ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 56

బాలకాండ సర్గ 56

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 56

ఏవముక్తో వసిష్ఠేన విశ్వామిత్రో మహాబల:.
ఆగ్నేయమస్త్రముత్క్షిప్య తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత్..1.56.1..

బ్రహ్మదణ్డం సముత్క్షిప్య కాలదణ్డమివా.?పరమ్.
వసిష్ఠో భగవాన్ క్రోధాదిదం వచనమబ్రవీత్..1.56.2..

క్షత్రబన్ధో స్థితోస్మ్యేష యద్బలం తద్విదర్శయ.
నాశయామ్యద్య తే దర్పం శస్త్రస్య తవ గాధిజ!..1.56.3..

క్వ చ తే క్షత్రియబలం క్వ చ బ్రహ్మబలం మహత్.
పశ్య బ్రహ్మబలం దివ్యం మమ క్షత్రియపాంసన!..1.56.4..

తస్యాస్త్రం గాధిపుత్రస్య ఘోరమాగ్నేయముద్యతమ్.
బ్రహ్మదణ్డేన తచ్ఛాన్తమగ్నేర్వేగ ఇవామ్భసా..1.56.5..

వారుణం చైవ రౌద్రం చ ఐన్ద్రం పాశుపతం తథా.
ఐషీకం చాపి చిక్షేప కుపితో గాధినన్దన:..1.56.6..

మానవం మోహనం చైవ గాన్ధర్వం స్వాపనం తథా.
జృమ్భణం మాదనం చైవ సంతాపనవిలాపనే..1.56.7..
శోషణం దారణం చైవ వజ్రమస్త్రం సుదుర్జయమ్.
బ్రహ్మపాశం కాలపాశం వారుణం పాశమేవ చ..1.56.8..
పైనాకాస్త్రం చ దయితం శుష్కార్ద్రే అశనీ ఉభే.
దణ్డాస్త్రమథ పైశాచం క్రౌఞ్చమస్త్రం తథైవ చ..1.56.9..
ధర్మచక్రం కాలచక్రం విష్ణుచక్రం తథైవ చ.
వాయవ్యం మథనం చైవ అస్త్రం హయశిరస్తథా..1.56.10..
శక్తిద్వయం చ చిక్షేప కఙ్కాలం ముసలం తథా. 560
వైద్యాధరం మహాస్త్రం చ కాలాస్త్రమథ దారుణమ్..1.56.11..
త్రిశూలమస్త్రం ఘోరం చ కాపాలమథ కఙ్కణమ్.
ఏతాన్యస్త్రాణి చిక్షేప సర్వాణి రఘునన్దన..1.56.12..
వసిష్ఠే జపతాం శ్రేష్ఠే తదద్భుతమివాభవత్.

తాని సర్వాణి దణ్డేన గ్రసతే బ్రహ్మణస్సుత:..1.56.13..
తేషు శాన్తేషు బ్రహ్మాస్త్రం క్షిప్తవాన్ గాధినన్దన:.

తదస్త్రముద్యతం దృష్ట్వా దేవాస్సాగ్నిపురోగమా:..1.56.14..
దేవర్షయశ్చ సమ్భ్రాన్తాగన్ధర్వాస్సమహోరగా:.
త్రైలోక్యమాసీత్సన్తప్తం బ్రహ్మాస్త్రే సముదీరితే..1.56.15.

తదప్యస్త్రం మహాఘోరం బ్రహ్మం బ్రాహ్మేణ తేజసా .
వసిష్ఠో గ్రసతే సర్వం బ్రహ్మదణ్డేన రాఘవ!..1.56.16..

బ్రహ్మాస్త్రం గ్రసమానస్య వసిష్ఠస్య మహాత్మన:.
త్రైలోక్యమోహనం రౌద్రం రూపమాసీత్సుదారుణమ్..1.56.17..

రోమకూపేషు సర్వేషు వసిష్ఠస్య మహాత్మన:.
మరీచ్య ఇవ నిష్పేతురగ్నేర్ధూమాకులార్చిష:..1.56.18..

ప్రాజ్వలద్బ్రహ్మదణ్డశ్చ వసిష్ఠస్య కరోద్యత:.
విధూమ ఇవ కాలాగ్నిర్యమదణ్డ ఇవాపర:..1.56.19..

తతో.?స్తువన్ మునిగణా వసిష్ఠం జపతాం వరమ్.
అమోఘం తే బలం బ్రహ్మన్ తేజో ధారయ తేజసా..1.56.20..

నిగృహీతస్త్వయా బ్రహ్మన్! విశ్వామిత్రో మహాతపా:.
ప్రసీద జపతాం శ్రేష్ఠ! లోకాస్సన్తు గతవ్యథా:..1.56.21..

ఏవముక్తో మహాతేజాశ్శమం చక్రే మహాతపా:.
విశ్వామిత్రో.?పి నికృతో వినిశ్వస్యేదమబ్రవీత్..1.56.22..

ధిగ్బలం క్షత్రియబలం బ్రహ్మతేజో బలం బలమ్.
ఏకేన బ్రహ్మదణ్డేన సర్వాస్త్రాణి హతాని మే..1.56.23..

తదేతత్సమవేక్ష్యాహం ప్రసన్నేన్ద్రియమానస:.
తపో మహత్సమాస్థాస్యే యద్వై బ్రహ్మత్వకారణమ్..1.56.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే షట్పఞ్చాశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s