ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 44

బాలకాండ సర్గ 44

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 44

స గత్వా సాగరం రాజా గఙ్గయా.?నుగతస్తదా .
ప్రవివేశ తలం భూమేర్యత్ర తే భస్మసాత్కృతా:..1.44.1..

భస్మన్యథా.?ప్లుతే రామ గఙ్గాయాస్సలిలేన వై.
సర్వలోకప్రభుర్బ్రహ్మా రాజానమిదమబ్రవీత్..1.44.2..

తారితా నరశార్దూల దివం యాతాశ్చ దేవవత్.
షష్ఠి: పుత్రసహస్రాణి సగరస్య మహాత్మన:..1.44.3..

సాగరస్య జలం లోకే యావత్స్థాస్యతి పార్థివ!.
సగరస్యాత్మజాస్తావత్స్వర్గే స్థాస్యన్తి దేవవత్..1.44.4..

ఇయం చ దుహితా జ్యేష్ఠా తవ గఙ్గా భవిష్యతి .
త్వత్కృతేన చ నామ్నా.?థ లోకే స్థాస్యతి విశ్రుతా..1.44.5..

గఙ్గా త్రిపథగా రాజన్ దివ్యా భాగీరథీతి చ.
త్రీన్ పథో భావయన్తీతి తతస్త్రిపథగా స్మృతా..1.44.6..

పితామహానాం సర్వేషాం త్వమత్ర మనుజాధిప! .
కురుష్వ సలిలం రాజన్! ప్రతిజ్ఞామపవర్జయ..1.44.7..

పూర్వకేణ హి తే రాజంస్తేనాతియశసా తదా.
ధర్మిణాం ప్రవరేణాపి నైష ప్రాప్తో మనోరథ:..1.44.8..

తథైవాంశుమతా తాత! లోకే.?ప్రతిమతేజసా.
గఙ్గాం ప్రార్థయతానేతుం ప్రతిజ్ఞా నాపవర్జితా..1.44.9..

రాజర్షిణా గుణవతా మహర్షిసమతేజసా.
మత్తుల్యతపసా చైవ క్షత్రధర్మస్థితేన చ..1.44.10..
దిలీపేన మహాభాగ! తవ పిత్రా.?తి తేజసా.
పునర్న శఙ్కితా.?నేతుం గఙ్గాం ప్రార్థయతా.?నఘ!..1.44.11..

సా త్వయా సమనుక్రాన్తా ప్రతిజ్ఞా పురుషర్షభ!.
ప్రాప్తో.?సి పరమం లోకే యశ: పరమసమ్మతమ్..1.44.12..

యచ్చ గఙ్గావతరణం త్వయా కృతమరిన్దమ.
అనేన చ భవాన్ ప్రాప్తో ధర్మస్యాయతనం మహత్..1.44.13..

ప్లావయస్వ త్వమాత్మానం నరోత్తమ! సదోచితే.
సలిలే పురుషవ్యాఘ్ర! శుచి: పుణ్యఫలో భవ..1.44.14..

పితామహానాం సర్వేషాం కురుష్వ సలిలక్రియామ్.
స్వస్తి తే.?స్తు గమిష్యామి స్వం లోకం గమ్యతాం నృప!..1.44.15..

ఇత్యేవముక్త్వా దేవేశ: సర్వలోకపితామహ:.
యథా.?.?గతం తథా.?గచ్ఛత్ దేవలోకం మహాయశా:..1.44.16..

భగీరథో.?పి రాజర్షి: కృత్వా సలిలముత్తమమ్.
యథాక్రమం యథాన్యాయం సాగరాణాం మహాయశా:..1.45.17..
కృతోదకశ్శుచీ రాజా స్వపురం ప్రవివేశ హ.
సమృద్ధార్థో రఘుశ్రేష్ఠ స్వరాజ్యం ప్రశశాస హ..1.44.18..

ప్రముమోద హ లోకస్తం నృపమాసాద్య రాఘవ!.
నష్టశోకస్సమృద్ధార్థో బభూవ విగతజ్వర:..1.44.19..

ఏష తే రామ గఙ్గాయా విస్తరో.?భిహితో మయా.
స్వస్తి ప్రాప్నుహి భద్రం తే సంధ్యాకాలో.?తివర్తతే..1.44.20..

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుత్ర్యం స్వర్గ్యమతీవ చ.
యశ్శ్రావయతి విప్రేషు క్షత్రియేష్వితరేషు చ..1.44.21..
ప్రీయన్తే పితరస్తస్య ప్రీయన్తే దైవతాని చ.

ఇదమాఖ్యానమవ్యగ్రో గఙ్గావతరణం శుభమ్..1.44.22..
యశ్శృణోతి చ కాకుత్స్థ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్.
సర్వే పాపా: ప్రణశ్యన్తి ఆయు: కీర్తిశ్చ వర్ధతే..1.44.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే చతుశ్చత్వారింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s