ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 52

బాలకాండ సర్గ 52

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 52

స దృష్ట్వా పరమప్రీతో విశ్వామిత్రో మహాబల:.
ప్రణతో వినయాద్వీరో వసిష్ఠం జపతాం వరమ్..1.52.1..

స్వాగతం తవ చేత్యుక్తో వసిష్ఠేన మహాత్మనా.
ఆసనం చాస్య భగవాన్ వసిష్ఠో వ్యాదిదేశ హ..1.52.2..

ఉపవిష్టాయ చ తదా విశ్వామిత్రాయ ధీమతే.
యథాన్యాయం మునివర: ఫలమూలముపాహరత్..1.52.3..

ప్రతిగృహ్య తు తాం పూజాం వసిష్ఠాద్రాజసత్తమ:.
తపోగ్నిహోత్రశిష్యేషు కుశలం పర్యపృచ్ఛత..1.52.4..
విశ్వామిత్రో మహాతేజా వనస్పతిగణే తథా .
సర్వత్ర కుశలం చాహ వసిష్ఠో రాజసత్తమమ్..1.52.5..

సుఖోపవిష్టం రాజానం విశ్వామిత్రం మహాతపా:.
పప్రచ్ఛ జపతాం శ్రేష్ఠో వసిష్ఠో బ్రహ్మణస్సుత:..1.52.6..

కచ్చిత్తే కుశలం రాజన్ కచ్చిద్ధర్మేణ రఞ్జయన్.
ప్రజా: పాలయసే వీర రాజవృత్తేన ధార్మిక..1.52.7..

కచ్చిత్తే సమ్భృతా భృత్యా: కచ్చిత్తిష్ఠన్తి శాసనే.
కచ్చిత్తే విజితాస్సర్వే రిపవో రిపుసూదన !..1.52.8..

కచ్చిద్బలేషు కోశేషు మిత్రేషు చ పరన్తప.
కుశలం తే నరవ్యాఘ్ర పుత్రపౌత్రే తవానఘ !..1.52.9..

సర్వత్ర కుశలం రాజా వసిష్ఠం ప్రత్యుదాహరత్.
విశ్వామిత్రో మహాతేజా వసిష్ఠం వినయాన్విత:..1.52.10..

కృత్వోభౌ సుచిరం కాలం ధర్మిష్ఠౌ తా: కథా: శుభా:.
ముదా పరమయా యుక్తౌ ప్రీయేతాం తౌ పరస్పరమ్..1.52.11..

తతో వసిష్ఠో భగవాన్ కథా.?న్తే రఘునన్దన !.
విశ్వామిత్రమిదం వాక్యమువాచ ప్రహసన్నివ..1.52.12..

ఆతిథ్యం కర్తుమిచ్ఛామి బలస్యాస్య మహాబల !.
తవ చైవాప్రమేయస్య యథార్హం సమ్ప్రతీచ్ఛ మే..1.52.13..

సత్క్రియాం తు భవానేతాం ప్రతీచ్ఛతు మయోద్యతామ్.
రాజా త్వమతిథిశ్రేష్ఠ: పూజనీయ: ప్రయత్నత:..1.52.14..

ఏవముక్తో వసిష్ఠేన విశ్వామిత్రో మహామతి:.
కృతమిత్యబ్రవీద్రాజా ప్రియవాక్యేన మే త్వయా..1.52.15..

ఫలమూలేన భగవన్ విద్యతే యత్తవాశ్రమే.
పాద్యేనాచమనీయేన భగవద్దర్శనేన చ..1.52.16..
సర్వథా చ మహాప్రాజ్ఞ పూజార్హేణ సుపూజిత:.
గమిష్యామి నమస్తే.?స్తు మైత్రేణేక్షస్వ చక్షుషా..1.52.17..

ఏవం బ్రువన్తం రాజానం వసిష్ఠ:పునరేవ హి.
న్యమన్త్రయత ధర్మాత్మా పున:పునరుదారధీ:..1.52.18..

బాఢమిత్యేవ గాధేయో వసిష్ఠం ప్రత్యువాచ హ.
యథా ప్రియం భగవతస్తథా.?స్తు మునిపుఙ్గవ!..1.52.19..

ఏవముక్తో మహాతేజా వసిష్ఠో జపతాం వర:.
ఆజుహావ తత: ప్రీత: కల్మాషీం ధూతకల్మష:..1.52.20..

ఏహ్యేహి శబలే క్షిప్రం శ్రృణు చాపి వచో మమ.
సబలస్యాస్య రాజర్షే:కర్తుం వ్యవసితో.?స్మ్యహమ్..1.52.21..
భోజనేన మహార్హేణ సత్కారం సంవిధత్స్వ మే.

యస్య యస్య యథాకామం షడ్రసేష్వభిపూజితమ్.
తత్సర్వం కామధుక్క్షిప్రమభివర్ష కృతే మమ..1.52.22..

రసేనాన్నేన పానేన లేహ్యచోష్యేణ సంయుతమ్.
అన్నానాం నిచయం సర్వం సృజస్వ శబలే త్వర..1.52.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే ద్విపఞ్చాశస్సర్గ:.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s