1.59.4..

హస్తప్రాప్తమహం మన్యే స్వర్గం తవ నరాధిప!.
యస్త్వం కౌశికమాగమ్య శరణ్యం శరణాగత:..1.59.5..

ఏవముక్త్వా మహాతేజా: పుత్రాన్ పరమధార్మికాన్.
వ్యాదిదేశ మహాప్రాజ్ఞాన్ యజ్ఞసమ్భారకారణాత్..1.59.6..

సర్వాన్ శిష్యాన్ సమాహూయ వాక్యమేతదువాచ హ.
సర్వానృషిగణాన్వత్సా ఆనయధ్వం మమాజ్ఞయా.
సశిష్యసుహృదశ్చైవ సర్త్విజ స్సబహుశ్రుతాన్..1.59.7..

యదన్యో వచనం బ్రూయాన్మద్వాక్యబలచోదిత:.
తత్సర్వమఖిలేనోక్తం మమాఖ్యేయమనాదృతమ్..1.59.8..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దిశో జగ్ముస్తదాజ్ఞయా.
ఆజగ్మురథ దేశేభ్య స్సర్వేభ్యో బ్రహ్మవాదిన:..1.59.9..

తే చ శిష్యా: సమాగమ్య మునిం జ్వలితతేజసమ్.
ఊచుశ్చవచనం సర్వే సర్వేషాం బ్రహ్మవాదినామ్..1.59.10..

శ్రుత్వా తే వచనం సర్వే సమాయాన్తి ద్విజాతయ:.
సర్వదేశేషు చాగచ్ఛన్ వర్జయిత్వా మహోదయమ్..1.59.11..

వాసిష్ఠం తచ్ఛతం సర్వం క్రోధపర్యాకులాక్షరమ్.
యదాహ వచనం సర్వం శృణు త్వం మునిపుఙ్గవ!..1.59.12..

క్షత్రియో యాజకో యస్య చణ్డాలస్య విశేషత:.
కథం సదసి భోక్తారో హవిస్తస్య సురర్షయ:..1.59.13..

బ్రాహ్మణా వా మహాత్మానో భుక్త్వా చణ్డాలభోజనమ్.
కథం స్వర్గం గమిష్యన్తి విశ్వామిత్రేణ పాలితా:..1.59.14..

ఏతద్వచననైష్ఠుర్యమూచు స్సంరక్తలోచనా:.
వాసిష్ఠా మునిశార్దూల సర్వే తే సమహోదయా:..1.59.15..

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా సర్వేషాం మునిపుఙ్గవ:.
క్రోధసంరక్తనయన స్సరోషమిదమబ్రవీత్..1.59.16..

యే దూషయన్త్యదుష్టం మాం తప ఉగ్రం సమాస్థితమ్.
భస్మీభూతా దురాత్మానో భవిష్యన్తి న సంశయ:..1.59.17..

అద్య తే కాలపాశేన నీతా వైవస్వతక్షయమ్.
సప్తజాతిశతాన్యేవ మృతపస్సన్తు సర్వశ:..1.59.18..

శ్వమాంసనియతాహారా ముష్టికా నామ నిర్ఘృణా:.
వికృతాశ్చ విరూపాశ్చ లోకాననుచరన్త్విమాన్..1.59.19..

మహోదయస్తు దుర్బుద్ధిర్మామదూష్యం హ్యదూషయత్.
దూషిత స్సర్వలోకేషు నిషాదత్వం గమిష్యతి..1.59.20..

ప్రాణాతిపాతనిరతో నిరనుక్రోశతాం గత:.
దీర్ఘకాలం మమ క్రోధాద్దుర్గతిం వర్తయిష్యతి..1.59.21..

ఏతావదుక్త్వా వచనం విశ్వామిత్రో మహాతపా:.
విరరామ మహాతేజా ఋషిమధ్యే మహాముని:..1.59.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ఏకోనషష్టితమస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s