ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 58

బాలకాండ సర్గ 58

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 58

తతస్త్రిశఙ్కోర్వచనం శ్రుత్వా క్రోధసమన్వితమ్ .
ఋషిపుత్రశతం రామ రాజానమిదమబ్రవీత్..1.58.1..

ప్రత్యాఖ్యాతో హి దుర్బుద్ధే! గురుణా సత్యవాదినా.
తం కథం సమతిక్రమ్య శాఖాన్తరముపేయివాన్..1.58.2..

ఇక్ష్వాకూణాం హి సర్వేషాం పురోధా: పరమో గురు:.
న చాతిక్రమితుం శక్యం వచనం సత్యవాదిన:..1.58.3..

అశక్యమితి చోవాచ వసిష్ఠో భగవానృషి:.
తం వయం వై సమాహర్తుం క్రతుం శక్తా:కథం తవ..1.58.4..

బాలిశస్త్వం నరశ్రేష్ఠ! గమ్యతాం స్వపురం పున:.
యాజనే భగవాఞ్ఛక్తస్త్రైలోక్యస్యాపి పార్థివ..1.58.5..
అవమానం చ తత్కర్తుం తస్య శక్ష్యామహే కథమ్.

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా క్రోధపర్యాకులాక్షరమ్..1.58.6..
స రాజా పునరేవైతానిదం వచనమబ్రవీత్.

ప్రత్యాఖ్యాతో.?స్మి గురుణా గురుపుత్రైస్తథైవ చ..1.58.7..
అన్యాం గతిం గమిష్యామి స్వస్తి వో.?స్తు తపోధనా:.

ఋషిపుత్రాస్తు తచ్ఛ్రుత్వా వాక్యం ఘోరాభిసంహితమ్..1.58.8..
శేపు: పరమసఙ్కృద్ధాశ్చణ్డాలత్వం గమిష్యసి.

ఏవముక్త్వా మహాత్మనో వివిశుస్తే స్వమాశ్రమమ్..1.58.9..
అథ రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం రాజా చణ్డాలతాం గత:.

నీలవస్త్రధరో నీల: పురుషో ధ్వస్తమూర్ధజ:..1.58.10..
చిత్యమాల్యానులేపశ్చ ఆయసాభరణో.?భవత్.

తం దృష్టవా మన్త్రిణస్సర్వే త్యజ్య చణ్డాలరూపిణమ్..1.58.11..
ప్రాద్రవన్ సహితా రామ పౌరా యే.?స్యానుగామిన:.

ఏకో హి రాజా కాకుత్స్థ! జగామ పరమాత్మవాన్..1.58.12..
దహ్యమానో దివారాత్రం విశ్వామిత్రం తపోనిధిమ్.

విశ్వామిత్రస్తు తం దృష్ట్వా రాజానం విఫలీకృతమ్.
చణ్డాలరూపిణం రామ ముని: కారుణ్యమాగత:..1.58.13..

కారుణ్యాత్స మహాతేజా వాక్యం పరమధార్మిక:.
ఇదం జగాద భద్రం తే రాజానం ఘోరరూపిణమ్..1.58.14..

కిమాగమనకార్యం తే రాజపుత్ర మహాబల!.
అయోధ్యాధిపతే వీర శాపాచ్చణ్డాలతాం గత:..1.58.15..

అథ తద్వాక్యమాజ్ఞాయ రాజా చణ్డాలతాం గత:.
అబ్రవీత్ప్రాఞ్జలిర్వాక్యం వాక్యజ్ఞో వాక్యకోవిదమ్..1.58.16..

ప్రత్యాఖ్యాతో.?స్మి గురుణా గురుపుత్రైస్తథైవ చ.
అనవాప్యైవ తం కామం మయా ప్రాప్తో విపర్యయ:..1.58.17..

సశరీరో దివం యాయామితి మే సౌమ్యదర్శనమ్.
మయా చేష్టం క్రతుశతం తచ్చ నా.?వాప్యతే ఫలమ్..1.58.18..

అనృతం నోక్తపూర్వం మే న చ వక్ష్యే కదాచన.
కృచ్ఛ్రేష్వపి గత స్సౌమ్య! క్షత్రధర్మేణ తే శపే..1.58.19..

యజ్ఞైర్బహువిధైరిష్టం ప్రజా ధర్మేణ పాలితా:…58.20..
గురవశ్చ మహాత్మాన శ్శీలవృత్తేన తోషితా:.

ధర్మే ప్రయతమానస్య యజ్ఞం చాహర్తుమిచ్ఛత:..1.58.21..
పరితోషం న గచ్ఛన్తి గురవో మునిపుఙ్గవ .

దైవమేవ పరం మన్యే పౌరుషం తు నిరర్థకమ్..1.58.22..
దైవేనాక్రమ్యతే సర్వం దైవం హి పరమా గతి:.

తస్య మే పరమార్తస్య ప్రసాదమభికాఙ్క్షత:..1.58.23..
కర్తుమర్హసి భద్రం తే దైవోపహతకర్మణ:.

నాన్యాం గతిం గమిష్యామి నాన్యశ్శరణమస్తి మే..1.58.24..
దైవం పురుషకారేణ నివర్తయితుమర్హసి..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే అష్టపఞ్చాశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s