ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 46

బాలకాండ సర్గ 46

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 46

హతేషు తేషు పుత్రేషు దితి: పరమదు:ఖితా.
మారీచం కాశ్యపం రామ భర్తారమిదమబ్రవీత్..1.46.1..

హతపుత్రా.?స్మి భగవంస్తవ పుత్రైర్మహాబలై:.
శక్రహన్తారమిచ్ఛామి పుత్రం దీర్ఘతపో.?ర్జితమ్..1.46.2..

సా.?హం తపశ్చరిష్యామి గర్భం మే దాతుమర్హసి.
ఈశ్వరం శక్రహన్తారం త్వమనుజ్ఞాతుమర్హసి..1.46.3..

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా మారీచ: కాశ్యపస్తదా.
ప్రత్యువాచ మహాతేజా దితిం పరమదు:ఖితామ్..1.46.4..

ఏవం భవతు, భద్రం తే శుచిర్భవ తపోధనే!.
జనయిష్యసి పుత్రం త్వం శక్రహన్తారమాహవే..1.46.5..

పూర్ణే వర్షసహస్రే తు శుచిర్యది భవిష్యసి.
పుత్రం త్రైలోక్యభర్తారం మత్తస్త్వం జనయిష్యసి..1.46.6..

ఏవముక్త్వా మహాతేజా: పాణినా స మమార్జ తామ్.
సమాలభ్య తతస్స్వస్తీత్యుక్త్వా స తపసే యయౌ..1.46.7..

గతే తస్మిన్నరశ్శ్రేష్ఠ దితి: పరమహర్షితా.
కుశప్లవనమాసాద్య తపస్తేపే సుదారుణమ్..1.46.8..

తపస్తస్యాం హి కుర్వన్త్యాం పరిచర్యాం చకార హ.
సహస్రాక్షో నరశ్శ్రేష్ఠ పరయా గుణసమ్పదా..1.46.9..

అగ్నిం కుశాన్ కాష్ఠమప: ఫలం మూలం తథైవ చ.
న్యవేదయత్సహస్రాక్షో యచ్చాన్యదపి కాఙ్క్షితమ్..1.46.10..

గాత్రసంవహనశ్చైవ శ్రమాపనయనైస్తథా.
శక్రస్సర్వేషు కాలేషు దితిం పరిచచార హ ..1.46.11..

అథ వర్షసహస్రే తు దశోనే రఘునన్దన !.
దితి: పరమసమ్ప్రీతా సహస్రాక్షమథాబ్రవీత్..1.46.12..

యాచితేన సురశ్రేష్ఠ తవ పిత్రా మహాత్మనా.
వరో వర్షసహస్రాన్తే దత్తో మమ సుతం ప్రతి..1.46.13..

తపశ్చరన్త్యా వర్షాణి దశ వీర్యవతాం వర!.
అవశిష్టాని భద్రం తే భ్రాతరం ద్రక్ష్యసే తత:..1.46.14..

తమహం త్వత్కృతే పుత్ర సమాధాస్యే జయోత్సుకమ్.
త్రైలోక్యవిజయం పుత్ర సహ భోక్ష్యసి విజ్వర:..1.46.15..

ఏవముక్త్వా దితిశ్శక్రం ప్రాప్తే మధ్యం దివాకరే.
నిద్రయా.?పహృతా దేవీ పాదౌ కృత్వా.?థ శీర్షత:..1.46.16..

దృష్ట్వా తామశుచిం శక్ర: పాదత: కృతమూర్ధజామ్.
శిరస్స్థానే కృతౌ పాదౌ జహాస చ ముమోద చ..1.46.17..

తస్యాశ్శరీరవివరం వివేశ చ పురన్దర:.
గర్భం చ సప్తధా రామ బిభేద పరమాత్మవాన్..1.46.18..

భిద్యమానస్తతో గర్భో వజ్రేణ శతపర్వణా.
రురోద సుస్వరం రామ తతో దితిరబుధ్యత..1.46.19..

మా రుదో మా రుదశ్చేతి గర్భం శక్రో.?భ్యభాషత.
బిభేద చ మహాతేజా రుదన్తమపి వాసవ:..1.46.20..

న హన్తవ్యో న హన్తవ్య ఇత్యేవం దితిరబ్రవీత్.
నిష్పపాత తతశ్శక్రో మాతుర్వచనగౌరవాత్..1.46.21..

ప్రాఞ్జలిర్వజ్రసహితో దితిం శక్రో.?భ్యభాషత.
అశుచిర్దేవి సుప్తా.?సి పాదయో: కృతమూర్ధజా..1.46.22..

తదన్తరమహం లబ్ధ్వా శక్రహన్తారమాహవే.
అభిదం సప్తధా దేవి తన్మే త్వం క్షన్తుమర్హసి..1.46.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే షట్చత్వారింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s