ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 53

బాలకాండ సర్గ 53

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 53

ఏవముక్తా వసిష్ఠేన శబలా శత్రుసూదన.
విదధే కామధుక్కామాన్యస్య యస్య యథేప్సితమ్..1.53.1..

ఇక్షూన్మధూం స్తథా లాజాన్మైరేయాంశ్చ వరాసనాన్.
పానాని చ మహార్హాణి భక్ష్యాంశ్చోచ్చావచాం స్తథా..1.53.2..

ఉష్ణాఢ్యస్యోదనస్యాత్ర రాశయ: పర్వతోపమా:.
మృష్టాన్నాని చ సూపాశ్చ దధికుల్యాస్తథైవ చ..1.53.3..
నానాస్వాదురసానాం చ షాడబానాం తథైవ చ.
భాజనాని సుపూర్ణాని గౌడాని చ సహస్రశ:..1.53.4..

సర్వమాసీత్సుసన్తుష్ఠం హృష్టపుష్టజనాయుతమ్.
విశ్వామిత్రబలం రామ వసిష్ఠేనాభితర్పితమ్..1.53.5..

విశ్వామిత్రో.?పి రాజర్షిర్హృష్ట: పుష్టస్తదాభవత్ .
సాన్త:పురవరో రాజా సబ్రాహ్మణపురోహిత:..1.53.6..

సామాత్యో మన్త్రిసహితస్సభృత్య: పూజితస్తదా.
యుక్త: పరమహర్షేణ వసిష్ఠమిదమబ్రవీత్..1.53.7..

పూజితో.?హం త్వయా బ్రహ్మన్ పూజార్హేణ సుసత్కృత:.
శ్రూయతామభిధాస్యామి వాక్యం వాక్యవిశారద!..1.53.8..

గవాం శతసహస్రేణ దీయతాం శబలా మమ.
రత్నం హి భగవన్నేతద్రత్నహారీ చ ప్రార్థివ:..1.53.9..
తస్మాన్మే శబలాం దేహి మమైషా ధర్మతో ద్విజ!.

ఏవముక్తస్తు భగవాన్వసిష్ఠో మునిసత్తమ:.
విశ్వామిత్రేణ ధర్మాత్మా ప్రత్యువాచ మహీపతిమ్..1.53.10..

నాహం శతసహస్రేణ నాపి కోటిశతైర్గవామ్.
రాజన్! దాస్యామి శబలాం రాశిభీ రజతస్య చ ..1.53.11..

న పరిత్యాగమర్హేయం మత్సకాశాదరిన్దమ !.
శాశ్వతీ శబలా మహ్యం కీర్తిరాత్మవతో యథా..1.53.12..

అస్యాం హవ్యం చ కవ్యం చ ప్రాణయాత్రా తథైవ చ.
ఆయత్తమగ్నిహోత్రం చ బలిర్హోమస్తథైవ చ..1.53.13..

స్వాహాకారవషట్కారౌ విద్యాశ్చ వివిధా స్తథా.
ఆయత్తమత్ర రాజర్షే సర్వమేతన్న సంశయ:..1.53.14..

సర్వస్వమేతత్సత్యేన మమ తుష్టికరీ సదా.
కారణైర్బహుభీ రాజన్న దాస్యే శబలాం తవ..1.53.15..

వసిష్ఠేనైవముక్తస్తు విశ్వామిత్రో.?బ్రవీత్తత:.
సంరబ్ధతరమత్యర్థం వాక్యం వాక్యవిశారద:..1.53.16..

హైరణ్యకక్ష్యాగ్రైవేయాన్ సువర్ణాఙ్కుశభూషితాన్.
దదామి కుఞ్జరాంస్తేషాం సహస్రాణి చతుర్దశ..1.53.17..

హైరణ్యానాం రథానాం చ శ్వేతాశ్వానాం చతుర్యుజామ్.
దదామి తే శతాన్యష్టౌ కిఙ్కిణీకవిభూషితాన్..1.53.18..

హయానాం దేశజాతానాం కులజానాం మహౌజసామ్.
సహస్రమేకం దశ చ దదామి తవ సువ్రత!..1.53.19..

నానావర్ణవిభక్తానాం వయస్స్థానాం తథైవ చ .
దదామ్యేకాం గవాం కోటిం శబలా దీయతాం మమ..1.53.20..

యావదిచ్ఛసి రత్నం వా హిరణ్యం వా ద్విజోత్తమ!.
తావద్దదామి తత్సర్వం శబలా దీయతాం మమ..1.53.21..

ఏవముక్తస్తు భగవాన్ విశ్వామిత్రేణ ధీమతా.
న దాస్యామీతి శబలాం ప్రాహ రాజన్ కథఞ్చన..1.53.22..

ఏతదేవ హి మే రత్నమేతదేవ హి మే ధనమ్.
ఏతదేవ హి సర్వస్వమేతదేవ హి జీవితమ్..1.53.23..

దర్శశ్చ పూర్ణమాసశ్చ యజ్ఞాశ్చైవాప్తదక్షిణా:.
ఏతదేవ హి మే రాజన్ వివిధాశ్చ క్రియాస్తథా..1.53.24..

అదోమూలా: క్రియాస్సర్వా మమ రాజన్న సంశయ:.
బహునా కిం ప్రలాపేన న దాస్యే కామదోహినీమ్..1.53.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే త్రిపఞ్చాశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s