ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » బాలకాండ » బాలకాండ సర్గ 43

బాలకాండ సర్గ 43

శ్రీ రామాయణం బాలకాండ సర్గ 43

దేవదేవే గతే తస్మిన్ సో.?ఙ్గుష్ఠాగ్రనిపీడితామ్.
కృత్వా వసుమతీం రామ సంవత్సరముపాసత..1.43.1..

అథ సంవత్సరే పూర్ణే సర్వలోకనమస్కృత:.
ఉమాపతి: పశుపతీ రాజానమిదమబ్రవీత్..1.43.2..

ప్రీతస్తే.?హం నరశ్రేష్ఠ! కరిష్యామి తవ ప్రియమ్.
శిరసా ధారయిష్యామి శైలరాజసుతామహమ్..1.43.3..

తతో హైమవతీ జ్యేష్ఠా సర్వలోకనమస్కృతా.
తదా సాతిమహద్రూపం కృత్వా వేగం చ దుస్సహమ్..1.43.4..
ఆకాశాదపతద్రామ ! శివే శివశిరస్యుత.

అచిన్తయచ్చ సా దేవీ గఙ్గా పరమదుర్ధరా..1.43.5..
విశామ్యహం హి పాతాలం స్రోతసా గృహ్య శఙ్కరమ్.

తస్యావలేపనం జ్ఞాత్వా క్రుద్ధస్తు భగవాన్ హర:..1.43.6..
తిరోభావయితుం బుద్ధిం చక్రే త్రినయనస్తదా.

సా తస్మిన్ పతితా పుణ్యా పుణ్యే రుద్రస్య మూర్ధని..1.43.7..
హిమవత్ప్రతిమే రామ! జటామణ్డలగహ్వరే.

సా కథఞ్చిన్మహీం గన్తుం నాశక్నోద్యత్నమాస్థితా..1.43.8..
నైవ నిర్గమనం లేభే జటామణ్డలమోహితా.

తత్రైవాబమ్భ్రమద్దేవీ సంవత్సరగణాన్ బహూన్..1.43.9..
తామపశ్యన్పునస్తత్ర తప: పరమమాస్థిత:.

అనేన తోషితశ్చాభూదత్యర్థం రఘునన్దన..1.43.10..
విససర్జ తతో గఙ్గాం హరో బిన్దుసర: ప్రతి.

తస్యాం విసృజ్యమానాయాం సప్తస్రోతాంసి జజ్ఞిరే..1.43.11..
హ్లాదినీ పావనీ చైవ నలినీ చ తథా.?పరా.
తిస్ర: ప్రాచీం దిశం జగ్ము: గఙ్గాశ్శివజలాశ్శుభా:..1.43.12..

సుచక్షుశ్చైవ సీతా చ సిన్ధుశ్చైవ మహానదీ.
తిస్రస్త్వేతా దిశం జగ్ము: ప్రతీచీం తు శుభోదకా:..1.43.13..

సప్తమీ చాన్వగాత్తాసాం భగీరథమథో నృపమ్.
భగీరథో.?పి రాజర్షిర్దివ్యం స్యన్దనమాస్థిత:..1.43.14..
ప్రాయాదగ్రే మహాతేజా గఙ్గా తం చాప్యనువ్రజత్.

గగనాచ్ఛఙ్కరశిరస్తతో ధరణిమాశ్రితా..1.43.15 ..
వ్యసర్పత జలం తత్ర తీవ్రశబ్దపురస్కృతమ్.

మత్స్యకచ్ఛపసఙ్ఘైశ్చ శింశుమారగణైస్తదా..1.43.16..
పతద్భి: పతితైశ్చాన్యైర్వ్యరోచత వసున్ధరా.

తతో దేవర్షిగన్ధర్వా యక్షసిద్ధగణాస్తదా..1.43.17..
వ్యలోకయన్త తే తత్ర గగనాద్గాం గతాం తథా.

విమానైర్నగరాకారైర్హయైర్గజవరైస్తదా..1.43.18..
పారిప్లవగతైశ్చాపి దేవతాస్తత్ర విష్ఠితా:.

తదద్భుతతమం లోకే గఙ్గాపతనముత్తమమ్..1.43.19..
దిదృక్షవో దేవగణా: సమీయురమితౌజస:.

సమ్పతద్భిస్సురగణైస్తేషాం చాభరణౌజసా..1.43.20..
శతాదిత్యమివాభాతి గగనం గతతోయదమ్.

శింశుమారోరగగణైర్మీనైరపి చ చఞ్చలై:..1.43.21..
విద్యుద్భిరివ విక్షిప్తమాకాశమభవత్తదా.

పాణ్డరైస్సలిలోత్పీడై: కీర్యమాణైస్సహస్రధా..1.43.22..
శారదాభ్రైరివాకీర్ణం గగనం హంససమ్ప్లవై:.

క్వచిద్ద్రుతతరం యాతి కుటిలం క్వచిదాయతమ్..1.43.23..
వినతం క్వచిదుద్ధూతం క్వచిద్యాతి శనైశ్శనై:.

సలిలేనైవ సలిలం క్వచిదభ్యాహతం పున:..1.43.24..
ముహురూర్ధ్వముఖం గత్వా పపాత వసుధాతలమ్.

తచ్ఛఙ్కరశిరోభ్రష్టం భ్రష్టం భూమితలే పున:..1.43.25..
వ్యరోచత తదా తోయం నిర్మలం గతకల్మషమ్.

తత్ర దేవర్షిగన్ధర్వా వసుధాతలవాసిన:..1.43.26..
భవాఙ్గపతితం తోయం పవిత్రమితి పస్పృశు:.

శాపాత్ప్రపతితా యే చ గగనాద్వసుధాతలమ్..1.43.27..
కృత్వా తత్రాభిషేకం తే బభూవుర్గతకల్మషా:.

ధూతపాపా: పునస్తేన తోయేనాథ సుభాస్వతా..1.43.28..
పునరాకాశమావిశ్య స్వాన్ లోకాన్ ప్రతిపేదిరే.

ముముదే ముదితో లోకస్తేన తోయేన భాస్వతా..1.43.29..
కృతాభిషేకో గఙ్గాయాం బభూవ విగతక్లమ:.

భగీరథో.?పి రాజార్షిర్దివ్యం స్యన్దనమాస్థిత:.
ప్రాయాదగ్రే మహాతేజాస్తం గఙ్గా పృష్ఠతో.?న్వగాత్..1.43.30.

దేవాస్సర్షిగణా: సర్వే దైత్యదానవరాక్షసా:..1.43.31..
గన్ధర్వయక్షప్రవరాస్సకిన్నరమహోరగా:.
సర్వాశ్చాప్సరసో రామ భగీరథరథానుగామ్..1.43.32..
గఙ్గామన్వగమన్ ప్రీతాస్సర్వే జలచరాశ్చ యే.

యతో భగీరథో రాజా తతో గఙ్గాయశస్వినీ..1.43.33..
జగామ సరితాం శ్రేష్ఠా సర్వపాపప్రణాశినీ.

తతో హి యజమానస్య జహ్నోరద్భుతకర్మణ:..1.43.34..
గఙ్గా సమ్ప్లావయామాస యజ్ఞవాటం మహాత్మన:.

తస్యావలేపనం జ్ఞాత్వా క్రుద్ధో యజ్వా తు రాఘవ!..1.43.35..
అపిబచ్చ జలం సర్వం గఙ్గాయా: పరమాద్భుతమ్.

తతో దేవాస్సగన్ధర్వా ఋషయశ్చ సువిస్మితా:..1.43.36..
పూజయన్తి మహాత్మానం జహ్నుం పురుషసత్తమమ్.
గఙ్గాం చాపి నయన్తి స్మ దుహితృత్వే మహాత్మన:..1.43.37..

తతస్తుష్టో మహాతేజాశ్శ్రోత్రాభ్యామసృజత్ పున:..1.43.38..
తస్మాజ్జహ్నుసుతా గఙ్గా ప్రోచ్యతే జాహ్నవీతిచ.

జగామ చ పునర్గఙ్గా భగీరథరథానుగా.
సాగరం చాపి సమ్ప్రాప్తా సా సరిత్ప్రవరా తదా..1.43.39..
రసాతలముపాగచ్ఛత్సిద్ధ్యర్థం తస్య కర్మణ:.

భగీరథో.?పి రాజర్షి: గఙ్గామాదాయ యత్నత:.
పితామహాన్ భస్మకృతానపశ్యద్దీనచేతన:..1.43.40..

అథ తద్భస్మనాం రాశిం గఙ్గాసలిలముత్తమమ్.
ప్లావయద్ధూతపాప్మానస్స్వర్గం ప్రాప్తా రఘూత్తమ!..1.43.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాణ్డే త్రిచత్వారింశస్సర్గ:..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s